Detail předmětu

Hudba v nových médiích

FEKT-BPC-HNMAk. rok: 2019/2020

Hudba a nová média - sňatek z rozumu? Technologická podmíněnost hudby - hudba (pří)strojů. Digitalita hudby a kódování hudby (od neum k MP3, možnosti vizuální reprezentace). Modularita hudby (hudba jako stavebnice, vliv mobilních technologií). Hudba jako hypertext (redefinice pojmů autor - interpret - posluchač). Interaktivita hudby - proměny rozhraní (J. Cage, G. Levin, D. Dlouhý, T. Dvořák ad.). Multimedialita (hudba v kontextu jiných médií). Hudba a prostor - hudba (v) prostoru / prostor v hudbě.Estetika hudby v nových médiích (funkční×absolutní, autentické×eklektické, vysoké×nízké). Umělecké dílo ve věku své digitální reprodukovatelnosti. Mobilita hudby - metamorfózy paměti. Materializace zvuku - hudba jako fyzikální objekt.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- charakterizovat technologickou podmíněnost hudby, její digitalitu a modularitu,
- definovat pojmy interaktivita a multimedialita,
- diskutovat problematiku jako hypertextu, hudby a prostoru atd.,
- vyjádřit základní problémy estetiky hudby v nových médiích,
- charakterizovat hudební umělecké dílo ve věku digitální reprodukovatelnosti.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti základních pojmů hudební akustiky, tempových, výrazových a dynamických označení, soustav ladění hudebních nástrojů, dále hudebních intervalů, stupnic a modů, akordů a základních harmonických spojů a zvukových barev.

Doporučená nebo povinná literatura

Manovich, L. The language of new media. Cambridge, Mass. : MIT Press, 2000. ISBN 978-0262632553 (EN)
Miller, P.D. Sound unbound: sampling digital music and culture. MIT Press, Cambridge, Mass. 2008. ISBN 978-0262633635 (EN)
Sexton, J. Music, sound and multimedia:from the live to the virtual. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007. ISBN 978-0748625345 (EN)
Jordan, K., Packer, R. Multimedia: from Wagner to virtual reality. New York : W.W. Norton, 2002. ISBN 978-0393323757 (EN)
HEIDEGGER, Martin. Otázka techniky. In Věda, technika a zamyšlení. Praha : Oikoymenh, 2004. (CS)
XENAKIS, Iannis. Poznámky o "elektronickém gestu". In Manifesty pohyblivého obrazu: barevná hudba. Vydání první. Olomouc: Pastiche Filmz o.s., 2010. s. 87-92, 6 s. Edice PAF. ISBN 978-80-904515-4-4. (CS)
FLAŠAR, Martin - HORÁKOVÁ, Jana - MACEK, Petr et al. Umění a nová média. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 188 s. Neuveden. ISBN 978-80-210-5639-8. Kap. Hudba v kontextu multimédií (CS)
Flašar, Martin - Horáková, Jana - Macek, Petr et al. Umění a nová média. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 188 s. Neuveden. ISBN 978-80-210-5639-8. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
- Přednášky mají charakter výkladu, obohaceného o audio a video ukázky. Důležitou součástí je samostudium povinných textů.
Účast na přednáškách je doporučená.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Zápočet je udělen za résumé 5 povinných textů. Za zkoušku ve formě písemného testu je uděleno maximálně 50 bodů a dalších max. 50 bodů za 5 odevzdaných résumé povinných textů. Zkouška je zaměřena na znalosti z oblasti využití hudby v nových médiích podle osnovy předmětu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Hudba a nová média - sňatek z rozumu? Technologická podmíněnost hudby - hudba (pří)strojů . Digitalita hudby a kódování hudby (od neum k MP3, možnosti vizuální reprezentace). Modularita hudby (hudba jako stavebnice, vliv mobilních technologií).
2. Hudba jako kybertext (redefinice pojmů autor - interpret - posluchač). Interaktivita hudby - proměny rozhraní (J. Cage, G. Levin, D. Dlouhý, T. Dvořák ad.). Estetika hudby v nových médiích (funkční×absolutní, autentické×eklektické, vysoké×nízké).
3. Multimedialita (hudba v kontextu jiných médií). Hudba a prostor - hudba (v) prostoru / prostor v hudbě.
4. Mobilita hudby - metamorfózy paměti. Hudba jako médium izolace. Videoklipizace přirozeného světa.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s hudbou v nových médiích a definovat základní pojmy této problematiky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Studenti jsou povinni kromě závěrečného písemného testu z obsahu přednášek odevzdat v elektronické formě písemná résumé 5 povinných textů, každý v rozsahu 1-1,5 normostrany.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-AUD bakalářský

    specializace AUDB-ZVUK , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

8 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Projekt

18 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor