Detail předmětu

Nové směry ve vodárenských technologiích

FCH-DCO_NVDAk. rok: 2020/2021

Měření v technologických procesech úpravy vody, pokročilé separační procesy, mikrofiltrace,ultrafiltrace, nanofiltrace, reversní osmóza a jejich aplikace, změny kvality vody při dopravě
ke spotřebiteli, zařízení na konečnou úpravu pitné vody u spotřebitele, souborná klasifikace metod úpravy vody a návrh technologické linky, technologický audit, praktické řešení
problémů úpravy vody, úprava vody pro výrobu energie, teplá provozní voda, požadavky na kvalitu vody ve vybraných průmyslových odvětvích (chemický, farmaceutický, elektrotechnický průmysl), způsoby před úpravy vody, dekarbonizace, desilikace, využití iontoměničů, magnetické metody úpravy, zdroje odborných informací z oboru a jejich využívání. Prohloubení některých souvisejících oblastí probíraných již v rámci předmětu Technologie úpravy vody dle nových poznatků vědy a praxe.

Výsledky učení předmětu

Získání komplexních znalostí o technologických procesech úpravy vody.

Prerekvizity

Znalosti z kurzů Hydrochemie, Analytická chemie, Chemické inženýrství, fyzikální chemie

Doporučená nebo povinná literatura

HENDRICKS, D.: Water Treatment Unit Processes. CRC Press, Boca Raton, FL, 2006 (CS)
McEVEN, B. (Ed.): Treatment Process Selection for Particle Removal. AWWARF, Denver,Co, USA 1998 (CS)
TUČEK, F.; CHUDOBA, J.; KONÍČEK, Z. a kol.: Základní procesy výpočty v technologii vody. Praha: SNTL, 1988. 499 s. (CS)
STRNADOVÁ, N.; JANDA, V.: Technologie vody I. Praha: VŠCHT, 1999. (CS)
ZÁBRANSKÁ, J. a kol.: Laboratorní metody v technologii vody. Praha: VŠCHT, 2001. (CS)
PEINEMANN, K., NUNES, S. Membranes for water treatment. Weinheim: Wiley-VCH, c2010. (CS)
GUPTA, K. S., ROOS, J. W., NIYOGI, K. Modern hydrology and sustainable water development. Hoboken, NJ: John Wiley, 2010. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: individuální konzultace. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém (LMS Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

ústní zkouška

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1) Složení a vlastnosti přírodních vod z hlediska úpravy pitné vody.
2) Požadavky na jakost pitné vody, Vyhláška MZ ČR č. 252/2004 Sb.
3) Disperzní soustavy a jejich stabilita.
4) Koagulace a agregace při úpravě vody, kinetika koagulace.
5) Stanovení optimální dávky koagulantu.
6) Význam míchání pro tvorbu separovatelných agregátů.
7) Separace suspenzí (1. separační stupeň - usazování), povrchové zatížení.
8) Separace suspenzí (1. separační stupeň - čiřiče).
9) Separace suspenzí filtrací, filtrační materiály, teorie filtrace.
10) Separace suspenzí filtrací, druhy filtrace a typy filtrů.
11) Délka filtračního cyklu a kalová kapacita.
12) Praní filtrů a zafiltrování.
13) Flotace.
14) Membránové procesy při úpravě vody.
15) Odželezňování a odmanganování vody.
16) Kalové hospodářství úpraven vody.
17) Desinfekce vody chlorací, vedlejší produkty chlorace.
18) Další způsoby desinfekce vody (vyjma chlorace).
19) Oxidace organických látek přítomných ve vodě.
20) Aerace vody a její význam pro úpravu vody.
21) Odstraňování organických látek adsorpcí.
22) Biologické metody úpravy vody. Odstraňování amoniaku a dusičnanů.

Cíl

Poskytnout přehled o požadavcích, procesech, technologiích a zařízeních pro úpravu pitné vody.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

není

Zařazení předmětu ve studijních plánech