Detail předmětu

Povrchové úpravy materiálů

FCH-BCO_PUMAk. rok: 2018/2019

Kurz umožňuje studentům získat přehled o významu, metodách a technologii povrchových úprav materiálů a o metodách a zařízeních simulačního a provozního zkušebnictví v souladu s normativní dokumentací ISO a EN. Odborné znalosti lze aplikovat při řešení konkrétních problémů povrchového inženýrství v průmyslové a profesionální praxi i v rámci řešení projektů výzkumu a vývoje.

Výsledky učení předmětu

Výstupy předmětu Povrchové úpravy materiálů tvoří základ komplexních znalostí a z oboru znehodnocování a povrchových úprav materiálů, umožňující posluchačům realizování znalostí při řešení konkrétních projektů povrchové úpravy průmyslových výrobků i spotřebních předmětů.
Především se jedná o znalosti základních principů znehodnocování materiálů vlivem prostředí a mechanických účinků, s důrazem na znehodnocování v různých formách atmosférických podmínek. To umožňuje vhodný výběr konstrukčních materiálů pro předpokládané korozní a chemické prostředí.
Ze základních typů povrchových úprav, především z hlediska jejich určení, funkce a aplikace u výrobků různého materiálového složení a konstrukčního uspořádání jsou výstupem předpokládané znalosti procesů předběžných úprav, z nichž je kladen důraz na čištění, odstraňování korozních zplodin, stabilizaci rzi, fosfátování, silikátování a vrstvy zhotovované oxidačním procesem. Znalosti ochranných povlaků, vycházející ze systémového popisuzákladních průmyslově vyráběných nátěrových hmot a zhotovo-vaných nátěrových systémů, znalostí zhotovování a vlastností kovových povlaků typu nikl, chrom, zinek, povlaků ušlechtilých kovů a povlaků nové generace slitinových a kompozitních (disperzních) povlaků.
Dalším významným výstupem předmětu je možnost uplatnění znalostí získaných z oblasti povrchových úprav pro přepravu a skladování. Jedná se jednak o aplikace konzervačních olejů, ochranných disperzí, emulzí a impregnačních materiálů, jednak o formy řešení úpravy systému znehodnocování destimulací a inhibicí.
Neméně významných výstupem předmětu, tvořícím nedílnou součást předcházejících výstupů, je znalost metod a technologiíodstraňování vybraných povrchových úprav (konzervačních prostředků, starých nátěrů, graffiti jako společenského fenoménu aj.).
Uvedené výstupy studia ve svém souhrnu umožňují posluchačům uplatnění jak v oblasti výzkumu a rozvoji nových metod a prostředků povrchových úprav, tak v na-vrhování (projektování) povrchové úpravy a aplikaci v průmyslové praxi se znalostí problematiky.

Prerekvizity

Student musí být seznámen se základními typy kovových a chemických materiálů, vztahy mezi jejich strukturou a fyzikálně-chemickými vlastnostmi. Znalost základních vlastností meteorologie a atmosferického prostředí je výhodou.

Doporučená nebo povinná literatura

Tulka J.: Povrchové úpravy materiálů, ISBN 80-214-3062-1 (CS)
MOHYLA, Miroslav. Technologie povrchových úprav kovů. Vyd. 2. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita, Strojní fakulta, 2000, 150 s. ISBN 80-707-8953-0 (CS)
Ash M., Ash I.: Handbook of Preservatives, ISBN 1-890595-66-7 (CS)
GROYSMAN, Alec. Corrosion for everybody. Vyd. 1. New York: Springer, 2010, 368 s. ISBN 978-90-481-3476-2 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška je ústní. Student zpracuje tři otázky; teoretické téma z oblasti znehodnocování materiálů a dvě témata z oblasti povrchových úprav a jejich testování. Důraz je kladen na pochopení systémového pojetí a na rozsah znalostí základů povrchového inženýrství. Za prezentaci nepovinného souboru domácích prací je možno ziskat až 24% extra bodového zisku.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Podrobná osnova předmětu je uvedena na https://www.vutbr.cz/elearning/course/view.php?id=121941

1. Úvod do problematiky povrchových úprav materiálů
2. Korozní znehodnocování kovových materiálů
3. Atmosférická koroze kovových materiálů
4. Koroze a stárnutí plastových a pryžových materiálů
5. Termická a oxidační degradace plastů
6. Povrchové úpravy materiálů
7. Povrchové předpravy a anorganické vrstvy
8. Kovové povlaky
9. Slitinové a kompozitní povlaky
10. Organické povlaky (nátěry) - I
11. Organické povlaky (nátěry) - II
12. Konzervace a impregnace materiálů
13. Inhibice a destimulace prostředí

Cíl

Cílem předmětu je poskytnout cílenému okruhu posluchačů se zájmem o povrchové úpravy materiálů základní odborné informace z oboru.
Přitom se vychází z předpokladu, že znalosti mechanismu a kinetiky znehodnocová-ní různých materiálů jsou pro optimalizaci systémů povrchových úprav nezbytné.
Z tohoto pohledu je předmět členěn na dvě na sebe navazující problematiky (zne-hodnocování materiálů a povrchové úpravy materiálů) a to ve 13 základních téma-tech. Z nich prvních pět si stanovuje za cíl seznámit posluchače se základními principy znehodnocování materiálů vlivem prostředí a mechanických vlivů. Z hlediska omeze-ného rozsahu je proveden podrobnější popis procesů znehodnocování pouze u kovů, plastů a pryží.
Osm následujících témat se zaměřuje na popis základních typů povrchových úprav, především z hlediska jejich určení, funkce a aplikace u výrobků různého materiálové-ho složení a konstrukčního uspořádání.
Při popisu povrchových úprav je věnována pozornost i metodám a technologiím odstraňování vybraných povrchových úprav (konzervačních prostředků, starých nátě-rů, graffiti).
Okruhy problémů jsou doplněny praktickým cvičením, případně návštěvou odbor-ného pracoviště, s cílem poskytnout posluchačům komplexnější pohled na realitu povrchového inženýrství v průmyslové praxi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednášce je nepovinná, ale nanejvýš doporučená.
V průběhu semestru studenti maji možnost vypracovat samostatné domácí práce. Po jejich kladném hodnocení u ústní zkoušky mohou obdržet extra bodový zisk k celkové známce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BKCP_CHCHT bakalářský

    obor BKCO_SCH , 3. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program BPCP_CHCHT bakalářský

    obor BPCO_SCH , 3. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor CKCO_CZV , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor