Detail předmětu

Modulový specializovaný ateliér M9

FA-A9Z2Ak. rok: 2020/2021

Ateliérová tvorba je hlavním a nosným prostředkem výuky architektury. Je založena na metodě "learning by doing" tj. získávání znalostí a dovedností praktickou aplikací. Je vedena dialogem pedagoga a studenta nad rozpracovaným projektem.V modulovém specializovaném ateliéru A9 se jedná o zpracování Architektonické studie dle zadání s respektováním principů ochrany kulturního dědictví.

Zajišťuje ústav

Ústav památkové péče (UPP)

Výsledky učení předmětu

- student se odborně připraví na specifickou činnost projektanta - architekta v oblasti památkové péče a ochrany kulturního dědictví.
- student si osvojí schopnost navrhovat architektonické a provozní řešení různých typů staveb v celé škále nároků a požadavků na provoz s odpovídajícím počtem funkčních okruhů - vše v kontextu památkové péče
- student si dle konkrétního typu zadání rovněž osvojí principy řešení území s odpovídajícími provozními, konstrukčními a urbanistickými vazbami
- student bude znát základní normové požadavky pro navrhování staveb a bude schopen je aplikovat v návrhu
- student si osvojí schopnosti pro vypracování dokumentace architektonické, případně urbanistické studie
- student bude schopen adekvátně volit konstrukční systém, vhodný pro danou navrhovanou stavbu či soubor staveb
- student bude - s ohledem na specifičnost památkové péče a ochrany historického stavebního fondu - schopen pochopit kontext místa a reagovat na něj ve svém návrhu

Prerekvizity

Zápis do ateliéru předpokládá základní znalosti navrhování staveb a pozemního stavitelství. Navíc dle vypsaného tématu zadání také znalosti v řešené typologii. Požadována je rovněž základní orientace v obnově památek (ORP) a jejich metodách

Literatura

Neufert, E.: Navrhování staveb
Soubor norem ČSN, předpisů a vyhlášek k zadanému tématu
Odborné architektonické časopisy
-Pavlík: Regenerace historických budov, sídel a krajiny (CS)
-Kos Josef: Rekonstrukce památek (CS)
Norbert-Schulz, Ch.: Genius loci (CS)
V. Girsa a kol.: Předprojektová příprava a projetková dokumentace v procesu péče o stavební památky, NPÚ 2004 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Základní výukovou metodou je ateliér, ve kterém je akcentována dlouhodobá samostatná práce studentů. Významnou součástí je prezentace výsledků vlastní práce na kritikách a prezentacích a konzultace a kritické diskuze s vedoucím práce a dalšími odborníky. Doplňkovou výukovou metodou v závislosti na zadaném tématu mohou být exkurze či workshopy.
Metody vyučování jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Práce zadává a hodnotí vedoucí práce.
Hodnoceny jsou tyto složky návrhu:
– Místo, interpretace, analýza, syntéza, idea;
– Procesy, provoz;
– Materialita, struktura, konstrukce;
– Forma, uspořádání;
- Znalost a vědomé uplatňování principů a metodiky památkové péče
– Prezentace, adjustace, obhajoba;
– Přístup studenta ke zpracování projektu.
Váhu jednotlivých složek určuje vedoucí.
Povinné je odevzdání projektu na úrovni architektonické studie, které obsahuje:
– průvodní text (vč. východisek, analýz, cílů, principů a konceptu návrhu, konstrukčního a provozního schématu)
– doložení pracovních skic a fotodokumentace pracovních modelů
– situaci širších vztahů
– situaci
– půdorysy jednotlivých podlaží
– řezy objektem, případně řezy území
– pohledy
– prostorové zobrazení navrženého objektu vč. zasazení do kontextu místa
– případně prostorové zobrazení interiéru
- případně prostorové zobrazení řešeného území
– model (vč. jeho fotodokumentace)
Povinné přílohy může podrobněji specifikovat vedoucí práce v zadání. Zadání musí být zveřejněno na Intranetu FA současně se zveřejněním anotací témat (před registrací studentů).
Klasifikační stupnice je uvedena ve čl. 14 Studijního a zkušebního řádu VUT. Doporučená klasifikace je následující:
– A: excelentní návrh s osobním přínosem, všechny aspekty a složky návrhu výborné až excelentní
– B: velmi dobrý návrh či výborný návrh s dílčími nedostatky
– C: dobrý návrh, řemeslně korektní
– D: řemeslně korektní návrh s dílčími nedostatky
– E: dostatečný návrh, splnění všech zadaných úkolů, navržený objekt je stabilní, nevykazuje nebezpečí ohrožení stability, života a zdraví, splňuje legislativní požadavky (normy)
Práce, které nevyhovují minimálním požadavkům (specifikovaným v klasifikací E) se hodnotí jako nevyhovující.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

týden obsah
1. Detailní seznámení se zadáním
2. Exkurze, poznání objektu - autopsie
3. Poznání objektu – analýza shromážděných podkladů
4. Analýza inspiračních příkladů
5. Koncept návrhu s ohledem na principy péče o památky – 1. kritika
6. Rozpracování konceptu – širší vztahy
7. Rozpracování konceptu – provozní schéma
8. Rozpracování konceptu – dispoziční řešení
9. Rozpracování konceptu – princip výsledné prezentace památky, konzultace v NPÚ
10. Rozpracování konceptu – technické řešení – 2. kritika
11. Rozpracování konceptu – technické řešení
12. Detail
13. Prezentace výsledků, závěrečné hodnocení

Cíl

Výuka tohoto předmětu si klade za cíl připravit studenty k řešení architektonického návrhu s uplatněním vědomostí na konkrétním objektu nebo souboru budov včetně konfrontace teoretických znalostí s poznatky z praxe, a to ve specifické oblasti památkové péče a práce s kulturním dědictvím.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná účast na jedné konzultaci týdně dle specifikace vedoucího práce, povinná účast na dvou průběžných kritikách a závěrečné veřejné prezentaci. Odevzdání projektu dle zadání a dodržení předem stanoveného termínu odevzdání projektu.
Konkrétní termíny výše uvedené povinné výuky, případně další povinnou účast nad její rámec, může podrobněji specifikovat vedoucí práce v zadání. Zadání musí být zveřejněno na Intranetu FA současně se zveřejněním anotací témat (před registrací studentů).
V případě omluvy lze se souhlasem vedoucího práce nahradit osobní účast v prezenční výuce online účastí ve výuce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB magisterský navazující

    obor ARCHURB , 2. ročník, zimní semestr, 15 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky