Detail předmětu

Makroekonomie

FEKT-MMAEAk. rok: 2016/2017

Výklad je rozdělen do čtyř tématických celků:
I. Úvod do studia makroekonomie.
II. Základní makroekonomické agregáty.
III.Východiska makroekonomické politiky.
IV. Makroekonomie otevřené ekonomiky.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student bude schopen pochopit teorii a principy makroekonomie, funkci mechanismu národní ekonomiky a její rovnováhy, propojení národní ekonomiky se světovou a jejich vliv na lokální zájmy a dosažení klíčových manažerských cílů, pochopit provádění manažerských úkolů v rámci národní ekonomiky, zpracovat analytické a syntetické manažerské informace o národní ekonomice pro klíčová manažerská rozhodnutí, kriticky a analyticky myslet v procesu řízení při operativním a strategickém rozvoji obchodních aktivit v národní i světové ekonomice.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia a základní znalosti politického systému.

Doporučená nebo povinná literatura

Pavelka, T. Makroekonomie. Základní kurz. Melandrium, Slaný 2007.
Mankiw, N.G. Zásady ekonomie. Grada Publ., Praha 1999.
Soukup, J. a kol. Makroekonomie. Moderní přístup. Management Press, Praha 2008.
Časopisy: Ekonom, Politická ekonomie, Finance a úvěr, Bankovnictví

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou dvouhodinových přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů, a dvouhodinových cvičení. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách a rovněž jsou zaměřena na zvládnutí početních úloh.

Způsob a kritéria hodnocení

Student získá zápočet, pokud obdrží minimálně 15 bodů z 30 možných bodů udělovaných na cvičeních a splní podmínku 75% účasti na cvičeních. Body budou udělovány za znalosti na cvičeních, prezentaci semestrální práce a zápočtový test, ze kterého musí student získat minimálně 10 bodů. Požadavkem ke zkoušce je znalost probrané látky a získaný zápočet. Forma zkoušky je písemná (odborný test)případně ústní (ústní dozkoušení). V úvahu se berou ucelené znalosti makroekonomie ve všech zásadních souvislostech. Maximální počet - 70 bodů, student musí získat minimálně 35 bodů. Při celkovém hodnocení se body ze cvičení a z testu sčítají. Student může požádat o ústní přezkoušení.
Stupnice pro výslednou klasifikaci
(student může získat ze cvičení max. 30 bodů a max.70 bodů ze zkoušky, tj.celkem 100 bodů):
A: 90-100 bodů
B: 80-89 bodů
C: 70-79 bodů
D: 60-69 bodů
E: 50-59 bodů
F: méně než 50 bodů

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Osnova předmětu:
1. Úvod do makroekonomie. Stručný nástin vývoje ekonomických teorií.
2. Trh, tržní mechanismus. Nerovnovážný trh, neefektivnost, typy tržních struktur.
3. Agregátní nabídka, agregátní poptávka. Růst a pokles AD a AS, agregátní výdaje, sklon křivky AS.
4. Měření výkonnosti ekonomiky, národní produkt, národní důchod.
5. Pojetí makroekonomické rovnováhy, modely - klasický, keynesiánský, neokeynesiánský kompromis.
6. Peněžní agregáty, teorie peněz, peněžní multiplikátor, změny rovnováhy na peněžním trhu.
7. Trh práce, nezaměstnanost. Rovnováha na trhu práce, míra nezaměstnanosti, formy nezaměstnanosti.
8. Inflace, druhy inflace, inflace a nezaměstnanost.
9. Ekonomický růst, modely růstu, teorie hospodářského cyklu.
10. Fiskální politika - státní rozpočet, veřejné finance, vestavěné stabilizátory, diskrétní opatření, expanzivní a restriktivní fiskální
politika.
11. Monetární politika. Nástroje a cíle monetární politiky, expanzivní a restriktivní monetární politika.
12. Makroekonomické cíle, účinnost hospodářské politiky, magické n-úhelníky, funkce státu v tržní ekonomice.
13. Teorie mezinárodního obchodu, vnější měnová a obchodní politika, volný obchod, protekcionismus, vývoj měnových kurzů.

Osnova cvičení:
1. Úvod do předmětu
2. Trh a tržní mechanismus
3. Model AS–AD
4. Měření výkonu ekonomiky
5. Dvou-sektorový model důchod-výdaje
6. Trh peněz a peněžní multiplikátor
7. Trh práce a změny na tomto trhu
8. Měření inflace
9. Příčiny a fáze hospodářského cyklu, hospodářský cyklus ČR
10. Typy fiskální politiky a způsoby její aplikace
11. Typy monetární politiky a důvody jejich uplatnění, politika ČNB
12. Platební bilance, měnové kursy

Cíl

Cílem předmětu je seznámení se základními pojmy makroekonomické teorie a vytvoření vazby mezi teorietickými přístupy a makroekonomickou praxí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky stanoví garant předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-M magisterský navazující

    obor M-EVM , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program EEKR-M1 magisterský navazující

    obor M1-EVM , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor