Detail předmětu

Praktikum ze syntézy polymerů

FCH-MCO_SPL_PAk. rok: 2020/2021

Předmět navazuje na přednášku Syntézy polymerů a je zaměřen na syntetické metody přípravy polymerů a kopolymerů. Studenti zvládnou postupy pokročilých radikálových, iontových, koordinačních a polykondenzačních reakcí používaných pro syntézy polymerů a rovněž reakce polymeranalogické. Zaměřením navazuje na dřívější kurz Praktikum z makromolekulární chemie s důrazem na zvládnutí i náročnějších úloh, které se mohou kromě výzkumných pracovišť a při řešení doktorského studia využívat rovněž ve výrobní praxi.

Výsledky učení předmětu

Studenti prohloubí svoje praktické dovednosti při plánování experimentů, teoretické přípravě a výpočtech podkladů pro syntézy. Kurz klade důraz i na základní legislativní předpisy týkající se práce s chemickými látkami. Studenti získají praktickou znalost postupů vedoucích k úspěšné přípravě polymerních vzorků i případné realizace výroby.

Prerekvizity

1. Makromolekulární chemie. 2. Praktikum z makromolekulární chemie. Doporučena je účast na přednáškách "Syntézy polymerů"

Doporučená nebo povinná literatura

Braun D.: Polymer Synthesis. Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH, Berlin 1990. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Laboratorní cvičení - 4 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Studenti vypracují samostatnou přípravu na každé cvičení, jejícž součástí jsou potřebné chemické rovnice, teorie pro jednotlivé metodické postupy syntézy, potřebné výpočty a přehled používaných chemikálií a jejich vlastností a bezpečnostních pravidel nakládání. Výsledky práce jsou hodnoceny na základě předložených příprav, provedení laboratorní úlohy, výtěžku, resp. naměřených výsledků, protokolů o laboratorní práci (do 14 dnů od provedení úlohy) a zápočtového testu. Za úspěšné splnění všech úloh je na základě průběžného hodnocení udělen klasifikovaný zápočet.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Osnova laboratorních úloh „Praktika ze syntéz polymerů“:
1. ROP (ring opening polymerization) oktametylcyklotetrasiloxanu (266) a příprava silikonových kaučuků, kondenzace s tetraethylsilikátem
2. Bloková polymerace THF pomocí SbCl5 (159)
3. Radikálová kopolymerace styrenu s divinylbenzenem ve vodné suspenzi (202)
4. Polymerace akrylamidu redoxním systémem ve vodném roztoku
5. Vulkanizace SBR pomocí S2Cl2
6. Příprava poly(alfa-hydroxokyselin), polymerací glykolidu nebo L-laktidu
7. Příprava polykarbonátu reesterifikací
8. Bloková polymerace - kaprolaktamu iniciovaná aniontově
9. Hydrolytická polymerace - kaprolaktamu
10. Příprava polyethylensulfidových kaučuků
11. Příprava epoxidu a vliv podmínek přípravy na Tg

Cíl

Cílem předmětu je komplexní zvládnutí pokročilých syntéz polymerů vhodných pro výzkumnou a výrobní praxi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Na základě absolvování všech laboratorních úloh a po odevzdání a úspěšném obhájení všech laboratorních protokolů je udělen zápočet.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NKCP_CHM magisterský navazující

    obor NKCO_CHM , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program NPCP_CHM magisterský navazující

    obor NPCO_CHM , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor CKCO_CZV , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

eLearning