Detail předmětu

Modelování elektromagnetických polí

FEKT-MMEMAk. rok: 2016/2017

Rekapitulace, rozšíření a aplikace základních teoretických principů využívaných při numerickém modelování elektromagnetických polí metodou konečných prvků. Simulace stacionárních a nestacionárních elektromagnetických polí, příklady technických aplikací parciálních diferenciálních rovnic. Na základě připravených zadání se v počítačových cvičeních naučit řešit základní úlohy v prostředí programů ANSYS Maxwell a ANSYS Workbench.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu získá základní přehled o principech numerických metod modelování elektromagnetických polí a bude schopen je vysvětlit. Bude schopen provést numerickou analýzu jednodušších problémů elektrostatického pole, stacionárního proudového pole ve vodivých materiálech, stacionárního a nestacionárního elektromagnetického pole. Bude schopen vytvořit numerický model pro sdružené problémy (elektrotepelné a elektromechanické).

Prerekvizity

Student by měl být schopen vysvětlit základní pojmy z elektromagnetismu, vysvětlit základní fyzikální principy elektromagnetismu a diskutovat jejich důsledky. Měl by porozumět matematickému zápisu parciálních diferenciálních rovnic.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a cvičení na počítači. Předmět využívá e-learning. Student v průběhu semestru vypracuje povinně 12 úloh ve cvičeních na počítači a samostatný projekt dle svého odborného zaměření.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení předmětu

Test průběžných znalostí I. 10 b.
Test průběžných znalostí II. 10 b.
Vedení písemné dokumentace počítačových cvičení 10 b.
Samostatný projekt v průběhu semestru 30 b.
Závěrečná písemná zkouška 40 b.

Podmínky udělení zápočtu
Povinná a aktivní účast na všech počítačových cvičeních
Z testů průběžných znalostí a vedení písemné dokumentace počítačových cvičení získat minimálně 15 bodů
Projekt odevzdaný do 28. 4. 2017

Podmínky úspěšného ukončení předmětu
Získání zápočtu
Ze závěrečné písemné zkoušky získat minimálně 20 bodů

Osnovy výuky

1. Úvod do modelování, základní pojmy, veličiny a rovnice pro analýzu polí.
2. Analýza elektrostatického pole I.: Poissonova rovnice, úplný matematický model, typy okrajových podmínek a jejich fyzikální význam.
3. Analýza elektrostatického pole II.: elektrostatické okrajové podmínky, druhy a interpretace fyzikálních veličin na elektrodách. Energie elektrostatického pole a kapacita soustavy elektrod.
4. Pole ustálených elektrických proudů.
5. Teplotní, termoelektrické a sdružené úlohy.
6. Magnetostatická analýza I.: Formulace magnetostatické úlohy, zdroje magnetického pole, typy magnetických okrajových podmínek a jejich fyzikální význam.
7. Magnetostatická analýza II.: Feromagnetické materiály a jejich vliv na magnetické pole.
8. Magnetostatická analýza III.: Princip zrcadlení, vlastní, vzájemná, vnitřní, vnější a parciální indukčnost. Výpočet indukčnosti cívek s feromagnetickými jádry. Energie a síly v magnetickém poli.
9. Analýza nestacionárního elektromagnetického pole I.: Maxwellovy rovnice pro nestacionární elektromagnetické pole. Elektrické pole vírové. Poyntingův vektor a rovnice výkonové rovnováhy.
10. Analýza nestacionárního elektromagnetického pole II.: Vlnová rovnice pro nevodivé, dobře vodivé a ztrátové prostředí. Povrchový jev a jev blízkosti. Frekvenční závislost impedance vodiče a vinutí. Ztráty v magnetických materiálech při střídavém magnetování.
11. Základní vztahy a principy pro vysokofrekvenční analýzy: Úvod do vysokofrekvenčních simulací, přehled aplikací a moderních simulačních technologií. Zdroje vysokofrekvenčních polí, základní typy okrajových podmínek a analýz. Rozptylové koeficienty, převodové vztahy mezi S, Z a Y parametry, syntéza náhradních ekvivalentních obvodů a jejích využití.
12. Technické aplikace parciálních diferenciálních rovnic, variační a přibližné metody řešení okrajových úloh: Parciální diferenciální rovnice jako matematický model. Klasifikace parciálních diferenciálních rovnic a jejich technické aplikace. Princip minima potenciální energie, energetický funkcionál a variační formulace. Variační metoda řešení okrajových úloh, Ritzova a Galerkinova přibližná metoda.
13. Metoda konečných prvků: charakteristika a princip metody. Formulace rovnic na úrovni prvků. Sestavení globální matice soustavy, její řešení a vyhodnocení výsledků.

Učební cíle

Seznámit studenty se základními teoretickými principy a základními numerickými metodami využívanými při numerickém modelování elektromagnetických polí. Seznámit studenty s technickými aplikacemi parciálních diferenciálních rovnic. Naučit je samostatně formulovat, provádět a vyhodnocovat základní elektromagnetické a teplotní simulace využitím programů ANSYS Maxwell a ANSYS Workbench.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Dědek L., Dědková, J.: Elektromagnetismus. Skripta, VUTIUM, Brno 2000 (CS)
Haňka, L.: Teorie elektromagnetického pole, Praha, SNTL, 1982. (CS)
Dědková, J., Kříž T.: Modelování elektromagnetických polí. Skripta, VUTIUM, Brno 2012. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-EEN , 1. ročník, letní semestr, teoretická nadstavba

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-EEN , 1. ročník, letní semestr, teoretická nadstavba

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-EST , 1. ročník, letní semestr, teoretická nadstavba

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-EST , 1. ročník, letní semestr, teoretická nadstavba

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-EVM , 1. ročník, letní semestr, teoretická nadstavba

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-KAM , 1. ročník, letní semestr, teoretická nadstavba
  obor M1-MEL , 1. ročník, letní semestr, teoretická nadstavba
  obor M1-SVE , 1. ročník, letní semestr, teoretická nadstavba

 • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

  obor ET-CZV , 1. ročník, letní semestr, teoretická nadstavba

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor