Detail předmětu

Trvale udržitelná výstavba

FAST-CH009Ak. rok: 2018/2019

Udržitelná výstavba představuje vývoj stavebnictví směrem k dosažení trvale udržitelného rozvoje společnosti z hlediska ekologického, sociálně ekonomického a kulturního. Základní principy a cíle udržitelné výstavby jsou formulovány v dokumentu Agenda 21. Předmět se zabývá zejména ekologickou a energetickou stránkou výstavby, možnostmi uplatnění zdravých a recyklovaných materiálů ve stavebních konstrukcích. Studenti se seznámí s multikriteriálním hodnocením budov metodikou SBToolCz.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Výsledky učení předmětu

Po absolvování předmětu budou studenti znát zásady trvale udržitelné výstavby a princip multikriteriální hodnocení budov. Studenti budou ovládat zásady návrh bezbariérových staveb. Studenti budou znát metodiku posuzování životního cyklu. V neposlední řadě budou studenti schopni navrhovat budovy s použitím obnovitelných a recyklovaných stavebních materiálů. Studenti budou umět posoudit obytnou bytovu dle metodiky SBToolCZ.

Prerekvizity

Předpokladem pro pochopení a osvojení si probírané látky jsou dobré teoretické znalosti z oblasti stavební tepelné techniky a základy navrhování konstrukcí pozemních staveb. Nezbytný je rovněž všeobecný přehled o používaných materiálech ve stavebnictví.

Korekvizity

- výpočet energetické náročnosti budov

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka na přednáškách je ve formě Powerpoint prezentací s výkladem vyučujícho. Pro lepší názornost je výklad doplněn ukázkou vzorků stavebních materiálů. Na cvičeních studenti vypracovávají individuální zadání a konzultují zadané úkoly s vyučujícím.

Způsob a kritéria hodnocení

Úspěšné absolvování předmětu je podmíněno účastí na cvičeních a provedením multikriteriálního hodnocení zadané budovy.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Přehled literatury, základní pojmy, legislativa, koncepce trvale udržitelného rozvoje a udržitelné výstavby.
2. Agenda 21, souvislosti a oblast působnosti, cíle Agendy 21 pro udržitelnou výstavbu.
3. Princip multikriteriálního hodnocení budov.
4.-5. Multikriteriální hodnocení budov metodikou SBToolCZ.
6. Životní cyklus výrobku, hodnocení životní cyklu.
7. Environmentální značení, ekodesign.
8. Ekologie ve stavebnictví, průmyslové odpady využitelné ve stavebnictví, možnosti recyklace, vlastnosti recyklátů a jejich aplikace ve stavebních konstrukcích.
9. Environmentální kritéria pro výběr stavebních materiálů, alternativní materiálové konstrukční řešení staveb na bázi obnovitelných a recyklovaných zdrojů surovin, přehled, základní fyzikální vlastnosti.
10. Tepelná stabilita místností a využití pasivního chlazení v objektech pozemního stavitelství.
11. Energetická náročnost při užívání budov, možnosti snižování energetické náročnosti, nízkoenergetické a energeticky pasivní domy, zásady návrhu a příklady.
12. Zdroje energie a jejich vliv na životní prostředí, alternativní zdroje energie, energie slunce, větru, biomasy, tepelná čerpadla.
13. Bezbariérové užívání staveb – požadavky a ukázky řešení.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit posluchače s koncepcí trvale udržitelného rozvoje a udržitelné výstavby. Nedílnou součástí předmětu je problematika energetické náročnosti při procesu výstavby a užívání budov. Posluchači se seznámí s alternativním materiálovým a konstrukčním řešením staveb s využitím recyklovaných stavebních materiálů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

  obor S , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program N-P-C-MI magisterský navazující

  obor X , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

  obor S , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

  obor S , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Přehled literatury, základní pojmy, legislativa, koncepce trvale udržitelného rozvoje a udržitelné výstavby.
2. Agenda 21, souvislosti a oblast působnosti, cíle Agendy 21 pro udržitelnou výstavbu.
3. Princip multikriteriálního hodnocení budov.
4.-5. Multikriteriální hodnocení budov metodikou SBToolCZ.
6. Životní cyklus výrobku, hodnocení životní cyklu.
7. Environmentální značení, ekodesign.
8. Ekologie ve stavebnictví, průmyslové odpady využitelné ve stavebnictví, možnosti recyklace, vlastnosti recyklátů a jejich aplikace ve stavebních konstrukcích.
9. Environmentální kritéria pro výběr stavebních materiálů, alternativní materiálové konstrukční řešení staveb na bázi obnovitelných a recyklovaných zdrojů surovin, přehled, základní fyzikální vlastnosti.
10. Tepelná stabilita místností a využití pasivního chlazení v objektech pozemního stavitelství.
11. Energetická náročnost při užívání budov, možnosti snižování energetické náročnosti, nízkoenergetické a energeticky pasivní domy, zásady návrhu a příklady.
12. Zdroje energie a jejich vliv na životní prostředí, alternativní zdroje energie, energie slunce, větru, biomasy, tepelná čerpadla.
13. Bezbariérové užívání staveb – požadavky a ukázky řešení.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Podmínky pro udělení zápočtu, zadání semestrální práce
2. Multikriteriální hodnocení metodikou SBToolCZ - kriteria E
3. Multikriteriální hodnocení metodikou SBToolCZ - kriteria E
4. Multikriteriální hodnocení metodikou SBToolCZ - kriteria S
5. Multikriteriální hodnocení metodikou SBToolCZ - kriteria C
6. Multikriteriální hodnocení metodikou SBToolCZ - kriteria L
7. Zápočet