Detail předmětu

Technologie ochrany životního prostředí

FCH-BCO_TZPAk. rok: 2017/2018

Obsahem předmětu je seznámení studentů se základními technologickými procesy, které extrémně neznečišťují životní prostředí, a dále s technologickými procesy, které snižují obsah škodlivin ve složkách životního prostředí.

Výsledky učení předmětu

Absolvování tohoto předmětu zvýší kompetence studentů zejména v těchto oblastech:

1. Studenti získají informace o výskytu škodlivin ve složkách životního prostředí
2. Studenti budou seznámeni s moderními metodami a technologiemi zaměřenými na ochranu životního prostředí
3. Studenti budou disponovat znalostmi základů problematiky technologie ochrany životního prostředí
4. Studenti budou schopni získané poznatky tvůrčím způsobem aplikovat s cílem minimalizace znečištění atmosféry, hydrosféry, pedosféry a biosféry.

Prerekvizity

klasifikovaný zápočet z ekologie

Doporučená nebo povinná literatura

E-learning: https://www.vutbr.cz/elearning/course/view.php?id=71804 (CS)
STRNADOVÁ N., JANDA V. Technologie vody I. Praha: VŠCHT, 1999. (CS)
ZÁBRANSKÁ J. a kol. Laboratorní metody v technologii vody. Praha: VŠCHT, 2001. (CS)
GUPTA K. S., ROOS J. W., NIYOGI K. Modern hydrology and sustainable water development. Hoboken, NJ: John Wiley, 2010. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Klasifikovaný zápočet bude udělen na základě písemného testu obsahujícího otázky ze všech probíraných oblastí.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Blok 1:
Základní problémy znečištění životního prostředí. Osud polutantů v životním prostředí. Krátkodobé a dlouhodobé zdroje znečištění. Způsoby šíření škodlivin.
Blok 2:
Ekonomické nástroje pro ochranu ovzduší.
Blok 3:
Technologie ochrany ovzduší.
Blok 4:
Složení a vlastnosti přírodních vod. Vodárenské metody úpravy vody, ochrana povrchových vod a vodních zdrojů. Odpadní vody.
Blok 5:
Technologie ochrany půdy. Krátkodobé a dlouhodobé znečištění půdy.
Blok 6:
Technologie nakládání s odpady, typy odpadů (průmyslové a komunální odpady, odpady vznikající v důsledku mimořádných událostí). Přehled technologií likvidace odpadů. Nakládání s toxickým a radioaktivním odpadem.

Cíl

Cílem předmětu je seznámení studentů s moderními metodami a technologiemi zaměřenými na ochranu životního prostředí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka bude kontrolována prostřednictvím seminárních prací.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BKCP_CHCHT bakalářský

    obor BKCO_CHTOZP , 3. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program BPCP_CHCHT bakalářský

    obor BPCO_CHTOZP , 3. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor CKCO_CZV , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor