Detail předmětu

Organická chemie II

FCH-BCT_OCH2Ak. rok: 2018/2019

Halogenderiváty, nukleofilní substituce na nasyceném uhlíkovém atomu, aromatické nukleofilní substituční reakce, eliminační reakce. Alkoholy, fenoly, polyhydroxysloučeniny. Oxidace alkoholů a fenolů. Ethery, peroxidy, epoxidy, crown-ethery. Thioly, sulfidy, sulfonové kyseliny a jejich deriváty. Estery minerálních kyselin. Aminy, diazotace, arendiazoniové soli -využití, aminoxidy. Diazosloučeniny, karbeny.Azidy. Nitrosloučeniny. Organokovové sloučeniny. Aldehydy a ketony, nukleofilní adice na C=O skupinu, aldolizační reakce aldehydů a ketonů. Sacharidy, struktura a vlastnosti. Karboxylové kyseliny, esterifikace, acylhalogenidy, anhydridy, estery, amidy. Halogen a aminokyseliny, peptidy, deriváty kyseliny uhličité. Dikarbonylové sloučeniny, nenasycené karbonylové sloučeniny, chinony.

Výsledky učení předmětu

Absolvováním kurzu Organická chemie II v návaznosti na kurs Organická chemie I, získá posluchač komplexní znalosti o struktuře, reaktivitě a stereochemii derivátů uhlovodíků a heterocyklických sloučenin. Student bude na základní bázi schopen tvořit jednotuché syntetické návrhy a bude schopen vyhodnotit relevanci jednotlivých organických reakcí. Získané znalosti umožňují široké pole uplatnění, jak ve výzkumu, tak praxi organické chemie, v kontrolních laboratořích a orgánech státní správy.

Prerekvizity

Znalost z předmětu Organická chemie I.

Literatura

McMurry J.: Organická chemie. VUTIUM 2013 (CS)
Solomons, T.W. Graham, Wiley 1980 a další vyd. (EN)
McMurry J.: Organic Chemistry, Thomson, 2004 (CS)
Potáček M., Mazal C., Janků S., MU Brno 2009 (CS)
Literák J. Sbírka řešených příkladů k semináři z organické chemie, MU Brno 2012 (CS)
Straumanis A., Organic Chemistry, Aguided Inquiry, Vol. 2. Brooks/Cole 2012 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně, Cvičení - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet: v průběhu semestru píší studenti v rámci cvičení, které doprovází přednášky, 4 písemných testů; ti z nich, kteří obdrží v průměru 50% bodů získávají zápočet automaticky. Ostatní studenti musí absolvovat zápočtový test. Podmínkou úspěšného složení zápočtového testu je pak napsat tento minimálně na 50%.
Zkouška: zkouška se skládá z písemné a ústní části. V písemné části se prověřují znalosti z Organické chemie II, v ústní pak znalosti z celé látky Organické chemie.
Registrovaný student na daný termín zkoušky absolvuje písemnou část zkoušky. Poté bude v ten den zveřejněný výsledek písemní části zkoušky (čas se upřesní ráno dne zkoušky) a podle výsledků z této části bude pokračovat ústní část zkoušky. Studenti budou rozděleni mezi zkoušející: Dr. Repková a doc. Krajčovič. Daná informace se týká každého vypsaného termínu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1+2.Nukleofilní substituce, Halogenderiváty
3. Alkoholy a fenoly
4. Ethery
5. Sirné sloučeniny a estery anorganických kyselin
6. Aminy, diazolátky
7. Nitrosloučeniny
8. Organokovové sloučeniny
9. Karbonylové sloučeniny I
10. Karbonylové sloučeniny II
11.Karboxylové kyseliny
12. Acylderiváty
13. Dikarbonylové sloučeniny

Cíl

Cílem je prohloubení znalostí o reaktivitě derivátů základních uhlovodíkových skeletů, průběhu a stereochemii jejich reakcí. Kurs navazuje na předcházející kurs Organická chemie I, jehož zvládnutí je nutným předpokladem pro pochopení látky obsažené v tomto kursu. Cílem kursu je zvládnutí chemie různých funkčních skupin vázaných na různém typu uhlovodíkového skeletu,vliv skeletu na reaktivitu skupiny a naopak skupiny na reaktivitu skeletu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pro získání zápočtu z předmětu Cvičení z organické chemie je podmínkou docházka a úspěšné absolvování všech písemek.
Zkouška: zkouška se skládá z písemné a ústní části.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BKCP_CHCHT bakalářský

  obor BKCO_CHTOZP , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

 • Program BPCP_CHCHT bakalářský

  obor BPCO_CHTOZP , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný
  obor BPCO_CHMN , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

 • Program BKCP_CHCHT bakalářský

  obor BKCO_CHM , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

 • Program BPCP_CHCHT bakalářský

  obor BPCO_CHM , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

 • Program BKCP_CHCHT bakalářský

  obor BKCO_SCH , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

 • Program BPCP_CHCHT bakalářský

  obor BPCO_SCH , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  obor BPCO_BT , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  obor BKCO_BT , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  obor BPCO_CHP , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  obor BKCO_PCH , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

 • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

  obor CKCO_CZV , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný