Detail předmětu

Seminář matematických struktur

FIT-SMTAk. rok: 2019/2020

Výuka probíhá formou demonstračních cvičení s aktivním podílem studentů na řešení konkrétních problémů a příkladů z oblastí matematických struktur významných pro informatiku. Řešené problémy a příklady spadají do oblasti výrokové logiky, predikátové logiky, univerzální algebry, algebraických struktur s jednou a dvěma binárními operacemi, topologických a metrických prostorů, Banachových a Hilbertových prostorů, neorientovaných grafů, orientovaných grafů a sítí. Aplikační oblasti jdou napříč informatikou a zahrnují mj. analýzu a verifikaci, optimalizaci kódu, automatické usuzování, analýzu rozsáhlých dat, teorii kódů, počítačovou grafiku, zpracování obrazu a zvuku, algoritmy spojené s implementací počítačových sítí atd.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Výsledky učení předmětu

Hlubší pochopení vybraných kapitol z matematiky, konkrétně matematické logiky, algebry, funkcionální analýzy a teorie grafů, a schopnost jejich aplikace při řešení praktických i teoretických problémů z oblasti informatiky.
Rozšíření a zkvalitnění schopností systematického a logického myšlení a přesného vyjadřování.

Učební cíle

Rozšíření schopností aplikovat poznatky z oblasti matematických struktur významných pro informatiku a schopností řešit konkrétní teoretické i praktické problémy s využitím těchto struktur. Předmět pokrývá, procvičuje a ilustruje na příkladech obecných i informatických všechny oblasti diskutované v předmetu Matematické struktury v informatice, tj. univerzální algebry, klasické algebraické struktury, základy matematické logiky, teorie Banachových a Hilbertových prostorů a teorie neorientovaných i orientovaných grafů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola účasti, maximálně dvě neomluvené absence.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MMI , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
  obor MBS , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor MBI , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor MIS , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor MIN , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor MMM , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor MGM , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor MPV , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor MSK , 1. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Výroková logika, syntax, sémantika, formální systém výrokové logiky, dokazatelnost ve výrokové logice, ukázky důkazů.
 2. Predikátová logika, syntax, sémantika, transformace formulí.
 3. Predikátová logika, formální systém, ukázky důkazů. 
 4. Univerzální algebry, podalgebry a homomorfismy, kongruence a faktorové algebry, přímé součiny algeber.
 5. Grupoidy, pologrupy, grupy: vlastnosti, příklady.
 6. Svazy, Booleovy algebry: vlastnosti, příklady.
 7. Okruhy, ideály, tělesa: vlastnosti příklady.
 8. Okruhy polynomů, obory integrity a dělitelnost, konečná tělesa: vlastnosti, příklady.
 9. Metrické prostory, úplnost, normované a Banachovy prostory.
 10. Unitární a Hilbertovy prostory, ortogonalita, uzavřené ortonormální systémy a Fourierovy řady.
 11. Stromy a kostry, minimální kostra (Kruskalův a Primův algoritmus), vybarvování uzlů a hran grafu.
 12. Orientované grafy, orientované eulerovské grafy, problém kritické cesty (Dijkstrův a Floyd-Warshallův algoritmus).
 13. Sítě, toky a řezy v sítích, problémy maximálního toku a minimálního řezu, cirkulace v sítích.