Detail předmětu

Angličtina B1 vyšší (letní)

FaVU-1AINBA-LAk. rok: 2018/2019

Studenti rozvíjí slovní zásobu, dovednosti ve čtení, mluvení, poslechu a psaní na středně pokročilé úrovni. Vylepšují znalost gramatických jevů jako kondicionály, modální slovesa, přací věty, nepřímou řeč. Učí se vyjadřovat o všeobecných problémech i problémech spjatých s jejich oborem. Tento předmět je na úrovni B1.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

Průběžné hodnocení: eseje, testy, referáty, všeobecný test B1 standard (= vyšší dle směrnice rektora VUT) na konci semestru. Studenti by měli být schopni popsat svůj umělecký projekt, udělat solidní ústní prezentaci na dané téma, být schopni přečíst a porozumnět kratší text z odborného časopisu, v kostce porozumět rodilým mluvčím a tématům spjatým s oborem (rozhovor, přednáška).

Prerekvizity

B1 nižší nebo rozřazovací test

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Seminární výuka, kladen je důraz na to, aby studenti v každé hodině mluvili, poslouchali, i četli. Pedagog strukturuje hodinu tak, aby každý student měl v rámci hodiny stejnou možnost procvičovat nejen čtení/poslech, ale i mluvení - diskuse je nejen v celé skupině, ale i v malých skupinkách

Způsob a kritéria hodnocení

Jeden - tři psané texty (eseje, projektové přihlášky nebo jiné žánry spjaté volně či těsněji s uměním) během semestru včetně případných oprav zadaných pedagogem - bez hodnocení.
Případné dílčí testy na slovíčka, gramatiku či zadané čtení.
Pro získání zápočtu je třeba mít průměr ze všech dílčích testů 60%, splněnou povinnou docházku a splněny všechny úkoly zadané v průběhu semestru - písemné i ústní (prezentace).
Závěrečný test na úrovni B1 (dle definice VUT je to B1 vyšší) - testuje se poslech, porozumnění textu, gramatika + slovní zásoba, krátký psaný útvar - pro zíkání známky je potřeba min. 50% a více.
Kdo neodevzdá písemné úkoly zadávané během semestru, nebude mít nárok na hodnocení, byť by složil závěrečný test.
Student má nárok na jeden řádný a dva opravné termíny.

Osnovy výuky

Life Intermediate 3 - 6

Učební cíle

Vylepšování komplexních jazykových dovedností na střední úrovni a příprava na všeobecný test B1 standard na konci letního semestru.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povoleny jsou dvě absence za semestr.

Základní literatura

Life -Intermediate, Stephenson Helen et al. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program bakalářský

  obor APD , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor AGD1 , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor AGD2 , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor AVI , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor AEN , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor AMU , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor APE , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor AIN , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor ATD , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor AM1 , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor AS2 , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor AKG , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor AM3 , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor AS1 , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor AM2 , 2. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor