Detail předmětu

Výrobní technologie I

FSI-2VTAk. rok: 2018/2019

Předmět seznámí studenty se základními strojírenskými technologiemi a umožní jim praktické vyzkoušení jednotlivých vybraných operací.
a) Technologie plošného tváření s praktickým použitím operací stříhání, děrování a ohýbání na zadané součásti.
b) Technologie objemového tváření se zaměřením na volné kování materiálu za tepla s uplatněním operací prodlužování, rozšiřování a ohýbání za tepla na zadané součásti.
c) Technologie svařování materiálu plamenem, včetně osvojení si základních úkonů a manipulace s hořákem při svařování.
d) Technologie povrchových úprav se zaměřením na ochranu proti korozi.
e) Technologie slévárenské se zaměřením na zhotovení jednoduché formy a složité formy s nerovinnou dělící plochou.

Výsledky učení předmětu

Předmět Výrobní technologie I umožní studentům prakticky si vyzkoušet
některé operace jednotlivých technologií, na které budou v dalším studiu
navazovat teoretickými poznatky.

Prerekvizity

Znalost technologických předmětů I. ročníku studia.

Doporučená nebo povinná literatura

ZDRAVECKÁ, Eva a Ján KRÁL´. Základy strojárskej výroby. 1. vyd. Prešov: Vydavatel´stvo Michala Vaška, 2002. 145 s. ISBN 80-7165-353-5. (SK)
SUCHY, Ivana. Handbook of die design. 2nd edition New York: McGRAW-HILL, 2006. pp. 730. ISBN 0-07-146271-6. (EN)
SUCHY, Ivana. Handbook of die design. 2nd edition New York: McGRAW-HILL, 2006. pp. 730. ISBN 0-07-146271-6. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka je tvořena laboratorním cvičením.

Způsob a kritéria hodnocení

Získání zápočtu:
- účast ve cvičeních

Klasifikovaný zápočet bude v souladu s článkem 12 a13 platného Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně.
Předmět je ukončen klasifikovaným zápočtem.
Hodnotí se klasifikačním stupněm ECTS.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Seznámit studenty s uvedenými technologiemi a naučit je alespoň částečně
manuelní zručnosti při provádění jednotlivých operací, kterou využijí při
dalším studiu při přípravě experimentů na jednotlivých specializacích
obecných bakalářů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Zameškaná výuka bude nahrazena v náhradním cvičení po dohodě s příslušným vyučujícím.
Účast na cvičeních je povinná.
Docházka do cvičení je pravidelně kontrolována a účast ve výuce je zaznamenávána.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B3A-P bakalářský

  obor B-PDS , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

 • Program B3S-P bakalářský

  obor B-KSB , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor B-S1R , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný
  obor B-VSY , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor B-STI , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Laboratoře a ateliéry

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

LISOVNA:Individuální práce studentů a klasifikace zhotoveného výrobku.
KOVÁRNA:Individuální práce studentů a klasifikace zhotoveného výrobku.
SLÉVÁRNA:Bezpečnost práce, seznámení s ručním nářadím, které budou studenti používat, dále s formovacími materiály a slévárenskými modely. Výroba jednodílné formy, odlití nejlepších forem.
Osnova cvičení na pracovišti LISOVNA:1.Základní informace o technologii zpracování plechu stříháním, ohýbáním. 2.Seznámení s ručními nástroji a stroji, které budou při práci používat.Osnova cvičení na pracovišti KOVÁRNA:1.Základní informace o technologii tváření kovů za tepla kováním. 2.Seznámení s kovacími nástroji,stroji pro volné kování a obsluhou výhně. Osnova cvičení na pracovišti SVAŘOVNA:1.Názorná příprava a ukázka zapálení hořáku, druhy plamene, ükázka svařování plechových dílců. 2.Popis zadané úlohy, individuální nácvik natavení materiálu a provedení tavného svaru s přídavným materiálem. POVRCHOVÁ ÚPRAVA: 1.Základní informace studetům o vzniku koroze a protikorozní ochraně kovových materiálů. 2.Individuální práce studentů. Osnova cvičení na pracovišti SLÉVÁRNA: 1.Seznámení s tavícím zařízením používaným ve slévárnách. Exkurze do školní slévárny včetně ukázkové výroby forem na střásacích strojích.V laboratoři výroba dvoudílné formy, odlití, hodnocení.
2.Seznámení s postupem tuhnutí odlitku. Výroba složité formy s nerovinnou dělící plochou, resp. výroba formy s použitím nepravých jader. Odlití formy a vyhodnocení odlitku.