Detail předmětu

Řízení jakosti

FSI-GRIAk. rok: 2011/2012

Předmět Řízení jakosti poskytuje posluchačům poznatky o základních principech řízení a zabezpečování jakosti v podniku.

Výsledky učení předmětu

Předmět Řízení jakosti umožňuje získat posluchačům poznatky o budování
systému řízení a zabezpečování jakosti v podniku a jeho auditu
a certifikaci. O způsobu zabezpečování jakosti v projekčních, výrobních
a montážních etapách vzniku výrobku a využití k tomu vhodných metod.

Prerekvizity

Student by měl mít základní znalosti ze stavby strojů, výrobních systémů a vysokoškolské matematiky.

Doporučená nebo povinná literatura

Töpfer, A. a kol.: Six Sigma. Computer Press, Brno, 2008, ISBN 978-80-251-1766-8 (CS)
ČSN EN ISO 9001. Systémy managementu kvality: Požadavky. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2016. (CS)
ČSN EN ISO 9000. Systémy managementu kvality: Základní principy a slovník. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2016. (CS)
Imai, M.: Kaizen. Computer Press, Brno, 2007, ISBN 978-80-251-1621-0 (CS)
ČSN EN IEC 60812. Analýza způsobů a důsledků poruch (FMEA a FMECA). Druhé vydání. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019. (CS)
ČSN EN ISO 14001. Systémy environmentálního managementu: Požadavky s návodem pro použití. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2016. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu:
100% absolvování laboratorních cvičení a uznání vypracovaných elaborátů.
Zkouška :
Je písemná a ústní. Prověřuje znalosti studenta a jeho schopnost jejich
praktického použití.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu Řízení jakosti je seznámit studenty s evropskými normami
pro řízení a zabezpečování jakosti a metodami zabezpečování jakosti
již u předvýrobních etap vzniku nového výrobku.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

1. 100% účast na cvičení
2. Zpracování semestrální práce
Náhrada zameškané výuky: Účast na cvičení s jinou skupinou popř. spracování samostatné písemné práce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2V-P magisterský navazující

    obor M-VSY , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program M2V-N magisterský navazující

    obor M-VSY , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-VSR , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Základní pojmy. Definice jakosti. Dimenze jakosti. Orientace na zákazníka. Stanovení priorit. Orientace na procesy. Systém řízení jakosti. Vývoj přístupů k řízení jakosti.
Prokazování shody. Povinné a dobrovolné posuzování shody. Právní akty EU. Právní prostředí pro jakost v ČR. Akreditace, certifikace.
Technické normy. Jakost jako shoda na rozhraní procesů. Výhody normovaného rozhraní. Soustavy technických norem. Normy řady ISO 9000. Posuzování shody podle normy ISO 9001 (certifikace systému managementu jakosti). Normy řady ISO 10000, ISO 14001, OHSAS 18001.
Komplexní řízení jakosti (TQM). Řízení jakosti marketingem, marketingový informační systém, řízení personálu k jakostním výstupům, podpora informačním systémem podniku, úplné inženýrské řešení, plánování jakosti, předvýrobní procesy, povýrobní procesy, ekologické audity, řízení zdrojů k jakosti.
Prostředky řízení jakosti. Technická kontrola. Operační analýza. Psychologické a sociologické studie. Ergonomické studie. Aplikovaná statistika.
Nástroje řízení jakosti. Sběr dat, analýza dat, interpretace výsledků. Plánování experimentů. QFD, FMEA, FTA, atd.

Laboratoře a ateliéry

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka je organizovaná do bloků 2hod každé 2týdny
1. cvičení metody QFD
2. cvičení metody FTA
3. cvičení metody FMEA
4. zadání semestrálních projektů
5. konzultace semestrálních projektů
6. konzultace semestrálních projektů
7. odevzdání semestrálního projektu + zápočet