Detail předmětu

Praktikum z analytické chemie II

FCH-BCA_ANC2_PAk. rok: 2018/2019

Praktická výuka vybraných základních instrumentálních analytických metod: potenciometrie, automatická titrace, spektrofotometrie, fluorimetrie, emisní plamenová fotometrie, tenkovrstvá chromatografie, ionexová chromatografie, elektrogravimetrie.

Výsledky učení předmětu

Absolvování kurzu zvýší kompetence studentů následovně:

1. Budou prakticky seznámeni s vybranými analytickými metodami.
2. Budou schopni prakticky aplikovat jednotlivé postupy stanovení.
3. Procvičí si přesnou práci v analytické laboratoři, přípravu standardních roztoků a správné zásady práce se vzorkem.
4. Studenti budou zvládat všechny potřebné výpočty a budou ovládat vyhodnocení analytických výsledků získaných jednotlivými analýzami.

Prerekvizity

Praktikum z analytické chemie I. Praktická znalost základních laboratorních dovedností: navažování, pipetování, příprava odměrných roztoků, titrování, filtrace.

Doporučená nebo povinná literatura

Komendová R., Praktikum z analytické chemie II, BCA_ANC2_P, https://www.vutbr.cz/elearning/ (CS)
Šimek Z., Komendová R., Mašek I., Voznica P. : Kvantitativní analýza. FCH VUT v Brně, Brno 2003. (CS)
Sommer L. : Základy analytické chemie I. VUTIUM, Brno 1998. (CS)
Vláčil F. a kol. : Příklady z chemické a instumentální analýzy. INFORMATORIUM, Praha 1991. (CS)
Sommer L. a kol. : Základy analytické chemie II. VUTIUM, Brno 2000. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Laboratorní cvičení - 4 vyučovacích hodin týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Klasifikovaný zápočet
Podmínka udělení:
-absolvování všech úloh praktika, odevzdání všech výsledků a protokolů v požadované kvalitě
-úspěšné absolvování zápočtového testu (15-20 otázek).
Výsledné hodnocení praktika vychází z průměru známek za jednotlivé úlohy.
Klasifikace:
100-90% A
89-80% B
79-70% C
69-60% D
59-50% E
49-0% F

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do praktika, bezpečnost práce, metodika práce v analytické laboratoři
2. Srážecí titrace (Argentometrie)
3. Automatická titrace (alkalimetrie)
4. Titrace v bezvodém prostředí
5. Spektrofotometrie
6. Vícesložková analýza
7. Fluorimetrie
8. Emisní plamenová spektrometrie
9. Voltametrie a elektrogravimetrie
10. Extrakční spektrofotometrie
11. Kapalinová chromatografie
12. Tenkovrstvá chromatografie

Cíl

Cílem Praktika z analytické chemie II je naučit studenty základům a použití vybraných instrumentálních analytických metod, jako je potenciometrie, automatická titrace, spektrofotometrie, fluorimetrie, emisní plamenová spektrometrie, tenkovrstvá chromatografie, ionexová chromatografie a elektrogravimetrie.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vstupní e-learningové testy ke kontrole připravenosti studentů.
Práce v analytické laboratoři.
Hodnocení výsledků analýz.
Zpracování protokolů k daným úlohám.
Zápočtový test na závěr kurzu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BKCP_CHCHT bakalářský

  obor BKCO_CHTOZP , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

 • Program BPCP_CHCHT bakalářský

  obor BPCO_CHTOZP , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  obor BPCO_CHMN , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

 • Program BKCP_CHCHT bakalářský

  obor BKCO_CHM , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

 • Program BPCP_CHCHT bakalářský

  obor BPCO_CHM , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

 • Program BKCP_CHCHT bakalářský

  obor BKCO_SCH , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

 • Program BPCP_CHCHT bakalářský

  obor BPCO_SCH , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  obor BPCO_BT , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  obor BKCO_BT , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  obor BPCO_CHP , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  obor BKCO_PCH , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

 • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

  obor CKCO_CZV , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný