Detail předmětu

Stavební akustika a denní osvětlení budov

FAST-CH001Ak. rok: 2018/2019

Uvnitř budov je nutné zajistit akustickou a zrakovou pohodu. Z hlediska ochrany proti hluku je nutné řešit neprůzvučnost jak vertikálních, tak horizontálních konstrukcí. Horizontální dělící konstrukce, tzn. stropy s podlahou, případně i podhledem, musí zajisti kromě vzduchové i kročejovou neprůzvučnost. V rámci prostorové akustiky je hodnocen uzavřený prostor z hlediska doby dozvuku, do oboru urbanistické akustiky řadíme určení útlumu hluku ve venkovním prostoru. Otvorové výplně v obvodovém a střešním plášti musí zajistit dostatečné osvětlení interéru denním světlem i jeho proslunění.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Výsledky učení předmětu

Po absolvování předmětu student dostane ucelené vědomosti v oblasti stavební, urbanistické, prostorové akustiky, návrhu a posouzení denního osvětlení budov a insolace budov. Získané znalosti může uplatnit v praxi při návrhu konstukcí obvodových stěn, příček a stropů po akustické stránce. Dále bude schopen řešit eliminaci zdrojů hluku v chráněném venkovním prostoru stavby a chráněném vnitřním prostoru stavby v souladu s požadavky nařízení vlády 272/2011 Sb.
Po stránce světlotechnické dokáže posoudit vnitřní prostor stavby, zda odpovídá požadavku normy na dobu insolace a hodnotu činitele denní osvětlenosti.

Prerekvizity

Základní znalosti matematiky, znalost základních fyzikálních veličin, vlastností stavebních materiálů, vznik zvuku, základní pojmy vlnění, fyzikální parametry zvuku, veličiny zvukového pole, základy fotometrie.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.

Způsob a kritéria hodnocení

Docházka na cvičení, vypracování požadovaných protokolů, zápočet ze cvičení. Při testu u zkoušky získání minimálně nadpolovičního počtu bodů z maximálního počtu bodů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Základní pojmy a veličiny v akustice, hladiny a decibelové stupnice.
2. Šíření zvuku, akustické pole.
3. Hluk a jeho hodnocení - NV č.272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými vlivy hluku a vibrací.
4. Šíření zvuku ve volném prostoru. Útlum hluku ve venkovním prostoru.
5. Neprůzvučnosti stavebních konstrukcí. Hodnocení vzduchové neprůzvučnosti
6. Určení vzduchové neprůzvučnosti graficko-početní metodou dle Watterse.
7. Hodnocení kročejové neprůzvučnosti .
8. Prostorová akustika, zvuková pohltivost.
9. Doba dozvuku zadané místnosti.
10.Přímé sluneční záření
11.Diagram zastínění a posouzení insolace.
12.Denní osvětlení budov, oblohové světlo.
13.Posouzení činitele denní osvětlenosti místnosti.

Cíl

Získání základních znalostí návrhu dělících konstrukcí z hlediska požadavků na neprůzvučnost, hodnocení doby dozvuku uzavřeného prostoru, hodnocení hluku na pracovištích, v chráněných vnitřních a venkovních prostorech staveb. Návrh otvorových výplní s ohledem na zajištění požadovaného osvětlení interiéru denním světlem, požadovaná insolace u obytných budov.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor S , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základní pojmy a veličiny v akustice, hladiny a decibelové stupnice.
2. Šíření zvuku, akustické pole.
3. Hluk a jeho hodnocení - NV č.272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými vlivy hluku a vibrací.
4. Šíření zvuku ve volném prostoru. Útlum hluku ve venkovním prostoru.
5. Neprůzvučnosti stavebních konstrukcí. Hodnocení vzduchové neprůzvučnosti
6. Určení vzduchové neprůzvučnosti graficko-početní metodou dle Watterse.
7. Hodnocení kročejové neprůzvučnosti .
8. Prostorová akustika, zvuková pohltivost.
9. Doba dozvuku zadané místnosti.
10.Přímé sluneční záření
11.Diagram zastínění a posouzení insolace.
12.Denní osvětlení budov, oblohové světlo.
13.Posouzení činitele denní osvětlenosti místnosti.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základní výpočty z oboru akustiky (hladina akustického tlaku, atd.)
2. Výpočet hladiny akustického tlaku ve venkovním chráněném prostoru stavby
3. Výpočet doby dozvuku v posluchárně a návrh akustických opatření
4. Výpočet vzduchové a kročejové neprůzvučnosti graficko početní metodou dle Watterse
5. Výpočet činitele denní osvětlenosti v učebně
6. Výpočet doby insolace zadané obytné místnosti