Detail předmětu

Oborový ateliér navazující II - Produktový design - zimní

FaVU-M2PD-ZAk. rok: 2017/2018

Student konzultuje upřesnění rozsahu diplomové práce a její přípravnou fázi (rešerše, analytická část). Konec semestru je obdobím kontroly rozpracovanosti kreativní fáze diplomní práce.Sleduje se samotná volba tématu a jeho aktuálnost,samostatnost a iniciativní přístup k projektu, inovativnost řešení, plnění cíle práce a formální úprava dokumentace. Preferuje se spolupráce s firmou, participující nebo zcela zajišťující realizaci prototypu.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Zkušenost z realizace vlastního uměleckého projektu.

Prerekvizity

Teoreticky podložený projekt praktického magisterského úkolu.

Doporučená nebo povinná literatura

Thackara,J. (ed): Design After Modernism, London
Mackenzie, D.: Green Design. Design for the Environment
Schweiger, Werner J.: Wiener Werkstaette
Gilles Lipovetsky: Éra prázdnoty

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT..

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Šestý ročník je vymezen pro ateliérovou diplomní práci. Součástí hodnocení diplomové práce je opět vymezení tématu a jeho formulace. Student prokazuje celým projektem svoji samostatnost. Dokladuje analytickou fázi řešení od vymezení tématu přes rešerši stávajících řešení,úvodní skici, inspirační prameny, použité faktografické zdroje, konstrukční koncept až po nástin realizačního postupu (technologie). Formuluje všechny výše zmíněné aspekty řešení v písemné zprávě a předkládá věrohodný prostorový model s doprovodnou dokumentací, jejíž rozsah je specifikován v zadání.

Cíl

Soustředit své schopnosti k realizaci magisterského úkolu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pravidelná konzultace je povinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program magisterský navazující

    obor APD , 2. ročník, zimní semestr, 10 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

195 hod., povinná

Vyučující / Lektor