Detail předmětu

Systém managementu jakosti / Systém environmentálního managementu

ÚSI-2SAMJAk. rok: 2011/2012

Předmět "Systémy managementu jakosti / Systém environmentálního managementu" seznámí studenty se základními požadavky na systém managementu jakosti (ČSN EN ISO 9001) a systém managementu orientovaného na životní prostředí (ČSN EN ISO 14001). Pochopí zásady procesního přístupu ke všem činnostem systému managementu jakosti, které dokáže aplikovat rovněž na systém managementu rizika. Bude se orientovat v požadavcích na měření výkonnosti procesů a zajišťování zpětné vazby pro hodnocení spokojenosti zákazníka. Pochopí význam principu neustálého zlepšování procesů a základy řízení dopadů svých činností, výrobků a služeb na životní prostředí v souladu s environmentální politikou a cíli podniku.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

Absolvent získá schopnost vnímání:
- rizika z pohledu zajišťování kvality produktu (výrobku nebo služby),
- významu principu neustálého zlepšování procesů na snižování rizik a
- potřeby řízení dopadů svých činností, výrobků a služeb na životní prostředí.

Prerekvizity

Student by měl mít základní znalosti z vysokoškolské matematiky - statistika a pravděpodobnostní počet.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Znalosti a dovednosti získané studiem předmětu jsou ověřovány formou semestrálního projektu (zápočet) a kombinací písemné a ústní zkoušky.

Osnovy výuky

1. Úvod do problematiky managementu jakosti a environmentálního managementu
2. Přehled a aplikace metod a nástrojů řízení jakosti ve stavbě strojních zařízení
3. Metody preventivního zabezpečování jakosti v předvýrobních etapách
4. Metody preventivního zabezpečování jakosti ve výrobní etapě - 7 základních nástrojů
5. Metody preventivního zabezpečování jakosti ve výrobní etapě - SPC
6. Normy ISO řady 9000
7. Normy ISO řady 9000 - dokončení
8. Dokumentace systému jakosti
9. Systém environmentálního managementu (EMS) - termíny, definice a požadavky
10. Systém environmentálního managementu (EMS) - plánování a zavedení
11. Systém environmentálního managementu (EMS) - kontrola, řízení záznamů a interní audit
12. Vztahy mezi ISO 9001 a ISO 14001, prokazování shody - certifikace a akreditace
13. Příklady dokumentace a záznamů EMS

Učební cíle

Studenti získají přehled o požadavcích systému managementu kvality (ČSN EN ISO 9001) a systém managementu orientovaného na životní prostředí (ČSN EN ISO 14001) a možných způsobech jejich splnění.
Dále absolventi kurzu pochopí zásady procesního přístupu ke všem činnostem systému managementu jakosti, které dokáže aplikovat rovněž na systém managementu rizika.

Základní literatura

VAVŘÍK, I., BLECHA, P.: Jakost I - řízení jakosti, interní učební texty ÚVSSR
VAVŘÍK, I., BLECHA, P.: Jakost II - metody a nástroje zabezpečování jakosti, interní učební texty ÚVSSR
ČSN EN ISO 9001:2001
ČSN EN ISO 14001:2005

Doporučená literatura

MASING, W.: Handbuch der Qualitätssicherung, München: C. Hanser, 1988, ISBN 3446151729
HERING, E., TRIMEL, J., BLANK, H.: Qualitätssicherung für Ingenieure, VDI-Verlag, 1993, ISBN 3184011003
REDEKER, G.: Grundlagen der Qualitätssicherung, Institut für Qualitätssicherung, učební texty Uni. Hannover

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program MRzI magisterský navazující

  obor REZ , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor RFI , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor RCH , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor RSK , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor RSZ , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor RIS , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor