Detail předmětu

Příprava a řízení staveb

ÚSI-1RDPRAk. rok: 2011/2012

Předmět je zaměřen na problematiku přípravné a realizační fáze stavby a zabývá se zásadami investičního procesu, úkoly účastníků výstavby a veřejnoprávním projednáním stavby. Součástí výuky je problematika územního plánování, územního a stavebního řízení a dokumentace s tím spojené. Podrobněji je předmět zaměřen na význam, obsah a členění stavebně technologické přípravy a na zpracování její základní dokumentace. Výuka zahrnuje rovněž seznámení studentů s dodavatelskými a investorskými systémy ve výstavbě a seznamuje je s činnostmi a způsoby řízení výrobního procesu a s obvyklou agendou stavbyvedoucích a mistrů. Dále jsou probrány vazby na časové plánování a čerpání finančních prostředků, zajištění jakosti stavebních prací při vstupní, mezioperační a výstupní kontrole, obecné technické požadavky na výstavbu, zásady bezpečného provádění stavebních prací. Přehledné informace získají studenti z oblasti mechanizace a automatizace stavebních procesů a optimálního nasazení stavebních strojů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

Studenti získají základní znalosti o přípravě a realizaci stavby z pohledu všech účastníku výstavby, se zaměřením na dodavatele stavby. Získají základní informace a znalosti o modelování časové, prostorové a technologické struktury stavby a optimalizaci zdrojů - financí, materiálů, pracovníků a strojů.

Prerekvizity

Pro studium předmětu jsou vyžadovány základní znalosti z oblasti technologie staveb.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou získání zápočtu je účast na cvičeních a úspěšné vypracování zadaných úkolů v průběhu semestru.
Zkouška probíhá písemnou i ústní formou. Konání ústní zkoušky je podmíněno úspěšným absolvováním písemné části.

Osnovy výuky

1. Úvod do předmětu, investiční politika, investiční proces, přípravná a realizační fáze, účastníci výstavby, veřejnoprávní projednání stavby, hlavní předpisy.
2. Soustava stavebních úřadů, územní plánování, územní řízení, dokumentace k územnímu řízení.
3. Stavební řízení, dokumentace ke stavebnímu řízení, postupy, lhůty.
4. Stavebně - technologická příprava, význam, obsah, členění, základní dokumentace a její zpracování.
5. Dodavatelské systémy ve výstavbě, členění výstavby do fází, investorský způsob výstavby.
6. Činnosti výrobního procesu, převzetí staveniště, převzetí prací, stavební deník, přejímací řízení, kolaudační řízení.
7. Způsoby řízení procesů, práva a povinnosti stavbyvedoucích a mistrů.
8. Zařízení staveniště, koncepce staveništního provozu, objekty zařízení staveniště, mimostaveništní a vnitrostaveništní doprava, inženýrské sítě, návaznosti.
9. Časové plánování, modely, výstupy, časové a finanční harmonogramy, průběžné čerpání finančních prostředků, dílčí fakturace.
10. Jakost stavebních prací, její zajištění, vstupní, mezioperační a výstupní kontrola jakosti materiálů, dílců, konstrukcí
11. Obecné technické požadavky na výstavbu, normalizace, ISO
12. Obecné zásady bezpečného provádění stavebních prací, základní požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví účastníků výstavby
13. Výběrová řízení, specifika stavební výroby, smluvní vztahy.

Učební cíle

Cílem studia je seznámit studenty s průběhem realizace investičního záměru, s úkoly všech účastníků výstavby s důrazem na činnosti a úkoly dodavatele stavby.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Bude kontrolována účast na cvičeních, v průběhu semestru budou kontrolovány vypracované zadané úkoly a dokumentace.

Základní literatura

DOC.JARSKÝ, PROF.Musil a kol. Příprava a realizace staveb
HLOUŠEK,P. Příprava a realizace staveb, CERM Brno, 1998
HÁJEK,V.,a kol. Řízení stavební firmy, ČKAIT, 1999
HARTUS,F., MCCAFFER, R. Modern construction management, Oxford, Blackwell, 1993

Doporučená literatura

DOLEŽAL,J., MAREČEK,J. VOBOŘIL, O. Stavební zákon, Linde Praha, 1998
JELEN, V. Příprava a řízení stavby, SNTL Praha, 1992
HÁJEK,V., JELEN, V. Ekonomika a management, ČVUT Praha, 1998
MUSIL,F. Řízení a organizace provozu staveb, VUT Brno, 1989

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MSoI magisterský navazující

    obor REI , 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor