Detail předmětu

Základy psychologie 1 - zimní

FaVU-ZPS1Ak. rok: 2018/2019

Člověk a realita a jejich vzájemná interakce. Psychické procesy s důrazem na uchopování reality. Úvod do problematiky obecné psychologie (témata - percepce, představy, myšlení, kreativita, motivace, pozornost, paměť, emoce).

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Požadavky pro získání zápočtu - povinná 50% účast a vypracování referátu.
Zkouška: písemný test a ústní pohovor.

Prerekvizity

Znalost humanitních předmětů na středoškolské úrovni.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT .

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška: písemný test a ústní pohovor.

Osnovy výuky

1. Úvod - základní problematika psychologie, předmět psychologických věd
pojmy - psychika, stimulace, chování, prožívání, organizmus a jeho členění, obecná ps,. ontogenetická ps., sociální ps., ps. osobnosti, ps. umění, patopsychologie…

2. Obecná psychologie - vnímání
pojmy - proces percepce - počitek, vjem, pocit / smysly - zrak, sluch, čich, chuť, hmat, čas, pozice v prostoru / vjemové pole, zákony vnímání a asociace iluze / podprahové vnímání;

3. Obecná psychologie - představy, paměť
pojmy - sny - manifestní a latentní obsah / halucinace / typy paměti - následný obraz, krátkodobá, dlouhodobá / engram / proces zapomínání

4. Obecná psychologie - učení, myšlení
pojmy - podmiňování - negativní/pozitivní posílení / produkty učení - zručnosti, zkušenosti, vědomosti, sociální
reakce / sociální učení / kognitivní a humanistická teorie učení / myšlenkové operace, abstrahování, porovnávání, analýza, syntéza, konkretizace, dedukce, indukce../ myšlenkové formy- pojem, soud, úsudek, tvrzení, teorie, hypotéza, zákon / řeč, logika, sémantika a interpretace, sémantický trojúhelník

5. Obecná psychologie - inteligence, kreativita, pozornost
pojmy - IQ / konvergentní a divergentní typ řešení problému / tvořivost - fluence, flexibilita, originalita, elaborace, senzitivita, redefinice, kreativní osobnost / pozornost - arousal

6. Obecná psychologie - motivace, emoce
pojmy - instinkt, pud, potřeba, postoj / vůle / frustrace, stres, deprivace / úroveň aspirace / základní (nižší) city / reakce, stavy - nálady, vztahy - vášně / afekty / fobie / vyšší city
Učební cíle

Osvojení základní psychologické terminologie a schopnost popisu funkcí psychiky člověka. Zisk znalosti o obecných teoriích o psychologických aspektech determinace člověka. Doplňkem jsou informace o různých technikách psycho-hygieny, energetizačních a aktivačních praktikách psycho-somatické manipulace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast je povinná.

Základní literatura

Kulka J.: Psychologie umění. Praha, Grada, 2008, 440 str., ISBN: 978-80-247-2329-7
Nakonečný M.: Lexikon psychologie. Praha, Vodnář 2013, 660 str., ISBN: 978-80-7439-056-2

Doporučená literatura

Hartl P., Hartlová H.: Psychologický slovník. Praha, Portál, 2015, 774 str., ISBN: 978-80-262-0873-0

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program bakalářský

  obor AGD1 , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AGD2 , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor APD , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AMU , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AIN , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AVI , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AEN , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor ATD , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor APE , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AKG , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AM1 , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AM2 , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AM3 , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AS1 , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor APD , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AGD2 , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AGD1 , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AIN , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor ATD , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AEN , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AMU , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AVI , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AM1 , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AM3 , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AM2 , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AKG , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AS1 , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AS2 , 3. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor