Detail předmětu

Elektrické instalace

FEKT-MEICAk. rok: 2016/2017

Předmět seznamuje se zásadami návrhu, projektování a provedení elektroinstalace v objektech občanské výstavby s ohledem na bezpečnost osob, majetku a životního prostředí. Předmět má praktické zaměření.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- popsat distribuční sítě v ČR,
- definovat podmínky dodávky elektřiny v ČR,
- určit provedení elektroinstalace v objektu občanské výstavby,
- určit způsob jištění vedení před nadproudy,
- určit způsob ochrany před úrazem elektrickým proudem,
- definovat riziko škod při úderu blesku,
- vybrat systém ochrany před bleskem,
- vybrat systém ochranných opatření před elektromagnetickým impulzem,
- určit provedení požárně bezpečné elektroinstalace.

Prerekvizity

Student, který si zapíše předmět, musí být schopen aplikovat Kirchhofovy zákony a Ohmův zákon, musí být schopen analyzovat obvody v třífázové soustavě.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky, odborné semináře a praktická laboratorní cvičení. Předmět využívá eLearning (Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnotí se pouze závěrečný projektu max. 100 body (klasifikovaný zápočet).

Osnovy výuky

1. Koncepce elektrické instalace nn, legislativa
2. Elektrické přípojky, odběrná zařízení
3. Rozvod za elektroměrem
4. Dimenzování a jištění vedení
5. Systémová (inteligentní) elektroinstalace
6. Ochrana před úrazem elektrickým proudem
7. Elektrická instalace ve zvláštních objektech
8. Tvorba projektu elektrické instalace
9. Reálné projekty
10. Požárně odolná elektrická instalace
11. Ochrana budov a osob před bleskem
12. Ochrana elektrických a elektronických systémů před elektromagnetickými účinky blesku
13. Revize a reálné příklady z praxe

Učební cíle

Naučit se navrhovat elektrickou instalaci v bytové a občanské výstavbě podle platných mezinárodních norem a českých předpisů s použitím moderních prvků a systémů. Získat přehled o používaných materiálech, vodičích, přístrojích a elektrických zařizovacích předmětech.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Laboratorní výuka je povinná, řádně omluvené zameškané laboratorní cvičení lze nahradit s jinou studijní skupinou.

Základní literatura

KADLEC, R.; STEINBAUER, M. Elektrické instalace (MEIC). 2015. (CS)
Soubor norem ČSN 33 2000-1 až 7,ČNI (CS)
ČSN 33 2130 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody (CS)

Doporučená literatura

KŘÍŽ, Michal. Praktické pomůcky a tabulky pro elektrotechniky. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: IN-EL, 2013, 60 s. Elektro (IN-EL). ISBN 978-80-86230-92-4. (CS)
DVOŘÁČEK, Karel. Elektrické instalace v dřevostavbách a provozech pro zpracování dřeva. 1. vyd. Praha: IN-EL, 2013, 67 s. Elektro (IN-EL). ISBN 978-80-86230-93-1. (CS)
Elektro v praxi 1. díl: Právní předpisy, základní normy, silnoproud. Olomouc: Solid, 2014. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-EVM , 1. ročník, letní semestr, volitelný mimooborový
  obor M1-KAM , 1. ročník, letní semestr, volitelný mimooborový

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-TIT , 1. ročník, letní semestr, volitelný mimooborový

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-TIT , 1. ročník, letní semestr, volitelný mimooborový

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-EVM , 2. ročník, letní semestr, volitelný mimooborový

 • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

  obor ET-CZV , 1. ročník, letní semestr, volitelný mimooborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

20 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Ostatní aktivity

10 hod., povinná

Vyučující / Lektor