Detail předmětu

Ateliér - VOLNÉ ZADÁNÍ I

FA-AT4Ak. rok: 2020/2021

Ateliérová tvorba je hlavním a nosným prostředkem výuky architektury. Je založena na metodě "learning by doing" tj. získávání znalostí a dovedností praktickou aplikací. Je vedena dialogem pedagoga a studenta nad rozpracovaným projektem.

Zajišťuje ústav

Ústav experimentální tvorby (UET)

Výsledky učení předmětu

– Student si osvojí schopnost kromě architektonického řešení inovativně navrhnout jednotlivé funkční části stavby (konstrukce, energetická náročnost, osvětlení, výroba, atd.)
– Student bude schopen aplkovat v návrhu poznatky z jiných odvětvích
– Student si osvojí schopnost vypracování analytické dokumentace stavby

Prerekvizity

Zápis do ateliéru předpokládá základní znalosti navrhování staveb a pozemního stavitelství. Navíc dle vypsaného tématu zadání také znalosti řešené typologie.

Doporučená nebo povinná literatura

Periodika a literatura, otevřené přednášky, vědecké publikace

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Základní výukovou metodou je ateliér, ve kterém je akcentována dlouhodobá samostatná práce studentů; významnou součástí výsledků je vlastní práce na kritikách a prezentacích a konzultace a kritické diskuse s vedoucím práce a dalším odborníky. Doplňkovou výukovou metodou v závislosti na zadaném tématu mohou být exkurze (workshopy).

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Práce zadává a hodnotí vedoucí práce.
Hodnoceny jsou tyto složky návrhu:
– Místo, interpretace, analýza, syntéza, idea;
– Procesy, provoz;
– Materialita, struktura, konstrukce;
– Forma, uspořádání;
– Prezentace, adjustace, obhajoba;
– Přístup studenta ke zpracování projektu.
Váhu jednotlivých složek určuje vedoucí.
Povinné je odevzdání projektu na úrovni architektonicko-urbanistické studie, které obsahuje:
– průvodní text (vč. východisek, analýz, cílů, principů a konceptu návrhu, konstrukčního a provozního schématu)
– doložení pracovních skic a fotodokumentace pracovních modelů
– situaci širších vztahů
– situaci
– půdorysy jednotlivých podlaží
– řezy
– pohledy
– prostorové zobrazení navrženého objektu vč. zasazení do kontextu místa
– případně prostorové zobrazení interiéru
– model (vč. jeho fotodokumentace)
Povinné přílohy může podrobněji specifikovat vedoucí práce v zadání. Zadání musí být zveřejněno na Intranetu FA současně se zveřejněním anotací témat (před registrací studentů).
Klasifikační stupnice je uvedena ve čl. 14 Studijního a zkušebního řádu VUT. Doporučená klasifikace je následující:
– A: excelentní návrh s osobním přínosem, všechny aspekty a složky návrhu výborné až excelentní
– B: velmi dobrý návrh či výborný návrh s dílčími nedostatky
– C: dobrý návrh, řemeslně korektní
– D: řemeslně korektní návrh s dílčími nedostatky
– E: dostatečný návrh, splnění všech zadaných úkolů, navržený objekt je stabilní, nevykazuje nebezpečí ohrožení stability, života a zdraví, splňuje legislativní požadavky (normy)
Práce, které nevyhovují minimálním požadavkům (specifikovaným v klasifikací E) se hodnotí jako nevyhovující.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Ve výuce student systematicky připravuje ateliérovou práci podle zadání. Práce probíhá 13 týdnů. Jedná se o samostatnou a/nebo týmovou práci, pravidelně konzultovanou s vedoucím a dalšími odborníky.
Rámcový harmonogram je tvořen z následujících okruhů:
– analýza místa a zadání
– práce na konceptu
– 1. kritika
– práce na urbanistickém, architektonickém, provozním a konstrukčním řešení
– 2. kritika
– finalizace projektu
– práce na prezentaci projektu
– závěrečná veřejná prezentace před porotou
Harmonogram vč. termínů může upřesnit vedoucí práce v zadání. Zadání musí být zveřejněno na Intranetu FA současně se zveřejněním anotací témat (před registrací studentů).

Cíl

Výuka tohoto předmětu si klade za cíl prohloubit schopnosti studentů řešit architektonický návrh malé či velké stavby pomocí analytických metod s důrazem zejména na inovativnost řešení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná účast na jedné konzultaci týdně dle specifikace vedoucího práce. Povinná účast na dvou průběžných kritikách a závěrečné veřejné prezentaci. Odevzdání projektu dle zadání a dodržení předem stanoveného termínu odevzdání projektu.
Konkrétní termíny výše uvedené povinné výuky, případně další povinnou účast nad její rámec, může podrobněji specifikovat vedoucí práce v zadání. Zadání musí být zveřejněno na Intranetu FA současně se zveřejněním anotací témat (před registrací studentů).

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 3. ročník, letní semestr, 14 kreditů, povinně volitelný