Detail předmětu

Podnikový management

ÚSI-2SBPMAk. rok: 2011/2012

Předmět „Podnikový management“ se zabývá problematikou managementu a rozvíjí jej o nové moderní přístupy, které v současnosti i blízké budoucnosti jsou a budou v managementu implementovány. Vedle krátkého historického exkursu budou uvedeny přístupy uznávaných teoretiků i praktiků a následně jednotlivé přístupy moderního managementu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Výsledky učení předmětu

Student bude schopen komplexně identifikovat a kriticky analyzovat rizika, implementovat a vyhodnotit přijatá opatření ve firmách a institucích z pohledu podnikového managementu.
Studenti poznají moderní chápání a aplikování managementu včetně vývojových souvislostí a možnosti vedení pracovníků, organizování času, procesního řízení a aplikace některých manažerských modelů.

Prerekvizity

Obecná povědomí o podnikovém managementu.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu je požadováno splnění následujících podmínek:
1. Aktivní účast na cvičeních při presentaci a následné diskusi k seminárních pracím
2. Úspěšné absolvování zápočtového testu
3. Úspěšné zpracování semestrální práce v předem určeném termínu
4. Úspěšné řešení případových studií.

V průběhu semestru mají studenti možnost získat body za:
• zpracování presentačního tématu
• zpracování otázek z případových studií
• zpracování semestrální práce
• kontrolní test


Požadavky ke zkoušce:
Podmínkou pro přijetí ke zkoušce je udělení zápočtu.
Znalost přednášené problematiky, její praktické aplikace, znalost studijních textů a doporučené literatury.
Forma zkoušky: písemná a ústní, o ústní zkoušce rozhoduje zkoušející na základě nerozhodného výsledku písemné zkoušky.

Osnovy výuky

1. Význam, podstata a cíle managementu
2. Strukturalizace managementu
3. Strukturalizace managementu (funkce v managementu)
4. Historický exkurz
5. Baťův systém
6. Americké přístupy
7. Japonský systém
8. Technicko-sociální přístup
9. Change management
10. Procesní management
11. Procesní management - měření v managementu
12. Manažerské modely
13. Personální management

Učební cíle

Osvojit si teoretické základy a metodické postupy základů managementu, základní pojmy, obsah, strukturalizaci a praktické uplatňování se zaměřením na rizikové inženýrství. Cílem předmětu je taktéž doporučit potřebné přístupy k řešení úloh managementu především na úrovni organizací podnikového typu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Aktivní vystupování na seminářích k jednotlivým presentovaným tématům,účast v odborné diskusi, kvalitní vlastní presentace seminární práce zpracované na přijaté téma v souladu s programem, znalostní test
Účast na přednáškách a cvičeních 13 x 4hodiny 52 hodin
Průběžná příprava na cvičení (samostatné studium z literatury)
Řešení případové studie
Zpracování semestrální práce
Příprava na závěrečnou zkoušku
Zkouška

V případě omluvené neúčasti na cvičení může učitel v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku, zpravidla vypracování dílčího písemného úkolu.

Základní literatura

WEIHRICH,H., KOONTZ,H.: Management. Praha: Victoria Publishing 1993. 659 s.. ISBN 80-85605-45-7.
ROBBINS, S.P. – COULTER M.: Management. Praha, Grada Publishing, 2004. 600s. ISBN 80-247-0495-1
DONNELLY, J.H. - GIBSON, J.L. - IVANCEVICH, J.M.: Management. Praha, Grada Publishing, 1997. 821s. ISBN 80-7169-422-3
CRAINER, S.: Moderní management – základní myšlenkové směry, Management Press 2000. 250 s. ISBN 80-7261-019-8

Doporučená literatura

ROBINS,S.P., COULTER: Management. Praha: Grada Publishing, 2004. 600s. ISBN 80-247-0495-1.
DONNELLY,J., GIBSON, J.L., IVANCEVICH, J.M.: Management. Praha: Grada Publishing, 1997. 821s. ISBN 80-7169-422-3.
TRUNEČEK,J.: Management znalostí.Praha:C.H.Beck.146s.ISBN 80-7179-884-3.
LANG,H.: Nová teorie managementu. Praha:C.H.Beck.98s.ISBN 978-80-7179-683-1.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program MRzI magisterský navazující

  obor REZ , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor RFI , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor RCH , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor RSK , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor RSZ , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor RIS , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Význam, podstata a cíle managementu
2. Strukturalizace managementu
3. Strukturalizace managementu (funkce v managementu)
4. Historický exkurz
5. Baťův systém
6. Americké přístupy
7. Japonský systém
8. Technicko-sociální přístup
9. Change management
10. Procesní management
11. Procesní management - měření v managementu
12. Manažerské modely
13. Personální management

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Obsahem cvičení je procvičování témat, zpracování a presentace seminárních prací a případových studií.