Detail předmětu

Management projektů

FIT-MPRAk. rok: 2018/2019

Životní cyklus projektu. Znalostní oblasti projektového řízení. Procesně orientovaná organizace. Procesy projektového řízení. Základní pojmy řízení procesů. Vztah řízení procesů k řízení projektů a k celkovému řízení kvality. Aplikace procesů v řízení projektů. Programová podpora pro uplatnění procesů v projektovém řízení. Standardy a normy pro projektové a procesní řízení.

Předmět MPR je akreditován u SPŘ (nyní IPMA Česká republika, z. s.) pro přípravu na certifikaci i recertifikaci IPMA pro stupně D a C.

Studenti mohou získat Národní certifikát studentů (NCS).

Výsledky učení předmětu

Student bude schopen: vytvářet plány a pomocné plány projektů, identifikovat monitorovací a řídicí mechanizmy projektů v IT, definovat projektové zdroje pro přidělení k úkolům a přerozdělení zdrojů. Student porozumí vztahům mezi řízením procesů a řízením projektů. Student se seznámí s posuzováním projektových a produktových procesů a porozumí technikám zdokonalování procesů.

 • Student se naučí odborné terminologii v českém i anglickém jazyce.
 • Student se naučí vytvářet a řídit projekty ve velkém týmu.
 • Student se naučí dokumentaci, prezentaci a obhajobě výsledků v malém projektu.

Prerekvizity

 • Znalost základních metod softwarového inženýrství.
 • Znalosti vyšší matematiky.

Doporučená nebo povinná literatura

Kerzner, H.: Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, 9th ed., John Wiley & Sons, Inc., 2006, ISBN 13 978-0-471-74187-9.
Vose, D.: Risk Analysis A Quantitative Guide Wiley, 2008, 735 p., ISBN-0: 0470512849, ISBN-3: 978-0470512845.
Schwalbe, K.: Information Technology Project Management, Thomson Course Technology, 2006, 720 s., ISBN 13 978-0-619-21526-2.
Schulte, P.: Complex IT Project Management, AUERBACH PUBLICATION, 2004, 314 p., ISBN 0-8493-1932-3.
A Guide To The Project Management Body Of Knowledge, Sixth Edition, Project Management Institute, 2017, ISBN 978-1-62825-184-5.
Rosemann, M.: Process Management, Springer - Verlag, 2003, 337 p., ISBN 3-540-43499-2.
Agile Practice Guide: global standard of Project Management Institute, 2017. ISBN 978-1-62825-199-9.
Dyba, T.: Process Improvement in Practice: A Handbook for IT Companies Kluwer Academic, 2004, 113 p., ISBN 1-4020-7869-2.
Munson, C.: Software Engineering Measurement, AUERBACH PUBLICATION, 2003, 443 p., ISBN 0-8493-1503-4.
Goldratt, E.M.: Critical Chain, AFNOR, 2002, 265 p., ISBN 2-1246-5613-9.
Hallows, J.: Information Systems Project Management, AMACON, 2005, 288 p., ISBN 0-8144-7273-7.

Způsob a kritéria hodnocení

Dva domácí ohodnocené úkoly úhrnem za 10 bodů. Týmový projekt 30 bodů. Počítačové cvičení 4 body. Závěrečná zkouška 56 bodů. Průběžná kontrola řešení projektu vyučujícím.
Podmínky zápočtu:
Pro získání zápočtu, a tím pro připuštění k závěrečné zkoušce, musí student odevzdat oba domácí úkoly, zúčastnit se počítačového cvičení, odevzdat projekt. Z domácích úkolů, počítačového cvičení a z projektu musí student získat z každého z těchto termínů minimálně 1 bod a získat celkově nejméně 20 bodů z domácích úkolů, počítačového cvičení a projektu.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Získat reálnou představu o principech, smyslu, roli a ostatních aspektech řízení procesů v projektech IT. Pochopit vztahy řízení procesů k řízení projektů a k TQM (Total Quality Management). Vytvořit si jasné představy o potřebách úspěšného řízení projektů. Seznámit se s metrikami softwarových produktů. Seznámit se se základními standardy a normami projektového řízení. Seznámit se s metodami měření kvality procesů, s postupy implementace řízení procesů a se základními standardy a normami procesního řízení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

2 hodnocené domácí úlohy. Kontrolovaná účast na počítačovém cvičení. Hodnocený týmový projekt s obhajobou. Závěrečná písemná zkouška.

Pokud se student nemůže cvičení z vážného důvodu (například pro nemoc) zúčastnit a tento důvod doloží v souladu s Článkem 55 Studijního a zkušebního řádu VUT, může se cvičení se stejným tématem zúčastnit s jinou skupinou (na což dotyčného cvičícího upozorní) nebo může požádat svého cvičícího o zadání náhradního úkolu, za který může získat stejný počet bodů jako za cvičení, které nahrazuje.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MBS , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MBI , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MIN , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MMM , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MGM , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MPV , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MSK , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MIS , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor MMI , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Úvod. Základní pojmy, proč je důležité projektové řízení, souvislosti projektového řízení.
 2. Principy uplatnění procesního přístupu k řízení projektů.
 3. Znalostní oblasti projektového řízení. 
 4. Proces definování projektu.
 5. Procesy plánování projektu.
 6. Procesy organizování projektu.
 7. Procesy provádění projektu
 8. Procesy kontroly projektu.
 9. Proces uzavření projektu.
 10. Principy zdokonalování procesů.
 11. Metody a postupy využívané v projektovém řízení. Kritický řetěz.
 12. Standardy a normy v projektovém a v procesním řízení.
 13. Softwarová podpora pro řízení projektů.

Cvičení odborného základu

4 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Seznámení s MS Project programovým produktem.
 2. Odhadování nákladů, stanovení rozpočtu a řízení nákladů projektu.

Cvičení na počítači

2 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Vytvoření plánu týmového projektu v MS Project programovém produktu.

Projekt

20 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Studenti pracují v týmech (až 10 studentů/tým), analyzují reálný problém a implementují jeho řešení jako řízený projekt.
 2. Zaznamenávají metriky procesů. Jsou průběžně kontrolovány milníky.