Detail předmětu

Požární ochrana a požární bezpečnost staveb

ÚSI-1RDPOAk. rok: 2011/2012

Předmět je zaměřen na problematiku právních a normativních předpisů v oblasti požární ochrany budov a na studium základů problematiky posuzování požární bezpečnosti staveb.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalostí z právních předpisů v požární ochraně budov, seznámí se s členěním provozovaných činností podle požárního nebezpečí , s povinnostmi právnických a podnikajících fyzických osob na úseku požární ochrany, s požární dokumentací (evakuační plány, poplachové směrnice, apod.) a s obsahem a metodikou zpracování požárně bezpečnostního řešení pro výrobní i nevýrobní objekty.

Prerekvizity

Pro studium předmětu jsou vyžadovány základní znalosti z problematiky konstrukcí pozemních staveb a základní znalosti stavební legislativy.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou pro získání zápočtu je účast na cvičeních, úspěšné vypracování jednoho testu a zpracování semestrální práce. Zkouška z předmětu bude písemná formou testu.

Osnovy výuky

1. Právní předpisy v požární ochraně
2. Povinnosti všech fyzických osob na úseku požární ochrany
3. Členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí
4. Povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob na úseku požární ochrany, přestupky, postihy, náhrady škod u fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob na úseku PO
5. Požární dokumentace (evakuační plány, poplachové směrnice, apod.)
6. Úvod do problematiky požární bezpečnosti staveb, normativní zakotvení PBS
7. Obsah požárně bezpečnostního řešení stavby
8. Základní principy řešení požární bezpečnosti staveb u nevýrobních objektů
9. Základní principy řešení požární bezpečnosti staveb u výrobních objektů a staveb
10. Požární technika - věcné prostředky požární ochrany, vyhrazené druhy požární techniky
11. Požární technika - požárně bezpečnostní zařízení
12. Odborná způsobilost, školení zaměstnanců, autorizace - práva a povinnosti při provozování činností v úseku PO
13. Rezerva, přednáška odborné firmy

Učební cíle

Studijním cílem předmětu je naučit studenty problematiku požární bezpečnosti budov ve vztahu ke správě a údržbě budov.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních je povinná a bude kontrolována.

Základní literatura

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci
Kodex požárních norem řady ČSN 73 08xx

Doporučená literatura

Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon
Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu
RUSINOVÁ, M., JURÁKOVÁ, T., BADALOVÁ, M.: Pozemní stavitelství - Požární bezpečnost staveb, skripta VUT v Brně, VUT v Brně, FAST, Brno 2002, ISBN 80-214-2213-0, 172 s. (skriptum)
RUSINOVÁ, M., JURÁKOVÁ, T., SEDLÁKOVÁ, M.: BH11 - Požární bezpečnost staveb, studijní opory pro program kombinovaného a denního bakalářského studia, VUT v Brně, FAST, Brno 2006, 177 s. (učební text)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MSoI magisterský navazující

    obor REI , 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor