Detail předmětu

Ekonomika podniku

ÚSI-1SAEPAk. rok: 2011/2012

Předmět je zaměřen na podstatu, cíle a funkce podniku, majetek a kapitál, oceňování majetku a závazků, výnosy a náklady, výsledek hospodaření a jejich vzájemné vazby, cash flow a likviditu. Součástí předmětu je operativní výkonnost podniku, základy finanční a investiční činnosti, ekonomické rozhodování - kalkulace, manažerské pojetí nákladů, rozpočty, vztah mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady
a nástroji ekonomického řízení (finanční účetnictví, rozbory, interní audit. Předmět seznamuje i se základnímu podnikovými činnostmi jako je výroba, nákup, personalistika, služby. Po absolvování budou studenti schopni posoudit a prakticky aplikovat znalosti z ekonomiky podniku.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

Studenti získají teoretické znalosti z oblasti ekonomiky podniku v souvislosti s jednotlivými podnikovými činnostmi. Na základě získaných vědomostí a dovedností studenti by měli být schopni v rámci semestrální práce aplikovat a řešit některou z činností podniku ve vybraném podniku a z hlediska praktického pochopit vzájemné ekonomické souvislosti v rámci podniku.

Prerekvizity

Předpokládají se všeobecné ekonomické znalosti.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Absolvování dvou kontrolních testů:
7. týden semestru 15 bodů
12.týden semestru 15 bodů

Absolvování závěrečné zkoušky - písemná 70 bodů
celkem –maximum 100 bodů
Klasifikační stupnice:
Stupeň Bodové ohodnocení
A 100 – 90
B 89 - 80
C 79 – 70
D 69 – 60
E 59 – 50

Osnovy výuky

Přednášky:
- Úvod.Podstata, cíle a funkce podniku.Podnikatelský plán.Třídění
podniku.Okolí podniku.
- Rozvaha.Majetek a kapitál.Pracovní a čistý kapitál.Likvidita.Zadluženost.
Optimální kapitálová struktura.
- Oceňování majetku a závazků.
- Výkaz zisku a ztráty.Výnosy a náklady, výsledek hospodaření a jejich vzájemné vazby.
- Operativní výkonnost podniku- rentabilita ROE,ROA,ROS,ROCE.
- Ekonomické rozhodování - Kalkulace úplných nákladů. Vztah mezi ziskem,objemem výroby,
cenou a náklady.
- Manažerské pojetí nákladů (kalkulace variabilních nákladů).
- Krátkodobé rozhodovací úlohy. Citlivostní analýza.
- Finanční řízení podniku.Finančí analýza.Řízení oběžného majetku.
- Investiční řízení podniku.DN,CSH,VVP
- Nástroje ekonomického řízení - Finanční účetnictví.Nákladové a
manažerské účetnictví.Rozpočty. Rozbory.Interní audit.
- Činnosti podniku.Plánování.Výroba.Nákup.
- Shrnutí.

Cvičení:
Každé cvičení navazuje na předchozí přednášku s důrazem na praktické procvičování ekonomiky podniku:
1.,2. Založení podniku - podnikatelský záměr (základní struktura).
Majetek a kapitál. Rozvaha. Pracovní a čistý kapitál.
Likvidita.Náklady na kapitál(WACC).Odpisy.
3.,4. Výkaz zisku a ztráty. Struktura výsledku hospodaření.Výkonnost podniku - ROE,ROI,ROA,ROCE.
5.,6. Finanční činnost - obratový cyklus peněz.Ŕízení zásob,pohledávek.CASH FLOW.Investiční činnost - časová hodnota peněz, ČSH,VVP,EVA.
7.,8. TEST I.Investiční činnost - časová hodnota peněz,metody hodnocení efektivnosti investic.
9.,10. Kalkulace úplných nákladů (dělením,s poměrovými čísly,přirážková). Bod zvratu.
11.,12. TEST II.Výrobní činnost.Plánování.
13. Zápočet.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty se teoretickými znalostmi z ekonomiky podniku. V přenáškách je podtržen ekonomický aspekt dané problematiky a je kladen důraz na osvojení odborné terminologie.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Příprava na závěrečnou zkoušku
Písemná zkouška, v případě nerozhodné známky ústní zkouška

Základní literatura

SYNEK, M. a kol. Podniková ekonomika. 4.vydání Praha: C. H. BECK, 2006. 479 s. ISBN 80-717-989-24.
KOCMANOVÁ,A.,LUŇÁČEK,J.Ekonomika podniku.1.a 2.díl.1.vyd.Brno:CERM,2005.131s.ISBN 80-214-3017-6.
MIKOVCOVÁ,H.,SCHOLLEOVÁ, H. Praktikum.Podniková ekonomika pro magisterské studium.1.vyd.Vydavatelství a nakladatelství Aleš čeněk,2006.205s.ISBN 80-86898-91-1.

Doporučená literatura

KONEČNÝ, M. Podniková ekonomika. 3. vyd. Brno:PC DIR, 2001, 254 s. ISBN 80-214-1908-3.
BOUKAL, P, MIKOVCOVÁ, H., SCHOLLEOVÁ, H. Podniková ekonomika: Cvičebnice. Praha:VŠE, 2001. 143s. ISBN 80-245-0141-4.
WÖHE,G. Úvod do podnikového hospodářství. Praha:C.H.BECK, 1995. 748 s. ISBN 80-7179-014-1.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MSoI magisterský navazující

    obor EID , 1. ročník, zimní semestr, povinný
    obor REI , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Požadavky ke zkoušce. Vývoj podnikové ekonomiky. Podstata podniku a podnikání. Právní úprava podnikání. Okolí podniku. Typy podniků. Postavení podniku v globalizovaném světě, vliv globalizace na organizační strukturu, postavení podniku v ekonomice EU.Právní forma podnikání.
2. Reprodukční proces podniku a jeho složky. Rozvaha. Majetková a kapitálová struktura podniku a hodnota kapitálu. Fundamentální analýza. Bilanční analýza a teorie. Mezinárodní účetní standardy IFRS, GAAP.
3. Oceňování ve finančním účetnictví. Oceňování -základní pojmy, právní úprava, oceňování jednotlivých položek majetku – hmotný, nehmotný, zásoby, pohledávky.
4. Ekonomické řízení podniku. Hospodárnost, ekonomická efektivnost, ekonomická účinnost, pojetí nákladů a výnosů ve finančním účetnictví, zjišťování výsledku hospodaření, cash flow.
5. Řízení nákladů, kalkulační metody – přirážková, variabilních nákladů, dynamická kalkulace, metody stanovení tvorby cen.
6. Finanční řízení podniku. Zdroje vnějšího a vnitřního financování. Standardní metody analýzy výkonnosti podniku, analýza rentability, finanční stability, hospodářské aktivity.
7. Hodnocení ekonomické výkonnosti podniku. Balanced Scorecard, alternativní kategorie zisku, využití EVA pro hodnocení výkonnosti.
8. Investice a dlouhodobé financování v podniku. Rozpočty kapitálových výdajů, hodnocení ekonomické efektivnosti investic, investiční rozhodování, analýza rizik.
9.Oceňování podniku. Postup při oceňování podniku, metody majetkové,výnosové modely, tržní ,EVA.
10. Produkční proces v podniku. Efektivnost procesů, zásoby materiálu a využití časových fondů, environmentálně řízení v podniku.
11. Personální problematika v podniku. Obsah a cíle personální práce, organizace, mzdový systém v podniku, mzdové formy.
12. Podnikové finanční účetnictví. Podvojné účetnictví, vnitropodnikové účetnictví. Rozbory a statistika. Rozpočetnictví.
13. Vnitřní a vnější audit podniku. Shrnutí.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Požadavky k zápočtu. Časový harmonogram cvičení. Národní specifika pojetí podniku, rozdílnost okolí podniku.Založení podniku – podnikatelský plán.
2. Reprodukční proces podniku. Fundamentální analýza.
3. Oceňování majetku.Odpisy.
4. Hospodárnost,ekonomická účinnost – oportunitní náklady(výnosy), výkaz zisku/ztráty,
cash flow
5. Řízení nákladů – kalkulace úplných nákladů.
6. Řízení nákladů – kalkulace neúplných nákladů, ABC.
7. TEST I. Optimalizace kapitálové struktury, pravidla financování, efektivnost podniku.
Standardní metody hodnocení podniku, využití moderních měřítek výkonnosti EVA, MVA.
8. Metody hodnocení efektivnosti investic – ČSH, DCF, apod. EVA.
9. Oceňování podniku EVA, MVA.
10. Výrobní kapacita.
11.Optimalizace skladového hospodářství. Personální řízení v podniku.
12.TEST II. Rozpočty. Podnikové početnictví.
13.Shrnutí.Zápočet