Detail předmětu

Angličtina B2 (zimní)

FaVU-1UPPV-ZAk. rok: 2018/2019

Kurz volně navazuje na Angličtina B1 vyšší. Základním textem je učebnice Life Upper-Intermediate (1-3), výuka je nicméně téměř každou druhov hodinu doprovázena písemnou i ústní reflexí zadané četby (po kapitolách či segmentech).

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

Studenti si vylepší stylistické dovednosti při psaní ať už krátkých akademických útvarů či textů spjatých s uměleckou praxí (recenze, tisková zpráva, atd). Budou se zdokonalovat v četbě anglicky psané beletrie i akademických textů a jejich kritické reflexi a´t už v mluvené nebo psané angličtině.

Prerekvizity

Doporučen předchozí B1 nebo rozřazovací test.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Seminární výuka, kladen je důraz na to, aby studenti v každé hodině mluvili, poslouchali, i četli. Pedagog strukturuje hodinu tak, aby každý student měl v rámci hodiny stejnou možnost procvičovat nejen čtení/poslech, ale i mluvení - diskuse je nejen v celé skupině, ale i v malých skupinkách.

Způsob a kritéria hodnocení

Jeden - tři psané texty (eseje, projektové přihlášky nebo jiné žánry spjaté volně či těsněji s uměním) během semestru včetně případných oprav zadaných pedagogem - bez hodnocení.
Dílčí testy na slovíčka, gramatiku či zadané čtení.
Pro získání zápočtu je třeba mít průměr ze všech dílčích testů 60%, splněnou povinnou docházku a splněny všechny úkoly zadané v průběhu semestru - písemné i ústní (prezentace).
Závěrečný test na gramatiku z probraných lekcí a zadaného čtení - pro zíkání známky je potřeba min. 50% a více.
Kdo neodevzdá písemné úkoly zadávané během semestru, nebude mít nárok na hodnocení, byť by složil závěrečný test.
Student má nárok na jeden řádný a dva opravné termíny.

Osnovy výuky

Life Upper-intermediate 1-3 a vybrané akademické texty, převzaté z profesionálních časopisů o umění či uměnovědné literatury.

Učební cíle

Kontinuální budování slovní zásoby, odvedností ve čtení, psaní a mluveném projevu, upřesňování gramatických problémů, vylepšování schopnosti pracovat s akademickými texty, příprava na závěrečný všeobecný test v letním semestru na úrovni B2, odpovídajícímu zhruba FCE.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povoleny jsou dvě absence za semestr.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program bakalářský

  obor AGD1 , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AGD2 , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor APD , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AMU , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AEN , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor APE , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AIN , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor ATD , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AVI , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AM2 , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AS1 , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AKG , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AS2 , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AM3 , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AM1 , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AGD2 , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor APD , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AGD1 , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor APE , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor ATD , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AEN , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AVI , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AIN , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AMU , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AM1 , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AM3 , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AKG , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AS2 , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AM2 , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AS1 , 4. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor