Detail předmětu

Provoz a ekonomika letecké dopravy II

FSI-OP2Ak. rok: 2017/2018

Předmět PELD II má seznámit studenty s vlivem leteckého provozu na hospodárnost letecké techniky, metodami na porovnávání přímých provozních nákladů, rentabilitou a ziskem, vlivem letecké dopravy na životní prostředí, leteckou dopravou na krátké vzdálenosti, hromadnou a velkokapacitní leteckou dopravou, nadzvukovou leteckou dopravou, prognózami a perspektivami rozvoje letecké dopravy.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti se seznámí s možnostmi využívání letadlové techniky, jejím výběrem při obnově a rozšiřování letadlového parku let.společnosti,složení letadlového parku a jeho nasazování na tratě různých vzdál. Současně se naučí organizovat provoz letadlové techniky tak,aby co nejméně ovlivňovala životní prostředí.

Prerekvizity

PELD I.

Doporučená nebo povinná literatura

Sedláček, B.,Letecká doprava, Žilina 2000
Trebichavský,F.,Chvátal,F.: Prevádzka a ekonomika leteckej dopravy
Sedláček,B.: Provoz a ekonomika letecké dopravy II
Holloway, S. (2003) Straight and Level: Practical Airline Economics
Průša, J., Svět letecké dopravy, Praha 2016
Strejček,J.a kol.: Léta létání
Holloway, S. (2003) Straight and Level: Practical Airline Economics

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu: účast na cvičeních, vypracování písemných prací v předepsaném rozsahu, vypracování kontrolních prací. Zkouška: úspěšnost při kontrolních pracích, písemná zkouška - příklady, problémové otázky, ústní zkouška - doplňující otázky.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem je seznámit s ekonomikou letadlové techniky jako dopravního prostředku,produktivitou práce v letecké dopravě a speciálních leteckých pracích, vlivem hluku, emisí a exhalátů na životní prostředí a technologické procesy v letecké dopravě. V prognózách se studenti seznámí s celosvětovými trendy v rozvoji letecké přepravy osob a nákladu a jejich vlivem na regionální rozvoj.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky i cvičení jsou povinná a účast je kontrolována třídní knihou (min. 80%). Odůvodněná nepřítomnost může být nahrazena konsultacemi a formou individuálně zadaných příkladů a témat k samostatnému zpracování. Nutno předložit nejpozději v zápočtovém týdnu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-LPR , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Letecké práce v národním hospodářství.
2. Využití vrtulníků při speciální letecké činnosti
3. Ekonomika letadla jako dopravního prostředku.
4. Náklady a tržby.
5. Základní technicko-ekonomické ukazatele.
6. Ekonomická efektivnost investic.
7. Metody na porovnávání přímých provozních nákladů.
8. Rentabilita, zisk, bod soběstačnosti.
9. Vliv leteckého provozu na životní prostředí.
10. Letecká doprava na krátké vzdálenosti.
11. Hromadná letecká doprava.
12. Nadzvuková letecká doprava.
13. Využití letadel lehčích vzduchu.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Letecké práce v zemědělství a lesnictví.
2. Speciální letecké činnosti.
3. Volba vhodného typu letadla.
4. Výkony a vlastnosti letadel.
5. Způsoby použití letadla v provozu.
6. Extenzivní a intenzivní využívání letadlového parku.
7. Provozní náklady letecké dopravy.
8. Kalkulace nákladů na přepravu.
9. Obchodní zatížení letadel.
10. Rychlost v letecké dopravě.
11. Absolutní a relativní efektivnost.
12. Hluk a exhalace v leteckém provozu.
13. Vliv letu na lidský organismus.