Detail předmětu

Procesy a zařízení pro úpravu pitné vody

FCH-DCO_TUDAk. rok: 2020/2021

Složení a vlastnosti přírodních vod z hlediska úpravy pitné vody. Požadavky na jakost pitné vody, Vyhláška MZ ČR č. 252/2004 Sb. Disperzní soustavy a jejich stabilita. Koagulace a agregace při úpravě vody, kinetika koagulace. Stanovení optimální dávky koagulantu. Význam míchání pro tvorbu separovatelných agregátů. Separace suspenzí (1. separační stupeň - usazování), povrchové zatížení. Separace suspenzí (1. separační stupeň - čiřiče). Separace suspenzí filtrací, filtrační materiály, teorie filtrace. Separace suspenzí filtrací, druhy filtrace a typy filtrů. Délka filtračního cyklu a kalová kapacita. Praní filtrů a zafiltrování. Flotace. Membránové procesy při úpravě vody. Odželezňování a odmanganování vody. Kalové hospodářství úpraven vody. Desinfekce vody chlorací, vedlejší produkty chlorace. Další způsoby desinfekce vody (vyjma chlorace). Oxidace organických látek přítomných ve vodě. Aerace vody a její význam pro úpravu vody. Odstraňování organických látek adsorpcí. Biologické metody úpravy vody. Odstraňování amoniaku a dusičnanů.

Výsledky učení předmětu

Získání komplexních znalostí o technologických procesech úpravy vody.

Prerekvizity

Znalosti z kurzů Hydrochemie, Analytická chemie, Chemické inženýrství, fyzikální chemie

Doporučená nebo povinná literatura

HENDRICKS, D.: Water Treatment Unit Processes. CRC Press, Boca Raton, FL, 2006 (CS)
McEVEN, J. B (Ed.): Treatment Process Selection for Particle Removal. Denver: AWWARF, 1998. (CS)
TUČEK, F.; CHUDOBA, J.; KONÍČEK, Z. a kol.: Základní procesy výpočty v technologii vody, Praha: SNTL, 1988, 499 s. (CS)
STRNADOVÁ, N.; JANDA, V.: Technologie vody I. Praha: VŠCHT, 1999. (CS)
ZÁBRANSKÁ, J. a kol.: Laboratorní metody v technologii vody. Praha: VŠCHT, 2001. (CS)
PARSONS, S., JEFFERSON, B. Introduction to potable water treatment processes. Ames, Iowa: Blackwell Pub., 2006. (CS)
PEINEMANN, K., NUNES, S. Membranes for water treatment. Weinheim: Wiley-VCH, c2010. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: individuální konzultace. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém (LMS Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

ústní zkouška

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1) Složení a vlastnosti přírodních vod z hlediska úpravy pitné vody.
2) Požadavky na jakost pitné vody, Vyhláška MZ ČR č. 252/2004 Sb.
3) Disperzní soustavy a jejich stabilita.
4) Koagulace a agregace při úpravě vody, kinetika koagulace.
5) Stanovení optimální dávky koagulantu.
6) Význam míchání pro tvorbu separovatelných agregátů.
7) Separace suspenzí (1. separační stupeň - usazování), povrchové zatížení.
8) Separace suspenzí (1. separační stupeň - čiřiče).
9) Separace suspenzí filtrací, filtrační materiály, teorie filtrace.
10) Separace suspenzí filtrací, druhy filtrace a typy filtrů.
11) Délka filtračního cyklu a kalová kapacita.
12) Praní filtrů a zafiltrování.
13) Flotace.
14) Membránové procesy při úpravě vody.
15) Odželezňování a odmanganování vody.
16) Kalové hospodářství úpraven vody.
17) Desinfekce vody chlorací, vedlejší produkty chlorace.
18) Další způsoby desinfekce vody (vyjma chlorace).
19) Oxidace organických látek přítomných ve vodě.
20) Aerace vody a její význam pro úpravu vody.
21) Odstraňování organických látek adsorpcí.
22) Biologické metody úpravy vody. Odstraňování amoniaku a dusičnanů.

Cíl

Poskytnout přehled o požadavcích, procesech, technologiích a zařízeních pro úpravu pitné vody.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

není

Zařazení předmětu ve studijních plánech