Detail předmětu

Ekonomika a management v letecké dopravě

FSI-OEMAk. rok: 2017/2018

Předmět poskytuje ucelené a komplexní poznatky v oblasti řízení operací, ekonomiky a financí leteckých organizací. Je zaměřen na rozvoj kompetencí v uvedených oblastech s cílem rozvinout základní znalosti a dovednosti pro výkon manažerských funkcí a pro podporu rozhodování.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Předmět poskytuje poznatky a rozvíjí znalosti a dovednosti v oblasti řízení operací, ekonomiky a finančního řízení. Rozvíjí kompetence pro efektivní řízení procesů a finanční řízení, analytické kompetence pro získávání a vyhodnocování informací pro potřeby rozhodování. Předmět také rozvíjí schopnosti racionálně argumentovat a vyvozovat nezávislé závěry postavené na analytickém a kritickém přístupu k finančním informacím, jejich následné prezentace a obhajoby.

Prerekvizity

Předpokladem je absolvování předcházejícího předmětu Základy managementu a marketingu.

Doporučená nebo povinná literatura

JANÍČEK, L., Strategické řízení a podnikové strategie, 2018, učební text, Brno
PORTER, M., Konkureční výhoda, 1995, Victoria Publishing, Praha
HANUŠ B., Základy ekonomiky dopravy
SEDLÁČEK, B., Provoz a ekonomika letecké dopravy I,II
DELFMANN, Werner et al., Strategic management in the aviation industry. Cologne: Kolner Wissenschaftsverlag, 2005

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je zakončen vypracováním závěrečné práce zaměřené na finanční analýzu letecké organizace a její interpretace v rozsahu 3000 slov a její obhajobou, zápočtem a zkouškou. Zápočet je udělován za účast na výuce (minimálně 80%) a předložení závěrečné práce. Zkouška probíhá formou obhajoby závěrečné práce a formou ústní rozpravy.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je umožnit studentům letecké specializace dosažení základního uceleného vzdělání případně rozšíření odborné způsobilosti v oblasti řízení operací, základů ekonomiky a finančního řízení se zaměřením na řízení leteckých organizací zabývajících se provozem letecké techniky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky i cvičení jsou povinná a účast je kontrolována třídní knihou (min. 80%). Odůvodněná nepřítomnost může být nahrazena konsultacemi a formou individuálně zadaných příkladů a témat k samostatnému zpracování. Získání zápočtu je podmínkou pro připuštění ke zkoušce. Nutno předložit nejpozději v zápočtovém týdnu. Klasifikace dle Studijního a zkušebního řádu FSI.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-LPR , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný
    obor M-LPR , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Řízení operací (a provozu), klasifikace výrob.
2. Metody řízení, plánování a rozvrhování operací .
3. Strategie řízení operací.
4. Ekonomika, makroekonomie a mikroekonomie podniku.
5. Finanční řízení.
6. Finanční plánování, rozpočtování, účetnictví.
7. Finanční analýza.
8. Investování.
9. Hodnocení efektivnosti investic.
10. Řízení nákladů.
11. Hodnotová analýza a kontroling.
12. Řízení rizika.
13. Mezinárodní finanční operace.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Znázorňování procesů: Ganntovy diagramy, síťové diagramy.
2. Metody síťové analýzy: metoda CPM kritické cesty, metoda PERT.
3. Kalkulace nákladů.
4. Rozpočet.
5. Rozbor účetních výkazů: rozvaha, výsledovka, výkaz hotovostního toku.
6. Finanční ukazatele.
7. Pyramidové rozklady.
8. Současná a budoucí hodnota peněz.
9. Ukazatele hodnocení efektivnosti investic.
10. Risk-benefit analýza.
11. Hodnotová analýza funkcí produktu.
12. Metody mezinárodního platebního styku, podmínky INCOTERMS.
13. Metody: factoring, forfaiting, clearing, leasing.