Detail předmětu

Vybrané statě ze vzduchotechniky

FAST-CT002Ak. rok: 2018/2019

Náplň předmětu tvoří problematika návrhu a provozu vzduchotechnických systémů. Jsou předkládány metody řešení komplexního přístupu respektující dynamické chování okrajových podmínek návrhu a provozu zařízení.
Zásadní úlohy představuje tepelné chování místností, filtrace, chlazení, vlhčení, sušení, proudění vzduchu a návrh vzduchotechnických výměníků. Poznatky jsou podkladem pro návrh vzduchotechnických systémů občanských a specializovaných budov s vyššími požadavky na stav interního mikroklimatu (např. čisté prostory).

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov (TZB)

Výsledky učení předmětu

Student získá poznatky pro návrh systémů vzduchotechniky budov s vyššími požadavky na stav prostředí.
Získá schopnost:
analyzovat a řešit fyzikální děje tvořící systémy vzduchotechniky budov,
specifikovat okrajové podmínky,
analyticky a numericky řešit náročné úlohy vzduchotechniky budov.

Prerekvizity

Pokročilé znalosti hydrauliky a aerodynamiky. Pokročilé znalosti vnitřnío mikroklima budov. Pokročilé znalosti řešení systémů vytápění a vzduchotechniky budov.

Korekvizity

Pokročílé znalosti termodynamických dějů v budovách.

Doporučené volitelné složky programu

Numerické metody, simulace.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Vzdělavací činnost tvoří přednášky, cvičení a samostatné studium. Při výuce se uplatní metody motivační, fixační, diagnostické a klasifikační. Přednášky jsou zaměřeny na výklad základních principů disciplíny. Účast na přednáškách je doporučená. Cvičení slouží k praktickému ovládnutí látky a samostatnému řešení úloh. Individuální konzultace umožňují doplnit a prohloubit znalosti. Vypracování individuálních úkolů ve stanovených termínech. Předložení zpracovaných úloh k zápočtu. Složení zkoušky.

Způsob a kritéria hodnocení

Základem hodnocení je povinná docházka do cvičení, průběžné zpracování zadaných úloh cvičení. Splnění kritérií specifikovaných článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Okrajové podmínky návrhu vzduchotechnických systémů - psychrometrie
2. Dynamická simulace tepelného chování budov
3. Termodynamické a vlhkostní úpravy vzduchu
4. Proudění vzduchu a jeho distribuce
5. Zpětné získávání tepla ve vzduchotechnice
6. Vodní a chladivové klimatizační systémy
7. Vzduchotechnika občanských staveb
8. Hybridní systémy vzduchotechniky
9. Filtrace, průmyslová vzduchotechnika
10. Analýza a proudění vzduchu v prostorách s vysokou vlhkostní zátěží
11. Analýza vnitřního mikroklima čistých prostorů
12. Vzduchotechnika čistých prostorů
13. Chyby při návrhu vzduchotechnických systémů

Cíl

Prohloubení poznatků v oblasti tvorby interního mikroklimatu systémy vzduchotechniky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Okrajové podmínky návrhu vzduchotechnických systémů - psychrometrie
2. Dynamická simulace tepelného chování budov
3. Termodynamické a vlhkostní úpravy vzduchu
4. Proudění vzduchu a jeho distribuce
5. Zpětné získávání tepla ve vzduchotechnice
6. Vodní a chladivové klimatizační systémy
7. Vzduchotechnika občanských staveb
8. Hybridní systémy vzduchotechniky
9. Filtrace, průmyslová vzduchotechnika
10. Analýza a proudění vzduchu v prostorách s vysokou vlhkostní zátěží
11. Analýza vnitřního mikroklima čistých prostorů
12. Vzduchotechnika čistých prostorů
13. Chyby při návrhu vzduchotechnických systémů

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Kondenzace ve vzduchotechnice
2. Psychrometrické výpočty ve vzduchotechnice
3. Dynamické tepelné chování místností
4. Mokré a suché chlazení, obtokový součinitel - aplikace
5. Vlhčení a řízení odvlhčení vzduchu - aplikace
6. Obrazy proudění - analytické metody
7. Systémy zpětného získávání tepla - aplikace
8. Vodní a chladivové systémy klimatizace - aplikace
9. Koncepční návrhy systémů vzduchotechniky občanských staveb
10. Využití energetického potenciálu vzduchu při hybridních systémech vzduchotechniky
11. Analytické výpočty pro použití filtrace ve vzduchotechnice
12. Výpočet odparu z vodní hladiny - metody řešení
13. Zápočet