Detail předmětu

Simulace a testování výrobků

FSI-HSIAk. rok: 2017/2018

Předmět je zaměřen na oblast verifikace konstrukce výrobku formou počítačových simulací a fyzického testování na vzorcích výrobků. Podrobně budou představeny nejčastěji využívané druhy simulací a testů (vibrace, termální management, kinematika, výrobní technologie, světelné charakteristiky, elektronika), s využitím tolerančních analýz a simulací při vývoji světlometů (typy tolerancí a tolerančních řetězců pro optické členy a plastové materiály), metodami výpočtu tolerancí a jejich konkrétními aplikacemi v tolerančních analýzách a simulacích. Navazující oblastí je tvorba prototypů, kde se studenti seznámí se zapojením prototypové dílny do reálného procesu vývoje světlometů a zadních skupinových svítilen v automobilovém průmyslu včetně výroby prototypových optických členů. Studenti budou seznámeni s používanými prototypovými technologiemi výroby jednotlivých dílů a následné nutné povrchové úpravy. Vzorky dílců jsou pomocí optických skenovacích systémů zpětně zahrnuty do analýz a související validace dílců.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Studenti získají praktické znalosti z aplikace CAE simulací, tvorba prototypů zahrnujících technologie prototypových optických členů (aditivní technologie, vakuové odlévání, formováním plastů, přesné CNC obrábění), s následnou povrchovou úpravou dle současných standardů, technologie 3D scanovaní dílců a zpětné využití skenovaných dat v rámci validace výrobku.

Prerekvizity

Základní znalosti polymerních materiálů a jejich mechanických vlastností, CAD, CAE. Technologické charakteristiky obráběcích metod.

Doporučená nebo povinná literatura

KOLOUCH Jan. Strojírenské výrobky z plastů vyráběné vstřikováním. Praha: SNTL, 1986.
ZEMAN Lubomír. Vstřikování plastů. Praha: BEN, 2009. ISBN 978-80-7300-250-3.
GORDON N. Ellison. Thermal Computation for Electronics: Conductive, Radiative, and Convective Air Cooling. CRC Press, 2011. ISBN 978-1-4398-5017-6.
MEYWERK Martin. CAE-Methoden in der Fahrzeugtechnik. Springer, 2007. ISBN 978-3-540-49866-7.
FASTERMANN Petra. 3D – Drucken: Wie die generative Fertigungstechnik funktioniert. Springer, 2014. ISBN 978-3-642-40963-9.
TRES Paul A. Designing Plastic Parts for Assembly. Hanser, 2014, ISBN 978-1-56990-555-5.
KENNEDY Peter K., ZHENG Rong. Flow Analysis of Injection Molds. Hanser , 2013. ISBN 978-1-56990-512-8.
EZRIN Myer. Plastics Failure Guide: Cause and Prevention. Hanser, 2013. ISBN 978-1-56990-449-7.
HUTTON David.V. Fundamental of finite element analysis. The McGraw−Hill Companies, 2004
HUTTON David.V. Fundamental of finite element analysis. The McGraw−Hill Companies, 2004 .
GRIEB Philipp. Digital Prototyping . Hanser, 2010. ISBN 978-3-446-42318-3.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Zakončení předmětu: klasifikovaný zápočet
Požadavky na studenta: docházka + seminární práce vypracovaná samostatně nebo v týmu (podle počtu přihlášených studentů)

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Předmět má studentovi poskytnout praktické znalosti o fázi certifikace výrobku pro automobilový průmysl. Absolvent by měl být schopen efektivně zvolit potřebné nástroje z oblasti CAE simulací a fyzického testování při validaci svého návrhu za účelem zkrácení vývojového cyklu a předcházení problémům při užívání výrobku zákazníkem. Navazující oblastí validace výrobků jsou výroba prototypů se zohledněním současných technologických možností zahrnující specifika silnostěnných optických polykarbonátů a dalších reflektivních systémů, řešení konkrétních příkladů výroby prototypů. Na příkladech z praxe bude demonstrována vhodnost použití používaných prototypových technologií pro získání požadovaných vlastností na jednotlivé díly světlometu. Navazující oblastí je využití tolerančních analýz a simulací pro ověřování, či optimalizaci rozměrů jednotlivých dílů a sestav dílů, ve vývojové fázi světlometů, včetně ověření výrobků pomocí 3D skenovacích systémů GOM (jeden z velmi rozšířených optických systémů v automobilovém průmyslu).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Všechna cvičení jsou povinná. Prezence ve všech cvičeních. Hospitace jinými učiteli (nepravidelná). Nahrazeni v jiných cvičeních, nebo samostatná práce na zpracovávané téma.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-VAS , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

24 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Simulace ve vývojovém procesu – úvod
2. Simulace tepelného a mechanického zatížení světlometů
3. Simulace kinematiky a technologie výroby dílů z polymerních materiálů procesem vstřikování
4. Měření teploty na prototypech
5. Praktické řešení problémů způsobených přehříváním ve světlometu
6. Chemické zkoušky na světlometech
7. Přehled prototypových technologií používaných při vývoji světlometu
8. Specifické požadavky na prototypový model zadní skupinové svítilny
9. Technologie rapid prototyping a bezdotykové měření LED modulů
10. Specifické požadavky na 3D model pro prototypovou výrobu
11. Optické měřící systémy v automobilovém průmyslu – Tritop
12. Optické měřící systémy v automobilovém průmyslu – Atos

Laboratoře a ateliéry

2 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

13. Struktura prototypových dílen a zkušeben v praxi (exkurze)