Detail předmětu

Diplomový seminář (V-VHK)

FAST-CS054Ak. rok: 2018/2019

V tomto předmětu se posluchači, přihlášení k diplomové práci v časově navazujícím termínu, seznamují hlouběji se specializovanou tématikou, ke které je diplomová práce vypsána. Rovněž tak shromažďují vstupní data a podklady k diplomové práci, které by nebylo možno v časově omezeném intervalu, daném pro její vypracování, získat. Předmět vede vždy pro každého individuálního diplomanta vedoucí jeho diplomové práce, který určuje náplň a rozsah předmětu.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství krajiny (VHK)

Výsledky učení předmětu

Řešení projektu z vybrané oblasti vodního hospodářství krajiny dle individuálního zadání vedoucího diplomové práce. Výsledkem výuky je diplomová práce určená k tisku a obhajobě před komisí u státní závěrečné zkoušky.

Prerekvizity

Znalosti z oboru vodního hospodářství a vodních staveb dle individuálních požadavků vedoucího diplomové práce, Zejména znalosti z oborů hydrologie a hydraulika, nádrže a vodohospodářské soustavy, rybníky, protipovodňová opatření, chemie a technologie vody, přírodní způsoby čištění odpadních vod, pedologie, závlahy a další

Korekvizity

Dle individuálního zaměření diplomové práce.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Práce na projektu, konsultace s vedoucím diplomové práce, příprava Power Point prezentace diplomové práce.

Způsob a kritéria hodnocení

Pravidelné konsultace u vedoucího diplomové práce, odevzdání diplomové práce a zápočet.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem diplomového semináře je odevzdání diplomové práce dle individuálního zadání a náplně, kterou určí jednotlivý vedoucí vedoucí diplomového semináře.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor V , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. - 13. Průběžná práce na zadaném tématu diplovové práce (sběr a příprava dat, měření, řešení zadané problematiky, kompletace výsledků, tvorba diplomové práce)