Detail předmětu

Základy managementu a marketingu

FSI-OZMAk. rok: 2017/2018

Předmět poskytuje ucelené a komplexní poznatky v oblasti řízení organizací. Je zaměřen na rozvoj kompetencí ve všech složkách řízení s cílem rozvinout základní znalosti a dovednosti pro výkon manažerských funkcí. Předmět obsahově pokrývá všechny odborné části managementu a marketingu.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Předmět poskytuje poznatky a rozvíjí znalosti a dovednosti v oblasti řízení organizací. Rozvíjí kompetence pro efektivní řízení zdrojů organizace, analytické kompetence pro získávání a vyhodnocování informací pro potřeby rozhodování, intelektuální dovednosti a schopnosti efektivní komunikace. Předmět také rozvíjí schopnosti racionálně argumentovat a vyvozovat nezávislé závěry postavené na analytickém a kritickém přístupu k informacím, jejich následné prezentace a obhajoby. Vytváří znalostní předpoklady navrhovat a implementovat efektivní systém řízení organizace. Rozvíjí schopnosti studentů řídit rozvoj vlastních kompetencí.

Prerekvizity

Předmět nepředpokládá žádnou předchozí znalost problematiky managementu. Předchozí alespoň základní znalost ekonomiky je výhodou.

Doporučená nebo povinná literatura

Janíček, L: Podnikatelské prostředí - studijní text
Janíček, L: Manaqement a marketing - studijní text
Porter, M: Konkurenční výhoda, , 0
Porter, M: Konkurenční strategie, , 0
Kotler: Marketing Management
Kotler: Marketing Management, , 0
MALAVAL, Philippe a Christophe BENAROYA. Aerospace marketing management: manufacturers, OEM, airlines, airports, satellites, launchers. Boston: Kluwer Academic Publishers, 2002, xviii, 536 s. ISBN 1-4020-7151-5.
Janíček, L: Manaqement a marketing - sylaby přednášek, , 0
MALAVAL, Philippe a Christophe BENAROYA. Aerospace marketing management: manufacturers, OEM, airlines, airports, satellites, launchers. Boston: Kluwer Academic Publishers, 2002, xviii, 536 s. ISBN 1-4020-7151-5.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je zakončen vypracováním závěrečné práce - závěrečné práce v zadaném rozsahu a její obhajobou, zápočtem a zkouškou. Zápočet je udělován za účast na výuce a předložení závěrečné práce. Zkouška probíhá formou obhajoby závěrečné práce a formou ústní rozpravy.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je umožnit studentům letecké specializace dosažení základního uceleného vzdělání případně rozšíření odborné způsobilosti v oblasti managementu a marketingu se zaměřením na řízení leteckých organizací, zejména těch zabývajících se provozem letecké techniky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky i cvičení jsou povinná a účast je kontrolována třídní knihou (min. 80%). Odůvodněná nepřítomnost může být nahrazena konzultacemi a formou individuálně zadaných příkladů a témat k samostatnému zpracování. Nutno předložit nejpozději v zápočtovém týdnu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-LPR , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný
    obor M-LPR , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Řízení.
2. Kompetence manažera.
3. Podnikatelské oblasti, vnější a konkurenční prostředí organizace.
4. Vnitřní prostředí organizace, zdroje a hodnotový řetězec organizace.
5. Konkurenční strategie organizace.
6. Marketing, marketingový průzkum.
7. Produkt a jeho životní cyklus, marketingový mix a marketingové strategie.
8. Řízení organizace, organizační struktury, kultura a chování organizace, organizační změny.
9. Řízení lidských zdrojů, rozvoj lidských zdrojů.
10. Řízení informací, podnikové informační systémy a informační strategie.
11. Projektové řízení.
12. Osobní efektivnost manažera.
13. Vedení lidí a řízení týmů.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Analýza vnějšího prostředí - PEST.
2. Analýza vnitřního prostředí SWOT, 7S.
3. 5-faktorový model konkurenčního prostředí.
4. Parametry produktu, metoda párového srovnávání, metoda nejlepších hodnot.
5. Formulace konkurenční strategie.
6. Typologie organizací.
7. Model organizačního rozvoje.
8. Testy manažerských kompetencí.
9. Zvyšování efektivnosti a model rozvoje lidských zdrojů.
10. Modelování informačních systému (systémové analýzy).
11. Plánování projektu - parametry.
12. Plánování času.
13. Testy schopnosti vedení lidí.