Detail předmětu

Zabezpečovací letecká technika

FSI-OZLAk. rok: 2017/2018

Předmět objasňuje cíle, úkoly a pricipy činnosti zařízení zabezpečovací letecké techniky (ZLT). Jeho obsahem jsou: ANNEX 10 a jeho změny. Rádiové kmitočty v civilním letectví. Letecká pevná a letecká pohyblivá služba. Navigace na dlouhé a krátké vzdálenosti. Systémy pro přesné přístrojové přiblížení na přistání. Primární a sekundární radiolokace. Zpracování a zobrazení radarové informace. Koncepce FANS, FEATS, ECAC a EATCHIP. Moderní komunikace (ATN, VDL, CIDIN). Družicová navigace. Evropská koncepce sledování vzdušného provozu. Automatizované systémy zabezpečení a řízení letového provozu. Palubní protisrážkové systémy.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Předmět ZLT umožňuje studentům orientovat se v principech a technických řešeních, použivaných v letectví při komunikaci, navigaci a sledování vzdušné situace. Seznamuje s novými koncepcemi ZLT pro nejbližších 20 let. Studenti pochopí podstatu automatizovaných systémů zabezpečení a řízení letového provozu a v rámci exkurse se prakticky s těmito prostředky a systémy seznámí.

Prerekvizity

Předpokládá se znalost středoškolské fyziky a matematiky.

Doporučená nebo povinná literatura

Kulčák, L.:: Zabezpečovací letecká technika, , 0
ICAO: Aeronautical Telecommunications, , 0
ICAO: Manual on Testing of Radio Navigation Aids, , 0
Kulčák, L.:: Klasické prostriedky zabezpečovacej leteckej techniky, , 0
Havel a kol.:: Řízení letového provozu, , 0
ICAO: Manual of the Secondary Surveillance Radar (SSR) Systems, , 0
Kayton, M.; Fried,W.R.: Avionics Navigation Systems, John Wiley & Sons, Inc. New York, 1997, second edition
GROVES, P.D.: Principles of GNSS, Inertial, And Multisensor Integrated Navigation Systems, ISBN - 13:978 - 1 - 58053 - 255 - 6, USA, BOSTON/LONDON ARTECH HOUSE 2008
JAA ATPL, 061 General Navigation, Theoreticalů Knowledge Manual, Oxford, 2006
JAA ATPL, 062 Radionavigation, Theoreticalů Knowledge Manual, Oxford, 2006
STAVOVČÍK, Boleslav: Obecná navigace, učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů dle předpisu JAR-FCL-1, CERM, s.r.o., Brno, 2008 (CS)
Vosecký, S.: Radionavigace, učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů dle předpisu JAR-FCL-1, CERM s.r.o., Brno, 2011 (CS)
VOSECKÝ, S. a kol.: Základy leteckých navigačních zařízení I a II, učebnice Univerzity obrany, Brno 1988 (CS)
KULČÁK a kol.: Učebnice pilota vrtulníku II, ISBN 978-80-7204-638-6, CERM s.r.o., Brno, 2009 (CS)
KULČÁK, L. a kol.: Zabezpečovacia letecká technika, Žilinská univerzita, 1999 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro udělení zápočtu: Alespoň 80% účasti na cvičeních. Dosažení nejméně 50% správných odpovědí v písemném testu.
Zkouška je písemná a ústní. Klasifikace se řídí pravidly ETCS.
Kontroly výsledků výuky: Průběžná kontrola znalostí jednotlivců při cvičeních a seminářích během semestru.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem je seznámit studenty s využitím rádiových vln v letectví. Klasické a moderní prostředky a systémy ZLT a technika moderních budoucích systému zabezpečení a řízení letového provozu. Úkolem kurzu je vysvětlit studentům vztahy mezi letadlem, ZLT a službami řízení letového provozu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka je téměř výhradně audiovizuální a vyžaduje přítomnost na přednáškách a cvičení. Zameškané hodiny je ve velmi omezeném rozsahu možno nahradit konsultacemi s vyučujícím nebo řízeným samostudiem pod vedením vyučujícího.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-LPR , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
    obor M-LPR , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

52 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod - základy radiotechniky, rádiové kmitočty. Spojení s letadly, pozemní spojení.
2. Rádiové zaměřovače (VDF,ADF/NDB), úhloměrné systémy (VOR, DVOR).
3. ILS.
4. MLS.
5. Letecká radarová pozemní a palubní technika.
6. Dálkoměrné systémy DME. Palubní protisrážkové systémy TCAS/ACAS.
7. Navigace na velké vzdálenosti (LORAN-C, DECCA, VERA).
8. Moderní navigace - GPS, DGPS.
9. Evropská koncepce sledování letového provozu (aktivní a pasivní systémy).
10.Moderní komunikace - hlas, data (VDL, ATN, CIDIN, TDMA).
11.Koncepce budoucích systémů CNS/ATM, FANS, FEATS, ECAC.
12.Automatizované systémy řízení letového provozu.
13.Rezerva - příprava na zápočet.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základní úlohy - struktura rádiového signálu - příklady/použití.
2. Dosahy leteckého spojení. Organizace celosvětového spojení.
3. Funkce rádiových úhloměrných zařízení (VDF, ADF, VOR/DVOR).
4. Struktura a funkce ILS/MLS. Možnosti navedení na přistání.
5. Možnosti použití radaru (dosahy, přesnosti, kmitočty).
6. Primární a sekundární radar v letectví (použití, formy výměny informací - u SSR).
7. Příklady na použití DME a DME/DME.
8. Příklady funkcí RSDN (sledy signálů, pracovní oblasti, přesnosti).
9. Příklady využití GNSS.
10.Základní zásady koncepce FANS - opakování.
11.Příklady funkce komunikačních systémů v letectví (pásma, komunikační protokoly).
12.Předpoklady vývoje CNS/ATM v Evropě - očekávané termíny, podmínky aplikací).
13.Příklady funkcí moderních systémů výměny informací v ŘLP (Thomson, LETVIS, GATRACS).