Detail předmětu

Ekonomika a management podniku

FSI-5EMAk. rok: 2019/2020

Předmět zahrnuje vědomostní potřeby managementu v oblasti strojírenské výroby. Studenty seznamuje se základními ekonomickými východisky a pomohá pochopit základní ekonomické výrobní vztahy. Je zaměřen zejména na základní informace v oblasti ekonomiky podniku ( např. hospodářský výsledek podniku, poptávky, nákladovost, kalkulace, výrobní kapacity, základy rozpočtování, atd.). Zahrnuje rovněž principy síťové analýzy, tržního postavení, vícekriteriálního rozhodování či strategického plánování.

Výsledky učení předmětu

Student získá teoretické znalosti v oblasti ekonomiky výrobních podniků a základy manažerského řízení výroby. Studenti by měli být schopni na základě získaných znalostí a dovedností zpracovávat základní technicko-ekonomické kalkulace a své dovednosti aplikovat v řízení výrobních procesů.

Prerekvizity

Obecné znalosti matematiky na úrovni absolvovaných kurzů na FSI. Základní znalosti diferenciálního a integrálního počtu.

Doporučená nebo povinná literatura

PINEDO, Michael L. Planning and Scheduling in Manufacturing and Services. New York, USA : Springer, 2005. 506. ISBN: 0-387-22198-0. (EN)
ASKIN, Donald G., GOLDBERG, Jeffrey B. Design and analysis of lean production systems. The University of Arizona : John Eley and Sons, 2002. 533. ISBN: 0-471-11593-2. (EN)
KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. [4. vyd.]. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4150-5. (CS)
MAIMON, O., KHMELNITSKY, E., KOGAN, K. Optimal flow control in manufacturing systems (Production Planning and Scheduling). The Netherlands : Kluwer Academic Publisher, 1998. 346. ISBN: 0-7923-5106-1. (EN)
HARRISON, D.K., PETTY, D.J. Systems for Planning and Control in Manufacturing. Oxford : Butterworth, Heinemann, 2002. 295. ISBN: 0-7506-4977-1. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách. Jsou vypracovány praktické příklady, na které navazují zkušební příklady vytvořené z aktuálních dat podnikové praxe.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu:
100% absolvování cvičení
Zkouška :
Test sestávající z 15 otázek (max. 15 bodů).
Výpočtová část se třemi příklady (max. 15 bodů).
Hodnocení: 27 a více bodů A; 26-23 bodů B; 22-19 bodů C; 18-17 bodů D; 16 bodů E

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem je seznámit studenty s funkcionalitou podniku a řízením výroby z ekonomického a manažerského pohledu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičení je povinná. Na cvičeních se hodnotí aktivita a základní znalosti.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-KSB , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný
    obor M-VSR , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný (nepovinný)

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod – základy ekonomiky podniku. Charakteristiky specifických ekonomických situací s důrazem na technické́ faktory: Volná soutěž̌. Přechod k nedokonalé konkurenci. Monopol. Oligopol.
2. Význam procesního řízení a řízení prostřednictvím činností; trh; tržní hodnocení produktu Matice BCG, Matice GE.
3. Výsledek činnosti podniku – HVP; tržby, náklady; zisk; provozní nákladová páka.
4. Výrobní faktory; typologie nákladů; nákladové funkce; nástroje řízení nákladů; bod zvratu.
5. Poptávkové funkce, tržní rovnováha. Operativní výkonnost podniku. Rentabilita vlastního kapitál (ROE), rentabilita aktiv (ROA), rentabilita tržeb (ROS), rentabilita investovaného kapitálu (ROCE)
6. Ekonomické aspekty jakosti; náklady na kvalitu.
7. Kalkulace výroby; metody kalkulace; postup řešení jednotlivých metod a jejich praktické užití.
8. Výrobní kapacita, výkonnost výrobních zařízení, účinnost výrobního řízení, využitelný časový fond.
9. Finanční plánování, základní podnikové bilance, rozvaha, výkaz zisku a ztrát, CF.
10. Čas a riziko ve finančním řízení, kvantifikace rizika ve finančním řízení a investování, časová hodnota peněz, hodinová nákladová sazba.
11. Plánování v podniku, podnik. cíle, síť. analýza CPM a její uplatnění v plánování.
12. Statická a dynamická finanční analýza.
13. Manažerské řízení výroby, management zdrojů, manažerské funkce, leadership, řízení lidských zdrojů.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Seznámení s předmětem, stanovení požadavků. Příklady podnikové struktury a jeho procesů.
2. Trh, výpočty a porovnání trhu, tržní postavení produktu.
3. HVP, Ziskovost.
4. Náklady, nástroje řízení nákladů, BZ.
5. Poptávkové funkce.
6. Náklady na jakost.
7. Kalkulační vzorce.
8. Výrobní kapacita.
9. Podnikové bilance.
10. Hodinová nákladová sazba, výpočty výrobních kapacit.
11. CPM – síťová analýza.
12. Statická a dynamická finanční analýza.
13. Diskuze se studenty na téma management.

Elektronické učební texty

Podklady_prezentace (cs)