Detail předmětu

Návrh stavby v procesu územního řízení

FAST-CH057Ak. rok: 2018/2019

Územní rozhodnutí nebo územní souhlas jsou správními akty, ve kterých se podle Stavebního zákona posuzují stavby z hlediska svého umístění, vlivu na okolí a z hlediska vztahů k sousedním budovám a inženýrským i dopravním stavbám.
Územním rozhodnutím je fakticky schvalován navržený záměr a stanoveny podmínky pro využití i ochranu území a také pro projektovou dokumentaci dalších stupňů.
Projekt pro územní řízení spojuje mnoho profesí, které musí stavební inženýr, jako hlavní projektant, být schopen zohlednit, zkoordinovat, příp. sám navrhnout.
Budoucí projektanti se s procesem povolení staveb budou setkávat každodenně. V předmětu budou studenti seznámeni mimo jiné s katastrem nemovitostí a majetkoprávními vztahy u pozemků, ochrannými pásmy objektů, technickou a dopravní infrastrukturou – majetkoprávními vztahy a technickými podmínkami pro napojení na ně, vlivem stavby na životní prostředí – ZPF, ochrana ovzduší, ochrana krajiny a lesa, SEA, EIA, IPPC, vodním zákonem, a mnohými dalšími.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Výsledky učení předmětu

Cílem předmětu je poskytnout studentům teoretické a praktické základy k právnímu rámci umisťování staveb do území a návrhu stavby ve fázi územního řízení. Seznámí se s vnějšími činiteli, které je třeba zohlednit při návrh objektu.
Výstupem z předmětu bude elaborát ve formě koordinačních situací stavby se všemi náležitostmi, které požadují právní předpisy.

Prerekvizity

Studenti by měli mít základní znalosti o požadavcích a zásadách využívání území podle vyhlášky 501/2006 Sb. Dále základní znalosti katastru nemovitostí, geodetických systémů, umisťování inženýrských sítí.

Korekvizity

Souběžně s vyučovaným předmětem by studenti měli využít informace z předmětu Specializovaný projekt, částečně využijí informace i z předmětu Průběh procesu výstavby.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických povinných cvičení a samostudia. Ve cvičeních probíhají konzultace a korekce nad rozpracovaným elaborátem.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu ze cvičení je nutné splnit docházku a odevzdat dokončený elaborát. Zkouška bude probíhat formou písemného testu a ústní části.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1 – Úvod, základní pojmy správního řádu a stavebního zákona, posuzování záměru žadatele v územním řízení, dotčené orgány státní správy a vlastníci technické infrastruktury
2 – Umisťování staveb – Vyhláška č. 501/2006 Sb., ochranná pásma v území.
3 – Katastr nemovitostí, pozemkový katastr. Majetkoprávní. Stavby na cizích pozemcích. Věcná břemena.
4 – Průzkumy v území – IG, HG, pedologický, radonový, dendrologický, apod.
5 – Dopravní infrastruktura – rozdělení komunikací, vlastníci komunikací, správci komunikací. Základní parametry komunikací. Napojení na komunikace, sjezdy na MK, rozhledové trojúhelníky
6 – Dopravní infrastruktura – Doprava drážní. Povolování sjezdu na komunikaci a jednotlivých druhů komunikací, silniční správní úřad
7 – Technická infrastruktura – voda, kanalizace – majetkoprávní vztahy, možnosti a podmínky napojení na vodovodní a kanalizační zařízení. Sdělovací vedení.
8 – Technická infrastruktura – elektroenergetika, plynárenství – majetkoprávní vztahy, možnosti a podmínky napojení. Energetický zákon
9 – Životní prostředí – zemědělský půdní fond, ochrana lesa, stavba na lesním pozemku, posuzování EIA, SEA, IPPC, ochrana přírody a krajiny
10 – Životní prostředí – vodní zákon, vodní díla, ochrana vod – vodní zdroje, ochrana vodních zdrojů, odpady, ochrana ovzduší – zdroje znečištění, rozptylové studie. Sadové úpravy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1 – Úvod, základní pojmy správního řádu a stavebního zákona, posuzování záměru žadatele v územním řízení, dotčené orgány státní správy a vlastníci technické infrastruktury
2 – Umisťování staveb – Vyhláška č. 501/2006 Sb., ochranná pásma v území.
3 – Katastr nemovitostí, pozemkový katastr. Majetkoprávní. Stavby na cizích pozemcích. Věcná břemena.
4 – Průzkumy v území – IG, HG, pedologický, radonový, dendrologický, apod.
5 – Dopravní infrastruktura – rozdělení komunikací, vlastníci komunikací, správci komunikací. Základní parametry komunikací. Napojení na komunikace, sjezdy na MK, rozhledové trojúhelníky
6 – Dopravní infrastruktura – Doprava drážní. Povolování sjezdu na komunikaci a jednotlivých druhů komunikací, silniční správní úřad
7 – Technická infrastruktura – voda, kanalizace – majetkoprávní vztahy, možnosti a podmínky napojení na vodovodní a kanalizační zařízení. Sdělovací vedení.
8 – Technická infrastruktura – elektroenergetika, plynárenství – majetkoprávní vztahy, možnosti a podmínky napojení. Energetický zákon
9 – Životní prostředí – zemědělský půdní fond, ochrana lesa, stavba na lesním pozemku, posuzování EIA, SEA, IPPC, ochrana přírody a krajiny
10 – Životní prostředí – vodní zákon, vodní díla, ochrana vod – vodní zdroje, ochrana vodních zdrojů, odpady, ochrana ovzduší – zdroje znečištění, rozptylové studie. Sadové úpravy.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1 – Zadání elaborátu, stávající stav v území
2 – 4 – Ochranná pásma v území, chráněné oblasti
5 – 8 – Dopravní a technická infrastruktura
9 – Souhrnná technická zpráva
10 – Závěrečná korekce, zápočet