Detail předmětu

Poválečná architektura

FaVU-PAAk. rok: 2018/2019

Společenský pohled na přehled staveb druhé poloviny 20. století je stále ještě postižen odsudkem, který se zformoval na začátku 90. let minulého století a ve kterém byla zavržena masivní panelová výstavba, zaostalost stavebního průmyslu, vulgarita, s jakou komunistická moc zacházela s architektonickým nebo přírodním dědictvím, devastace měst atd. Uvedená kritika byla zcela určitě oprávněná, opomíjí ale, že i v období vlády komunistického režimu vznikala v Československu celá řada kvalitních staveb, které přes stavebně technologické handicapy snese srovnání s kvalitními architektonickými počiny na Západě. Navíc mezi stavbami realizovanými v Československu a v okolních státech existují souvislosti, které shodně poukazují na ideologickou podbarvenost jak ve východní, tak západní části Evropy.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

Kurz by měl napomoci při zodpovězení otázek ohledně vztahu architektury a politické ideologie, respektive vztahu architektury, moci a morálky. Studenti si po absolvování kurzu budou vědomi rozdílů, které panovaly mezi architekturou veřejného prostoru plného politického patosu a velkých gest a architekturou soukromého prostoru (intimity), který byl útočištěm před všudypřítomnou politickou mocí.

Prerekvizity

Dobrá znalost historie umění a architektury 20. století.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky spojené s bohatým doprovodným obrazovým materiálem, doplněné případně o filmové projekce, které jsou následně analyzovány.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška.

Osnovy výuky

Podrobnější rozpor referenčních skupin staveb, které budou charakterizovat stát a moc, kultura a víra, bydlení a volný čas, vzdělání, hospodářství a doprava, by měl napomoci při hledání odpovědi na otázky, které se týkají kvalitativního srovnání řešeních architektonických úloh, převládajícího architektonického diskurzu a priorit, které měla politická moc při zadávání stavebních úloh. Do jaké míry je čitelný vztah moci a architektury u staveb, se kterými politická reprezentace spojovala svoji legitimitu? Je nutné se také zabývat genezí socialistického pojetí architektonické práce, vznikem velkých projektových organizací, jejími proklamovanými úkoly, skutečně dosaženými výsledky a celkový podíl těchto organizací na architektonické produkci. Jakým způsobem se generovala tzv. polooficiální a neoficiální architektonické scény, která se snažila prolomit násilnou izolaci od západního světa a jakým způsobem ovlivňovala, díky svým aktivitám, které nabývaly, tak jako v případě Maďarska, silný politický (protirežimní) náboj, vývoj architektonického dění případně společnosti? Jak je možné popsat vztah architekta a společnosti, jeho podíl na posilování komunistického režimu a jeho závislost na politickém systému?

Učební cíle

Cílem kurzu je poukázat na referenční stavby, které by svou architektonikou podobou dostatečně plasticky ilustrovaly politické, společenské a kulturní procesy, které se v daném případě spolupodílely na tvůrčím aktu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je povinná (tolerovány jsou max 3 absence).

Doporučená literatura

ŠVÁCHA, Rostislav. Architektura 1958–1970. In: ŠVÁCHA, Rostislav – PLATOVSKÁ, Marie (eds.). Dějiny českého výtvarného umění VI. (1958–2000)/1. Praha: Academia 2007.
KRAMEROVÁ, Daniela – SKÁLOVÁ, Vanda (eds.). Bruselský sen. Československá účast na světové výstavě Expo 58 v Bruselu a životní styl 1. poloviny 60. let (kat. výst.). Praha: Arbor vitae 2008.
MUSIL, Jiří a kol.: Lidé a sídliště. Brno: Nakladatelství Svoboda 1985.
ŠEVČÍK, Oldřich – BENEŠ, Ondřej: Architektura 60. let: „zlatá šedesátá léta“ v české architektuře 20. století. Praha: Grada 2009.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program bakalářský

  obor AGD1 , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AGD2 , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor APD , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AMU , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AEN , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor APE , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AIN , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor ATD , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AVI , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AM2 , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AS1 , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AKG , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AS2 , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AM3 , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AM1 , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AGD2 , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor APD , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AGD1 , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor APE , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor ATD , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AEN , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AVI , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AIN , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AMU , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AM1 , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AM3 , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AKG , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AS2 , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AM2 , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor AS1 , 3. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor