Detail předmětu

Speciální technologie svařování

FSI-HSVAk. rok: 2017/2018

Speciální technologie tavného svařování. Technologie svařování vysokokoncentrovanými zdroji energie - svařování plazmou,svazkem elektronů a laserem. Zvláštní způsoby svařování, přivařování svorníků. Zvláštní metody svařování s použitím tlaku, svařování třením, výbuchem a difúzní. Svařované konstrukce a úvod do zajištění kvality svařovaných konstrukcí dle EN. Úkoly a zodpovědnosti svářečského personálu dle ČSN EN.

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti o nekonvenčních metodách svařování. Budou schopni rozhodnout o vhodnosti aplikace těchto metod v praxi a zpracovat postup svařování.

Prerekvizity

Základy technologie tavného a tlakového svařování, nauky o materiálu.

Doporučená nebo povinná literatura

1. TURŇA, M. Špeciálne metódy zvárania. 1.vyd. Bratislava: Alfa. 1989. 384 s. ISBN 80-05-00097-9
Žák,J.,Novák,M.: Teorie svařování, , 0
Turňa,M.: Špec.metody zvárania, , 0
2. Kolektiv autorů. Technologie svařování a zařízení. 1.vyd. Ostrava: Zeross. 2001. 396 s. ISBN 80-85771-81-0
Dubenský,J.: Speciální technologie, , 0
1. Kolektiv autorů. ASM Handbook. Welding, Brazing and Soldering. Vol 6. 6.vyd. ASM International. 2003. 1300 s. ISBN 0-87170-382-3

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.

Způsob a kritéria hodnocení

Požadavky pro zápočet: povinná účast a odevzdání zadaných a vypracovaných protokolů. Znalost obsahu protokolů se předpokládá i při zkoušce.
Požadavky pro zkoušku: zvládnutí odpřednášené a zadané problematiky.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Hlavním cílem předmětu je vybavit studenty teoretickým základem a metodikou pro řešení otázek týkajících se použití speciálních metod svařování. Úkolem předmětu je studentům poskytnout znalosti, které jsou nezbytné pro komplexní řešení problémů vyskytujících se při aplikaci uvedených technologií.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná účast na cvičeních. Zameškané hodiny nutno nahradit zvláštním zadáním po schválení učitelem.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-STG , 2. ročník, zimní semestr, 7 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Význam,přednosti a nevýhody speciálních metod svařování
2.Svařování plazmou a další její technické aplikace,plasma-MIG
3.Svařování proudem elektronů a další technologické využití
4.Svařování laserem a další technologické využití
5.Technologie žárového nástřiku
6.Metody přivařování svorníků
7.Svařování plastů
8.Svařování ocelových konstrukcí
9.ČSN EN 719 a 729
10.ČSN EN 1011-2, Obloukové svařování feritických ocelí.
11.ČSN EN ISO 6520-1, Klasisikace geometrických vad kovových materiálů.
12.Technologické postupy ve svařování(WPS)
13. Směrnice pro určování stupňů jakosti.Certifikace, inspekce

Laboratoře a ateliéry

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Seznámení se s problematikou zadaných diplomových prací
2.Praktická realizace žárových nástřiků
3.Exkurse na pracoviště svařování a dělení laserem
4.Výpočty ve svařování svazkem elektronů a laserem
5.Exkurse na pracoviště žárových nástřiků
6.Exkurse do výrobního podniku(Siemens - výroba parních turbín)
7.Norma ČSN pro svařované konstrukce
8.Rozdělení a pravomoci vyššího svářečského personálu(WE,WT a WS)
9.Rozbor EN 719,729
10.Výpočty podle ČSN EN 1011-2, Obloukové svařování feritických ocelí.
11.Procvičování podle ČSN EN ISO 6520-1, klasifikace geometrických vad v kovových materiálech.
12.Procvičování tvorby technologického postupu
13.Zápočet.