Detail předmětu

Tekutinové mechanismy

FSI-MIMAk. rok: 2017/2018

Předmět je zaměřen na seznámení studentů se základními poznatky v oboru hydraulických a pneumatických mechanismů, které tvoří součást mnoha moderních strojů a zařízení. Osnova zahrnuje základní teoretické poznatky, popis nejdůležitějších hydraulických prvků, hydraulických převodů, úvod do projektování hydraulických obvodů a do provozu, údržby a diagnostiky. V oblasti pneumatických mechanismů uvádí základy teorie a popis základních prvků, včetně jejich aplikace.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Návrh hydraulických a pneumatických generátorů, motorů a dalších prvků jakož i návrh základních obvodů.

Prerekvizity

Nezbytné znalosti: diferenciální a integrální počet, hydrostatika a hydrodynamika, mechanika plynů, numerická matematika, programování počítačů.

Doporučená nebo povinná literatura

PIVOŇKA, Josef. Tekutinové mechanismy. Praha: SNTL, 1987.
KOPÁČEK, Jaroslav. Pneumatické mechanismy. Žilina: Vysoká škola dopravy a spojov v Žiline, 1991. ISBN 80-710-0057-4.
PEŇÁZ, Václav a Dušan BENŽA. Tekutinové mechanismy. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 1990. Učební texty vysokých škol (Vysoké učení technické v Brně). ISBN 80-214-0082-X.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet - dostatečná docházka a průběžná znalost látky.
Zkouška - zápočet, znalost látky a aplikace na konkrétních příkladech, zkouška má písemnou a ústní část.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Poskytnout základní poznatky v oblasti tekutinových mechanismů, jak pokud jde o prvky hydraulických a pneumatických systémů, tak pokud jde o celé obvody.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Docházka na cvičeních je evidována a případná (limitovaná) absence se nahrazuje doplňkovými úkoly.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-FLI , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Tekutinové mechanismy - úvod.
2. Základní teoretické poznatky.
3. Prvky hydraulických mechanismů.
4. Hydrogenerátory, hydromotory.
5. Řídicí prvky hydraulických mechanismů.
6. Hydraulické převody.
7. Úvod do projektování hydraulických obvodů.
8. Provoz, údržba a diagnostika hydraulických obvodů.
9. Pneumatické mechanismy - rozdělení a vlastnosti.
10. Základy teorie pneumatických mechanismů.
11. Prvky pneumatických mechanismů.
12. Výpočet pneumatických motorů.
13. Řízení pneumatických obvodů.

Laboratoře a ateliéry

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Výpočty tlakových ztrát.
2. Výpočty objemových ztrát.
3. Tepelný výpočet hydraulického obvodu.
4. Laboratorní cvičení na experimentálním hydraulickém stendu.
5. Konstrukční výpočet zubového hydrogenerátoru.
6. Konstrukční výpočet axiálního pístového hydrogenerátoru.
7. Konstrukční výpočet radiálního pístového hydrogenerátoru.
8. Konstrukční výpočet přímočarého hydromotoru.
9. Laboratorní cvičení na tribologickém stendu.
10. Výpočet plynového akumulátoru.
11. Aplikace stavové rovnice ideálního a reálného plynu.
12. Použití stlačeného vzduchu v pneumatických motorech.
13. Laboratorní cvičení na pneumatických stendech.