Detail předmětu

Praktikum z povrchových úprav materiálů

FCH-BCO_PUM_PAk. rok: 2018/2019

Předmět je orientován na vybrané materiálové a technologické problémy povrchových úprav s důrazem na systémové pojetí metod hodnocení znehodnocování materiálů a metod hodnocení jakosti povrchových úprav. Těžiště je v získání základních znalostí potřebných pro klasifikaci odolnosti konstrukčních materiálů a pro volbu vhodných povrchových úprav proti vlivům prostředí, především nátěrových systémů a dalších ochranných a estetických povlaků.

Výsledky učení předmětu

Výstupy předmětu Praktikum povrchových úprav materiálů tvoří soubor vybraných metod zhotovování a zkoušení používaných oboru znehodnocování a povrchových úprav materiálů, umožňující posluchačům uplatnit znalosti z praktických cvičení při řešení konkrétních projektů povrchové úpravy průmyslových výrobků i spotřebních předmětů.
Především se jedná o znalosti základních principůzkušebnictví v oboru znehodnoco-vání materiálů vlivem prostředí.
Ze základních typů povrchových úprav, především z hlediska jejich určení, funkce a aplikace u výrobků různého materiálového složení a konstrukčního uspořádání jsou výstupem předpokládané znalosti procesů předběžných úprav, z nichž je kladen důraz na čištění, odstraňování korozních zplodin, stabilizaci rzi, fosfátování, silikátování a vrstvy zhotovované oxidačním procesem. Znalosti ochranných povlaků, vycházející ze systémového popisuzákladních průmyslově vyráběných nátěrových hmot a zhotovo-vaných nátěrových systémů, znalostí zhotovování a vlastností kovových povlaků typu nikl, chrom, zinek, povlaků ušlechtilých kovů a povlaků nové generace slitinových a kompozitních (disperzních) povlaků.

Prerekvizity

Student musí být seznámen se základními typy kovových i nekovových materiálů, vztahy mezi jejich strukturou a fyzikálně chemickými vlastnostmi a základními typy povrchových úprav. Znalost současné legislativy povrchového inženýrství a metod matematické statistiky je výhodou.

Doporučená nebo povinná literatura

TULKA, Jaromír. Povrchové úpravy materiálů. Vyd. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2005, 135 s. ISBN 80-214-3062-1 (CS)
Kolektiv autorů: Lexikon nátěrových hmot a pomocných příprav (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Laboratorní cvičení - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět končí zápočtem. Zápočet student získá na základě:
- 100% účasti na laboratorních cvičení
- vypracování protokolů z jednotlivých úloh (ve dvojici)
- závěrečný pohovor, při kterém student prezentuje protokoly ze cvičení a obhájí výsledky.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Podrobná osnova kurzu je uvedena na:
https://www.vutbr.cz/elearning/course/view.php?id=121979

1. Stanovení korozního průniku oceli z metalografického výbrusu
2. Odvození korozní rychlosti zinku pomocí Tafelových přímek
3. Klasifikace korozní agresivity brněnské atmosféry.
4. Odhad parametrů rozpustnosti polymerů v organickém rozpouštědle.
5. Povrchová úprava atmosférické rzi
6. Zhotovování zkušebních nátěrů
7. Stanovení tloušťky, přilnavosti a barevného odstínu zkušebních nátěrů
8. Zhotovování zinkového povlaku
9. Stanovení tloušťky a životnosti zinkového povlaku
10. Odstraňování graffiti
11. Inhibice rozpouštění oceli při moření.
12. Impregnace nasáklivých materiálů
13. Exkurze na pracoviště povrchových úprav

Cíl

Cílem předmětu je poskytnout cílenému okruhu posluchačů se zájmem o povrchové úpravy materiálů základní odborné informace o vybraných metodách hodnocení stupně znehodnocování materiál a o vybraných metodách zkušebnictví povrchových úprav. Přitom se vychází z předpokladu, že teoretické znalosti znehodnocování a povrcho-vých úpravmateriálů posluchači získají v rámci přednášek předmětu Povrchové úpra-vy materiálů.
Předmět je členěn na 13 základních témat. Z nich první čtyři si stanovují za cíl sezná-mit posluchače se základními přístupy k hodnocení procesů znehodnocování materiá-lů vlivem prostředí. Z hlediska omezeného rozsahu předmětu jsou témata zaměřena především na kovy a plasty.
Osm následujících témat se zaměřuje na osvojení základních metod zhotovování a zkoušení povrchových úprav, především z hlediska jejich základních znaků jakosti.
Okruhy problémů jsou doplněny posledním tématem - návštěvou odborného pra-coviště, s cílem poskytnout posluchačům komplexnější pohled na realitu povrchového inženýrství v průmyslové praxi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na výuce je povinná, lekce zameškané ze závažných důvodů lze nahradit v zápočtovém týdnu.
Na začátku každého praktika je kontrolována příprava studentů, tj. jejich rámcové teoretické vědomosti o úloze, kterou budou cvičit.
Je prováděna průběžná kontrola odevzdaných protokolů. Ty by měly být odevzdány nejpozději do konce semestru, nejlépe následující týden. Nevyhovující protokoly jsou vraceny k opravě.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BKCP_CHCHT bakalářský

    obor BKCO_SCH , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

  • Program BPCP_CHCHT bakalářský

    obor BPCO_SCH , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

  • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor CKCO_CZV , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor