Detail předmětu

Dislokace a plastická deformace

FSI-WDDAk. rok: 2017/2018

Základní mechanismy plastické deformace v kovových krystalech, specifika plastické deformace makromolekulárních látek. Fyzikální pohled na plasticitu keramiky. Dislokační substruktura kovových a nekovových krystalů. Mechanismy interakcí dislokací se strukturními složkami (hranice zrn, hranice subzrn, bodové poruchy, precipitáty a další). Interakce mezi dislokacemi.
Proces zpevnění a odpevnění.

Výsledky učení předmětu

Znalost procesů plastické deformace krystalů. Relace mezi
submikroskopickými ději v pevných látkách a makroskopickým
projevem těchto dějů - změn mechanických vlastností. Znalost
experimentálních technik požívaných pro studium plastické
deformace.

Prerekvizity

Vazby mezi atomy, základy krystalografie, krystalografické soustavy, krystalová symetrie, poruchy krystalické mřížky, krystalická stavba tuhých roztoků a intermediálních fází v kovových a keramických soustavách.

Doporučená nebo povinná literatura

Anderson, J.C. : Materials Science, , 0
Ptáček L., Just D., Švejcar J.: Physics of metals (in Czech), , 0
Strnadel B.: Examples with solutions and technical problems from materials engineering (in Czech), , 0
Smallman R.E., Bishop R.J.: Metals and Materials, , 0
Hrivňáková D.: Physical metallurgy and limit states of material (in Slovak), , 0
Valvoda V., Polcarová M., Lukáč P.: Fundamentals of structure analysis (in Czech), , 0

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet.
Podmínkou pro udělení zápočtu je absolvování všech cvičení a písemné zpracování zadaných úloh.
Zkouška.
V písemné části zkoušky vypracuje student odpovědi na čtyři otázky. Tři otázky jsou teoretické, jedna praktická. V této části zkoušky může student použít dostupnou literaturu s vyjímkou skript. V ústní části zkoušky student vysvětlí teoretická témata podle pokynů zkoušejícího.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Kurs je zaměřen na výklad podstaty tvorby mechanických vlastností
kovových a nekovových látek, závislých na poruchách krystalické
mřížky. Dále kurs poskytuje informace o mechanismech plastické
deformace monokrystalických i polykrystalických materiálů,
deformačních texturách, mechanismech deformačního zpevnění.
Cvičení poskytují studentům znalosti o experimentálních metodách
studia plastické deformace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Cvičení jsou povinná. Neúčast na cvičeních musí být omluvena. V případě neúčasti dostane student náhradní zadání a formou písemného protokolu prokáže, že dané téma zvládnul.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2A-P magisterský navazující

    obor M-MTI , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Krystalografie plastické deformace
2. Teorie kritického skluzového napětí
3. Průběh deformačního zpevnění
4. Plastická deformace nekovových krystalů
5. Úplné dislokace
6. Skluzová rovina, konzervativní a nekonzervativní pohyb dislokací
7. Distribuce dislokací
8. Interakce dislokací
9. Dislokace a hranice zrn (Hallův Petchův vztah)
10. Dislokační zdroje
11. Neúplné dislokace
12. Vrstevné chyby a jejich význam
13. Dislokace a allotropní transformace
14. Závěr předmětu a shrnutí nejvýznačnějších poznatků

Laboratoře a ateliéry

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Stereografická projekce, orientace krystalů2. Reciproká mřížka (definice, použití)3. Rentgenografické metody studiu orientace krystalů4. Metody studia textur, pólové obrazce5. Elektronová difraktografie6. Metody stanovení hustoty dislokací7. Metalografie dislokační substruktury

Elektronické učební texty

zadání cvičení (cs)
texty a prezentace k předmětu WDD - 1 (cs)
texty a prezentace k předmětu WDD - 2 (cs)