Detail předmětu

Praktikum z technologie zpracování polymerů

FCH-MCO_TZP_PAk. rok: 2020/2021

Základní operace plastikářské gumárenské technologie, jednotlivé zpracovatelské procesy, materiály, stroje a zařízení, energetické nároky na procesy, úpravy polymerních materiálů pro zpracování, válcování, vytlačování, obrábění, spojování, povrchové dekorace, galvanické úpravy, aj.

Výsledky učení předmětu

Praktické zkušenosti s technologickými operacemi používanými pro zpracování plastů, zejména vstřikování, vytlačování, kompoundování, reaktivní extruze, lisování, mletí, měření indexu toku taveniny a textilní zatírání.

Prerekvizity

Makromolekulární chemie Praktikum z makromolekulární chemie Technologie zpracování polymerů

Doporučená nebo povinná literatura

Štěpek J., Zelinger J., Kuta A.: Technologie zpracování a vlastnosti plastů. SNTL/Alfa, Praha/Bratislava 1989. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Laboratorní cvičení - 4 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Klasifikovaný zápočet je udělen za úspěšné vypracování všech experimentálních úloh a za vypracování a schválení protokolů. Na konci semestru budou znalosti studentů ověřeny písemným zápočtovým testem.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Základní operace plastikářské gumárenské technologie, jednotlivé zpracovatelské procesy, materiály, stroje a zařízení, energetické nároky na procesy, úpravy polymerních materiálů pro zpracování, válcování, vytlačování, obrábění, spojování, povrchové dekorace, galvanické úpravy, aj.
1. Bezpečnost práce na zpracovatelských strojích a přístrojích, organizace praktik.
2. Měření melt flow indexu (MFI) tavenin polymerů
3. Vliv počtu zpracovatelských cyklů na degradaci (MFI) polypropylénu, vliv stabilizace
4. Vytlačování monofilů
5. Vliv nastavení vstřikolisu na kvalitu plastového výstřiku
6. Radikálové odbourávání a roubování PP maleinanhydridem
7. Radikálové síťování PE v jednošnekovém extrudéru
8. Kompatibilizace PP s pilinami a mletým CaCO3 v mixéru
9. Stanovení výkonu při mletí PS a vliv mletí na MFR polymeru
10. Příprava polymerních směsí, mísitelnost polymerů
11. Lisování polymerních fólií a příprava zkušebních tělísek vysekáváním
12. Textilní zátěr
13. Zápočtový týden, kontrolní test

Cíl

Obsahem předmětu je seznámení s technologiemi zpracování polymerů ve vztahu k základním materiálovým vlastnostem polymerních materiálů. Úkolem předmětu je pochopení vztahu zpracovatelnost - struktura polymeru pro jednotlivé typy zpracovatelských postupů a schopnost inženýrsky definovat materiálové požadavky pro danou technologii.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Je třeba absolvovat všechny laboratorní úlohy. V odůvodněných vážných případech (z důvodu lékařem potvrzené nemoci) je umožněno nahrazení úlohy.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NKCP_CHM magisterský navazující

    obor NKCO_CHM , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program NPCP_CHM magisterský navazující

    obor NPCO_CHM , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor CKCO_CZV , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

eLearning