Detail předmětu

Informační systémy a počítačové sítě

FSI-GIFAk. rok: 2019/2020

Informační systémy tvoří v současné době velmi důležitou součást výrobních systémů. Efektivní práce s daty a informacemi nabývá na významu zejména v souvislosti s koncepcí programu Průmysl 4.0. V předmětu jsou probírány základní pojmy z teorie informace, studenti jsou seznámeni se strukturou moderních informačních systémů, jejich projektováním a nasazením v oblasti výrobních systémů prostřednictvím nejmodernějších metod softwarového inženýrství. Dále jsou studenti seznámeni s technickými a programovými prostředky počítačových sítí, jejich významem v komunikačním substému informačních systémů ve výrobě.

Výsledky učení předmětu

Posluchači získají teoretické znalosti z oblasti budování a užívání informačních systémů ve výrobních podnicích a teoretické i praktické znalosti z oblasti databázových systémů a počítačových sítí z pohledu uživatelů výrobních systémů.

Prerekvizity

- znalosti struktury výrobních podniků, - základní znalosti o informačním toku ve výrobě, - praktická znalost práce s počítačem, - základní znalosti o propojování počítačů do sítí

Doporučená nebo povinná literatura

Molnár Z. aj. - Informační systém podniku, skripta UTB Zlín, ISBN 80-238-6525-0 (CS)
Bigelow S.J.: Mistrovství v počítačových sítích, Computer Press 2004, ISBN 80-251-0178-9 (CS)
Bigelow S.J. Mistrovství v počítačových sítích, Computer Press 2004, ISBN 80-251-0178-9 (CS)
McMillan T. - Cisco Networking Essentials, John Wiley & Sons 2012, ISBN 978-1-118-09759-5 (EN)
OLIVÉ, Antoni. Conceptual modeling of information systems. Berlin: Springer, 2007, xxv, 455 s. ISBN 9783540393894 (EN)
TANENBAUM, Andrew S. Computer networks. 4th ed. New Jersey: Prentice-Hall, c2003, xx, 891 s. ISBN 0-13-066102-3 (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.
Dle možností budou pro studenty organizovány přednášky odborníků z praxe a exkurze do firem zabývajících se činnostmi souvisejícími s obsahem předmětu.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu:
- účast na cvičeních
- samostatné zpracování zadané úlohy

Zkouška:
Zkouška ověřuje získané znalosti a je kombinovaná. Má praktickou a teoretickou část. V praktické části se ověřuje schopnost studenta aplikovat získané znalosti a metody na praktických příkladech, v teoretické části pak znalost teoretických základů.
Pokud student vyřeší méně než polovinu zadaných příkladů u zkoušky neuspěl.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Seznámit posluchače se základními požadavky na zpracování informací ve výrobních podnicích a způsobech jejich pokrytí zejména použitím informačních systémů pro tyto účely.Dále se seznámí s vývojem a tříděním IS používaných ve výrobních podnicích, jejich strukturou a způsobem jejich výstavby. Velká pozornost je věnována databázím jako základnímu prvku IS. Posluchači se rovněž seznámí se základními vlastnostmi počítačových sítí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních je povinná a je kontrolována. Při neúčasti omluvené ze závažných důvodů je možnost náhrady samostatným řešením zadaných úloh ze zameškané látky.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-VSR , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
    obor M-VSR , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Vymezení obsahu předmětu - systémy, informace, informační systémy
2. Základní pojmy z teorie informace - velikost informace, přenos informace, kódy a kódování
3. Informační systémy a informační technologie - IS/IT, jejich význam při digitalizaci výroby
4. Struktura IS výrobního podniku
5. Vývoj IS pro řízení výroby - MRP, MRPII, CIM, ERP
6. Životní cyklus IS
7. Informační strategie ve výrobním podniku
8. Data a jejich zpracování v IS - databázové systémy, jejich typy a architektura
9. Relační databáze
10. SQL jako příklad databázového jazyka
11. Počítačové sítě - základní pojmy a terminologie
12. Internet a jeho základní služby
13. Moderní trendy ve využívání IS/IT v souladu s konceptem Industry 4.0

Cvičení s počítačovou podporou

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1-2. Informační tok ve výrobních systémech s důrazem na PVS
3-4. Informace, její kvantifikace, vztah k pravdepodobnosti
5-6. Databáze MS Access - základy práce
7-8. SQL - příkazy pro výběr a prezentaci dat (SELECT)
9-10. SQL - příkazy pro modifikaci dat (INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, ALTER, DROP)
11-12. Počítačové sítě
13. Zápočet

eLearning