Detail předmětu

Týmový projekt

FSI-ZKPAk. rok: 2017/2018

Předmět přímo navazuje na předměty Parametrické modelování - Inventor, Catia, Rhinoceros, Tribologie, Metoda konečných prvků - ANSYS Classic, Měření a experiment. Pro každý z předmětů jsou vypsána 4 zadání projektů, celkem 16. Vypsaná zadání se zaměřují na vybrané základní problémy z daných oblastí a je kladen důraz na vyvážené rozložení konstrukčních a analytických zadání. Studenti se rozdělí do týmů o 3-5 členech. Každý tým si zvolí jedno zadání z každé tematické skupiny. V průběhu semestru tedy zpracovává jeden tým 4 projekty. Každé téma je vedeno garantem projektu, který zajišťuje odborné vedení týmu formou pravidelných konzultací, poskytuje doplňující výklad teorie a další materiály ke studiu problému. Dále kontroluje postup, vysvětlí studentům jejich chyby a ukáže cesty, jak lze daný problém řešit. V závěru kurzu probíhá obhajoba výsledků projektů před komisí.


Příklady vybraných problémových situací – zadání projektů:


Tribologie:

Měření tření v hydrodynamickém ložisku pomocí Thurstonova experimentu.
Realizace Kirkova experimentu se zkříženými válci.
Ověření platnosti Eulerova vztahu pro vláknové tření na modelu pásové brzdy.
Vizualizace napjatosti Hertzova kontaktu.


Metoda konečných prvků:

Návrh mostní konstrukce ze špejlí a jeho analýza pomocí MKP.
Deformačně-napjatostní analýza tlačné pružiny. Teplotní analýza části rámu a křídla plastového okna pomocí MKP.
Deformačně-napěťová analýza závitového spojení pomocí MKP.


Parametrické modelování:

Laserový 3D skenner.
Extrudér pro 3D tiskárnu.
Kamerová hlava.
Lift pro korekci centrování optického měřicího systému.


Měření a experinent:

Temperační okruhu reometru.
Měření kvality odpružení závěsu kola.
Lokalizace zdrojů hluku průmyslového vysavače.
Návrh nízkotlakého pístového reometru.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají zkušenosti s efektivním a systematickým řešením technických problémů a s prací v týmu. Získají praktické zkušenosti s realizací projektu v návaznosti na předchozí teoretické studium přípravy projektu (realizace projektových fází, rozdělení kompetencí, dodržení termínů, dodržení rozpočtu, apod.). Studenti získají také praktické zkušenosti a ověření znalostí z předmětů Parametrické modelování, Tribologie, Metoda konečných prvků a Měření a experiment. Osvojí si postupy pro návrh a řízení experimentů, metody inženýrských analýz a optimalizace a praktické postupy při tvorbě výrobní dokumentace. Po absolvování kursu budou schopni efektivně řešit úlohy z daných technických oblastí, zdokonalí se ve schopnosti prezentovat a obhájit řešení problému a zlepší se tak jejich komunikační dovednosti.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti z oblasti konstruování, CAD systémů, parametrického modelování (Inventor, Catia, Rhinoceros), tribologie, metody konečných prvků (ANSYS Classic), měření a experimentu, statiky, kinematiky, pružnosti a pevnosti.

Doporučená nebo povinná literatura

ULLMAN, David G. The mechanical design process: a project-based introduction. 3rd ed. Boston, Mass.: McGraw-Hill, c2003, 256 s. ISBN 00-711-2281-8.
P. Kosky, G. Wise, R. Balmer, W. Keat: Exploring Engineering: An Introduction for Freshman to Engineering and to the Design Process, Elsevier 2006, ISBN 978-0-12-369405-8
Literatura doporučená garanty pro konkrétní téma projektu

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka teoretického základu probíhá blokovou formou v prvních 4 týdnech semestru. V rámci koncentrované blokové výuky studenti absolvují teoretické přednášky z daných technických oblastí s ohledem na konkrétní témata projektů. Na přednášky navazují praktická cvičení s počítačovou podporou a v laboratořích, kde studenti samostatně pod dohledem garantů pracují na řešení zadaných projektů. V rámci praktických cvičení probíhají konzultace s jednotlivými garanty (doplnění znalostí, metody řešení apod.).
Je kladen důraz na systematičnost přístupu týmu k řešení zadaného problému a výběr efektivních metod řešení. V průběhu semestru jsou stanoveny dva termíny, kdy probíhá rozsáhlejší kontrola formou prezentace dosavadní práce týmu. Uvedených termínů se účastní všichni studenti a garanti z dané tematické oblasti.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu: pravidelná docházka do výuky, odevzdání čtyř kompletně vypracovaných projektů v digitální a tištěné formě.
V digitální formě bude odevzdáno:
1. CAD data.
2. Technická zpráva.
3. Výkresová dokumentace.
4. Prezentace v pptx.
V tištěné formě bude odevzdáno:
1. Technická zpráva.
2. Výkresová dokumentace.
Zkouška: bude udělena na základě prezentace projektu. Výsledné hodnocení je průměrem dílčích hodnocení udělených členy komise při obhajobě projektu.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je praktické ověření obecně známých principů za použití teoretických vědomostí z oblastí parametrického modelování, tribologie, metody konečných prvků a technických měření formou týmové práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučená, účast na cvičeních a laboratorních cvičeních je povinná a kontrolovaná vyučujícím. Maximálně 2 omluvené absence jsou tolerovány bez nutnosti náhrady. V případě dlouhodobé nepřítomnosti je náhrada zameškané výuky v kompetenci vedoucího cvičení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-KSI , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení s počítačovou podporou

105 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Rešerše zadaného technického problému.
2. Varianty technického řešení.
3. Kontrolní schůzka s prezentací dosažených výsledků.
4. Realizace fyzického/analytického modelu.
5. Kontrolní schůzka s prezentací dosažených výsledků.
6. Ověření fyzického/analytického modelu.
7. Zpracování dokumentace.

Laboratoře a ateliéry

42 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Laboratorní měření budou realizovány dle požadavků a cílů projektů.
Budou využity tyto laboratoře:
1. Výuková laboratoř konstruování strojů.
2. Laboratoř tribologie.
3. Laboratoř technické diagnostiky.
4. Studentská dílna.