Detail předmětu

Podnikatelské minimum

FEKT-KPOMAk. rok: 2018/2019

Předmět se zabývá následujícími pěti problémovými okruhy:
1. Finanční aspekty podnikání.
2. Legální a daňové otázky.
3. Ekonomické aktivity v tržním prostředí.
4. Sledování hospodářských operací v rámci podniku.
5. Časová hodnota peněz a finanční matematika.

Výsledky učení předmětu

Na konci kurzu bude student schopný:
• chápat práva a povinnosti vyplývající z platné legislativy,
• popsat základní pravidla pro sledování ekonomických dějů v podniku,
• rozlišovat mezi výnosy a náklady, ziskem, vyhodnotit obchodní marži,
• aplikovat ekonomický způsob uvažování,
• vnímat vzácnost výrobních faktorů a roli zisků, mezd, úroku a renty,
• interpretovat účetní závěrku, bilanci a výsledovku,
• vysvětlit roli nabídky a poptávky při formování tržní ceny,
• chápat roli finančních trhů a cenných papírů.

Prerekvizity

Student, který si zapíše předmět, by měl mít základní znalosti na úrovni středoškolského studia, z oblasti matematiky pak znalosti pravidel pro jednoduché a složené úročení a parciálních derivací funkcí více proměnných.

Doporučená nebo povinná literatura

Legislativa ČR - Živnostenský zákon, Zákon o obchodních korporacích, Občanský zákoník a další. (CS)
TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Petra a Eva JELÍNKOVÁ. Podniková ekonomika - klíčové oblasti. Praha: Grada Publishing, 2018. Expert. ISBN 978-80-271-0689-9. (CS)
MEIXNEROVÁ, Lucie, Šárka ZAPLETALOVÁ a Zuzana STEFANOVOVÁ. Mezinárodní podnikání: vybrané strategické, manažerské a ekonomické aspekty. V Praze: C.H. Beck, 2017. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-654-8. (CS)
JANATKA, František. Podnikání v globalizovaném světě. Praha: Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-7552-754-7. (CS)
PEVNÁ, Jana. Vybrané kapitoly z finančního řízení firmy. Praha: Oeconomica, nakladatelství VŠE, 2017. ISBN 978-80-245-2225-8. (CS)
Podklady pro studium budou v předstihu ve formě aktualizovaných podkladů v e-learningu včetně interentových odkazů. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je zakončen zápočtem, není klasifikován.
Účast a aktivita na cvičeních (splnění zadání).
Písemný test na závěr semestru.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

(1) Úvod, základní pojmy, ekonomický způsob uvažování, marketingová orientace, finanční trhy a další souvislosti.
(2) Podnik a podnikání. Majetek podniku a zdroje jeho financování. Zobrazení hospodářské situace podniku, účetní výkazy – rozvaha, výsledovka.
(3) Bankovní a dodavatelské úvěry jako zdroj financování. Dlužník, role věřitele a úroku. Úvěrová rizika, kredibilita a bonita dlužníka. Dluhopisy (obligace), dělení dluhopisů a obchodovatelnost dluhopisů. Akcie jako vlastní zdroj financování podniku.
(4) Sledování hospodářské činnosti v podniku, vazby mezi účetními výkazy. Zavedení pojmu účet, ideový základ účetnictví, účetní zásady.
(5) Účetnictví vs. daňová evidence, účetní vs. daňové doklady, zásady daňové evidence a vedení deníku příjmů a výdajů, daňové a nedaňové příjmy a výdaje, vnější a vnitřní účetní doklady.
(6) Daňový systém České republiky, druhy daní, daňové techniky.
(7) Zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení. Pracovněprávní vztahy, odvody a zdaňování zaměstnanců.
(8) Hospodářská činnost podniku v tržním prostředí; nabídka, poptávka a tržní cena. Plánovaná vs. tržní ekonomika, zvláštní ekonomické zóny; formování tržních cen.
(9) Druhy nákladů, způsoby jejich určování. Nákladové modely, analýza bodu zvratu.
(10) Časová hodnota peněz a finanční matematika (současná a budoucí hodnota, diskontování a složené úrokování). Nominální a reálné hodnoty, inflace, banky a finanční systém.
(11) Produkční faktory, reálný a finanční kapitál, peněžní a kapitálový trh. Kapitálový výnos, rentabilita kapitálu, ROA a ROE.
(12) Shrnutí, výuková zpětná vazba.

Cíl

Cílem předmětu je poskytnout praktický přehled legálních, ekonomických finančních a dalších otázek souvisejících s podnikáním.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních je povinná, omluvenou neúčast lze nahradit formou samostatného zpracování tématu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-BK bakalářský

    obor BK-MET , 3. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor