Detail předmětu

Moderní numerické metody

FEKT-LMNMAk. rok: 2016/2017

Předmět se zabývá vybranými numerickými metodami, které slouží k nalezení numerického řešení úlohy, kterou neumíme a nebo nejsme schopni řešit analyticky. Všechny metody jsou korektně zavedeny a ve většině případů i dokázány. Proto se nejdříve věnujeme teorii chyb, jsou zavedeny pojmy metrika a norma a jejich vztahy. Dále se věnujeme Banachově větě o pevném bodu, která je základem řady numerických metod. Vysvětlení jejího působení se provádí na soustavách lineárních algebraických rovnic. Při výkladu se začíná od finitních metod a až na ně navazují iterační metody řešení. Obdobně postupujeme i při hledání řešení nelineárních rovnic, algebraických rovnic a jejich systémů. Dále se zabýváme vlastními čísly matice a hledáním řešení počáteční a okrajové úlohy pro obyčejné diferenciální rovnice a jejich systémy a také pro parciální diferenciální rovnice druhého řádu. U každé numerické metody jsou uvedeny podmínky, které garantují konvergenci metody.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Po absolvování kurzu bude student schopen:
• Pracovat s různými maticovými a vektorovými normami a provádět jejich odhady.
• Řešit systémy lineárních algebraických rovnic. Rozhodnout o tom, zda je možné daný systém řešit zadanou metodou.
• Najít kořeny nelineárních a algebraických rovnic s požadovanou přesností.
• Řešit soustavy nelineárních rovnic.
• Určit dominantní vlastní číslo matice.
• Najít všechna vlastní čísla matice. Rozhodnout o vhodnosti zadaného postupu při hledání vlastních čísel.
• Najít numerické řešení počáteční úlohy pro obyčejné diferenciální rovnice a jejich systémy s požadovanou přesností.
• Najít numerické řešení parciální diferenciální rovnice druhého řádu. Umět pracovat s hraničními a vnitřními body systému.
• Vysvětlit podstatu metody konečných prvků a umět pomocí ní řešit úlohy na počítači.
• Zvolit vhodnou metodu pro zadaný typ úlohy a odhadnout rychlost konvergence u vybraných metod.
• Určit odhad přesnosti pro některé metody.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia, tj. student musí být schopen pracovat s maticemi a vektory, zvládat výpočet determinantů, součinu matic a výpočet matice inverzní, znát grafy elementárních funkcí a způsoby jejich konstrukce, ovládat derivování a integrování základních funkcí, umět řešit základní typy obyčejných diferenciálních rovnic prvního řádu.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Studenti mohou získat:
až 45 bodů za práci během semestru, které mohou získat za 5 samostatných prací (max. 5 bodů každá) a až 20 bodů za zpracování samostatných úlohy y počítačových cvičení (max. 10 bodů za každou),
až 55 bodů za písemnou semestrální zkoušku. Zadání pro zkoušku obsahuje teoretické i početní úlohy, které slouží pro ověření orientace studenta v problematice numerických metod a jejich použitelnosti. Proto se často vyskytují úkoly typu „upravit do konvergenčního tvaru“, bez nutnosti dopočítávat do konce.

Osnovy výuky

Předmět se skládá z 5 tutoriálů a 2 počítačových cvičení. Rozdělení látky do tutoriálů vychází z osnovy předmětu MMNM. Na posledním tutoriálu probíhá opakování a příprava ke zkoušce. Na počítačových cvičeních jsou demonstrovány příklady a možnosti programování témat v softwaru MATLAB.

Osnova předmětu MMNM:
1. Princip numerických metod, klasifikace a šíření chyb v numerickém procesu, zvyšování přesnosti výpočtu, Banachova věta o pevném bodu.
2. Řešení soustav lineárních rovnic: přehled finitních a iteračních metod řešení.
3. Přehled metod pro řešení nelineárních rovnic.
4. Algebraické rovnice a jejich vlastnosti, odhad polohy kořene, metody určení kořenů algebraických rovnic.
5. Řešení soustav nelineárních rovnic. Newtonova a iterační metoda pro soustavu rovnic.
6. Vlastní čísla. Určení dominantního vlastního čísla.
7. Řešení obyčejných diferenciálních rovnic prvního řádu. Základní pojmy, počáteční úloha, jednokrokové a vícekrokové metody řešení, metoda Taylorova rozvoje.
8. Obyčejné diferenciální rovnice vyšších řádů. Soustavy obyčejných diferenciálních rovnic prvního řádu a jejich řešení.
9. Okrajové úlohy pro obyčejné diferenciální rovnice a její řešení metodou konečných diferencí a konečných objemů.
10. Metoda konečných prvků pro obyčejnou diferenciální rovnici.
11. Parciální diferenciální rovnice. Základní pojmy, řešení parciálních diferenciálních rovnic prvního řádu.
12. Klasifikace parciálních diferenciálních rovnic druhého řádu. Řešení parciálních diferenciálních rovnic druhého řádu metodou konečných diferencí.
13. Řešení parciálních diferenciálních rovnic druhého řádu metodou konečných prvků.

Učební cíle

Cílem předmětu je rozšířit a prohloubit u studentů základní orientaci v oblasti numerických metod a jejich aplikací pro řešení konkrétních problémů. Proto je velká pozornost věnována odvození některých postupů a metod a ukázkám jednak použití numerických metod a jednak objasnění omezenosti a ohraničenosti použití jednotlivých metod.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu nebo garanta kombinovaného studia.

Základní literatura

BAŠTINEC, J.; NOVÁK, M. Moderní numerické metody: sbírka příkladů. Brno: FEKT, VUT v Brně, 2011.
BAŠTINEC, J.; NOVÁK, M. Moderní numerické metody. Moderní numerické metody. Brno: 2014

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-BEI , 1. ročník, letní semestr, teoretická nadstavba

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-BEI , 1. ročník, letní semestr, teoretická nadstavba
  obor ML-EEN , 1. ročník, letní semestr, teoretická nadstavba

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-EEN , 1. ročník, letní semestr, teoretická nadstavba
  obor ML1-EST , 1. ročník, letní semestr, teoretická nadstavba

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-EST , 1. ročník, letní semestr, teoretická nadstavba
  obor ML-KAM , 1. ročník, letní semestr, teoretická nadstavba

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-KAM , 1. ročník, letní semestr, teoretická nadstavba
  obor ML1-SVE , 1. ročník, letní semestr, teoretická nadstavba

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-SVE , 1. ročník, letní semestr, teoretická nadstavba
  obor ML-TIT , 1. ročník, letní semestr, teoretická nadstavba

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-TIT , 1. ročník, letní semestr, teoretická nadstavba

 • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

  obor ET-CZV , 1. ročník, letní semestr, teoretická nadstavba

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Příklady praktických úloh, princip numerických metod, klasifikace a šíření chyb.
Zvyšování přesnosti výpočtu, Richardsonova extrapolace.
Úplný metrický prostor, operátor kontrakce, Banachova věta o pevném bodu a její užití.
Finitní, maticové iterační a gradientní iterační metody řešení lineárních rovnic.
Přehled metod řešení jedné nelineární rovnice, Newtonova a iterační metoda pro soustavu.
Obyčejné diferenciální rovnice, základní úvahy a pojmy.
Počáteční úlohy, jednokrokové metody, metody Rungeho-Kutty.
Metoda Taylorova rozvoje, princip algoritmu, možnosti využití.
Mnohokrokové metody, metody založané na numerické derivaci a integraci, metody prediktor-korektor.
Okrajové úlohy, metoda konečných diferencí, konečných prvků a konečných objemů.
Parciální diferenciální rovnice, základní pojmy, klasifikace rovnic druhého řádu.
Metoda konečných diferencí, metoda konečných prvků.
Metoda konečných objemů, ukázky numerického řešení polí.

Cvičení na počítači

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Počítačová cvičení doplňující přednášky.