Detail předmětu

Techniky motivace

FSI-XTM-KAk. rok: 2018/2019

Předmět Techniky motivace prohlubuje a rozšiřuje dosavadní poznatky a dovednosti studentek a studentů v oblasti ovlivňování lidí a jejich pracovního výkonu.
Obsahem předmětu je zejména: Psychologie osobnosti, psychologie práce a organizace. Psychologie v personálním managementu. Pracovní skupina a tým, role a pravomoci. Řídící pracovník. Time management, plánování, delegování. Firemní kultura. Psychologie komunikace.

Výsledky učení předmětu

Možnost získat zejména tyto poznatky: postavení a význam motivace v osobnosti člověka; zdroje motivace; motivační dynamika; třídění motivů; konflikty motivů a jejich následky; modely motivace lidského chování a pracovního jednání a jejich aplikace při ovlivňování lidí v hospodářské praxi; metody poznávání motivace; motivační profil; vztah mezi motivací, tvořivostí a sociální komunikací; vztah mezi motivací a stimulací; postavení a význam stimulace v podnikové praxi; přehled stimulů a strategie jejich cíleného užití; manažerské postupy při řízení a vedení lidí a při jejich cílené stimulaci; psychologická smlouva; motivační program podniku a jeho tvorba; metody zjišťování účinnosti stimulace.
Možnost získat zejména tyto dovednosti: motivování sebe sama; osobní marketing; cílené stimulování druhých vlastním příkladem, tvořivou komunikací a pozitivními postupy řízení a vedení.

Prerekvizity

Doporučené publikace: FRANKOVÁ, E. Manažerská psychologie I. Studijní text pro studium předmětu v kombinované formě studia. Brno: FP VUT v Brně, 2005. PAUKNEROVÁ, D. a kol. Psychologie pro ekonomy a manažery. 2., přepracované a aktualizované vydání. Praha: Grada 2006. ISBN 80-247-1706-9. (případně místo Pauknerové, D. a kol. náhradní kniha PROVAZNÍK, V. a kol. Psychologie pro ekonomy a manažery. Praha:Grada Publishing, 2002).

Doporučená nebo povinná literatura

BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I. & kol. Psychologie a sociologie řízení. Praha: Management Press, 2002. 2. rozšířené vydání. ISBN 80-7261-064-3.
BEDRNOVÁ, E. a kol. Duševní hygiena a sebeřízení pro vysokoškoláky a mladé manažery. Praha: Fortuna, 1999. ISBN 80-7168-681-6.
LUKÁŠOVÁ, R., NOVÝ, I. a kol. Organizační kultura. Od sdílených hodnot a cílů k vyšší výkonnosti podniku. Praha: Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0648-2.
FRANKOVÁ, E. Manažerská psychologie. Brno: VUT,1996. ISBN 80-214-0752-2.
PROVAZNÍK, V. a kol. Psychologie pro ekonomy a manažery. Praha: Grada Publishing, 2002. ISBN 80-247-0470-6.
NAKONEČNÝ, M. Sociální psychologie.Praha: Academia, 1999. ISBN 80-200-0690-7.
PETERS, TJ., WATERMAN, R.H. Hledání dokonalosti. Praha: Svoboda-Libertas, 1993. ISBN 80-205-0313-7.
FRANKOVÁ, E. Manažerská psychologie I. Studijní text pro studium předmětu v kombinované formě studia. Brno: FP VUT v Brně, 2005.
FRANKOVÁ, E. Komunikace v řízení. Brno, CERM 2007. V kisku.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna laboratorním cvičením. Studenti své znalosti dovedou uplatnit v praktických aplikacích na cvičeních.
Dle možností budou pro studenty organizovány přednášky odborníků z praxe a exkurze do firem zabývajících se činnostmi souvisejícími s obsahem předmětu.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu: Presence ve cvičení. Vypracování seminární práce na téma vypsané na začátku semestru.
Studenti se musí podrobit zkoušce. Klasifikační hodnocení studenta dle ECTS: výborně (90-100 bodů), velmi dobře (80-89 bodů), dobře (70-79 bodů), uspokojivě (60-69 bodů), dostatečně (50-59 bodů), nevyhovující (0-49 bodů).

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je poskytnout studentům znalosti základních psychologických pojmu, zákonitostí a teorií, zejména z oblasti kognitivní a sociální psychologie, interpersonální komunikace, motivace a osobnosti.
Prezentovat prohloubené a rozšířené poznatky z oblasti motivace lidského chování a pracovního jednání, a to včetně výkladových modelů a výhod a nevýhod jejich praktické aplikace při cíleném ovlivňování lidí v hospodářské praxi. Umožnit studentkám a studentům prohloubit si a rozšířit manažerské dovednosti v oblasti konkrétních postupů použitelných při efektivním ovlivňování motivace pracovního jednání, a to jak v individuální, tak i týmové a organizační rovině.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučená, účast na cvičeních povinná a kontrolovaná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-K magisterský navazující

    obor M-KSB , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

17 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do předmětu: koncepce předmětu, jeho základní témata a jejich návaznosti; přehled studijní literatury základní a doporučené; stanovení požadavků ke klasifikovanému zápočtu; základní terminologie; základní přístupy k problematice motivace.
2. Postavení a význam motivace v osobnosti člověka. Zdroje motivace. Motivační dynamika. Třídění motivů.
3. Výsledky srovnávacích analýz v oblasti motivace a jejich aplikace v podnikové praxi.
4. Konflikty motivů a jejich následky. Frustrace a její následky. Deprivace a její následky. Poruchy motivace a její následky.
5. Modely motivace lidského chování a jejich aplikace při ovlivňování lidí v hospodářské praxi.
6. Modely motivace pracovního jednání a jejich aplikace při ovlivňování lidí v hospodářské praxi.
7. Metody poznávání motivace.
8. Motivační profil. Vztah mezi motivací, tvořivostí a sociální komunikací.
9. Vztah mezi pracovní motivací, pracovní výkonností a pracovní spokojeností.
10. Vztah mezi motivací a stimulací. Postavení a význam stimulace v podnikové praxi. Přehled stimulů a strategie jejich cíleného užití.
11. Motivace k řídící práci. Manažerské postupy při řízení a vedení lidí a při jejich cílené stimulaci.
12. Psychologická smlouva. Motivační program podniku a jeho tvorba.
13. Metody zjišťování účinnosti stimulace.

Řízené samostudium

35 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Trénink vybraných metod a postupů formou případových studií a manažerských her.