Detail předmětu

Počítačové projektování výrob, logistika a ekologie výroby

FEKT-BPPVAk. rok: 2017/2018

Předmět se věnuje aktuální problematice průmyslu 4.0, postupu zpracování technologického projektu výroby, kapacitním propočtům,rozboru výrobních nákladů, projektování kontroly a zkoušení, projektování jakosti, výrobní logistice, rozmístění strojů a zařízení, projektování vedlejších provozů, zásobovací logistice, skladovací logistice, distribuční logistice, controlling, ekologickím aspektům, normě ISO 14 000 a normám související, projektování pracovního prostředí, projektování energetických systémů, ekonomickému hodnocení a realizaci investičních akcí.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu Počítačové projektování výrob, logistika a ekologie výroby (BPPV):
- je připraven pro to aby se aktivně zapojil do práce jakéhokoliv projektového týmu
- zná a je schopen použít vhodnou metodu pro technologické projektování výrob
- umí s využitím nabytých teoretických znalostí a praktických dovedností navrhnout projekt
racionalizace i inovace výroby a také nové výroby z oblasti elektrotechniky
- je schopen optimalizovat, eventuálně navrhnout výrobní logistiku podniku
- je schopen pracovat s normou ISO 14 000 a normami souvisejícími

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Literatura

Sule, D., R.:Manufacturing Facilities, PWS Boston (EN)
Cedarleaf, J.:Plant Layout and Flow Improvement,Bluecreek, P.C. Washington (CS)
Kubálek T., Kubálková M., Řízení projektů v MS Office Project, CPress (CS)
Kališ J., Říha M., MS Office Projekt, CPress (CS)
Bazala J., Logistika v praxi, Verlag Dashofer (CS)
Zelenka A.,Volf L., Poskočilová, Projektování výrobních systémů, ČVUT 2009 (CS)
Zelenka A., Preclík V, Racionalizace výroby, ČVUT 2004 (CS)
Špinka J., Vaněk J, Elektronické texty přednášek
LACKO, B.; JEŽKOVÁ, Z.; ŠVEC, J.; KREJČÍ, H. Projektové řízení - Jak zvládnout projekty. Brno: Akademické centrum studentských aktivit, 2014, 382 s. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Účast na cvičeních je povinná.
Závěrečná zkouška:
seminární práce - max.20b
zkouška - max.80b
Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu mohou být každoročně aktualizovány vyhláškou garanta předmětu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1) Průmysl 4.0 a jeho aspekty. Charakteristika a prostředky elektronické definice výrobku (EPD - Electronic Product Definition), vazby mezi složkami.
2) Nástroje průmyslu 4.0. Struktura výrobku, struktura dat, databáze informací, sdílení dat v aktuálním čase, paralelní práce na projektu.
3) Systém PDM jako nástroj týmové spolupráce.
4) Vytváření a spravování struktury výrobku, komunikaci a správu i integraci dat, řízení datových toků.
5) Kapacitní propočty a rozbor výrobních nákladů.
6) Projektování kontroly a zkoušení, projektování jakosti.
7) Výrobní logistika.
8) Rozmístění strojů a zařízení.
9) Projektování vedlejších provozů.
10) Zásobovací logistika, skladovací logistika, distribuční logistika.
11) Ekologické aspekty, norma ISO 14 000 a normy související.
12) Projektování pracovního prostředí, projektování energetických systémů.
13) Ekonomické hodnocení a realizace investičních akcí.

Cíl

Cílem předmětu je zvládnutí problematiky projektování výrobních systémů a logistiky. Seznámení se základními pojmy a s metodikou činností při technologickém projektování,s postupy a volenými metodami týkajícími se účasti technologa při zpracování projektů výroby. V počítačových cvičeních jsou studenti seznámeni s počítačovou podporou technologického projektování.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-B bakalářský

    obor B-MET , 3. ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný oborový

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení na počítači

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor