Detail předmětu

Podnikový management I

FSI-HP1Ak. rok: 2011/2012

Seznámit studenty se základy managementu, s přístupy k řízení úspěšných firem. Získat přehled o moderních metodách podnikového managementu. Podnikání, podnikatelské subjekty. Procesy řízení. Rozhodovací proces.

Výsledky učení předmětu

Studenti budou znát moderní chápání a aplikování managementu včetně vývojových souvislostí a jednotlivé postupy plánování, tvorby organizačních podmínek a organizačních struktur, včetně možností volby podnikatelského subjektu.

Prerekvizity

Znalosti předmětu Ekonomika podniku, podnikové funkce, jeho hospodaření a výsledky

Doporučená nebo povinná literatura

WEIHRICH H., KOONTZ H. Management. Praha: Victoria Publishing, 1993. 659 s. ISBN 80-85605-45-7

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu je požadováno splnění následujících podmínek:
1. Aktivní účast na cvičeních při presentace a následné diskusi k seminárních pracem
2. Úspěšné absolvování zápočtového testu
3.Úspěšné zpracování semestrální práce v předem určeném termínu.
Maximální počet bodů které student může získat je 100. Pro udělení zápočtu je třeba získat nejméně 70 bodů.

V průběhu semestru mají studenti možnost získat body za:
• individuální semestrální projekt
• týmový semestrální projekt
• zpracování otázek z případových studií
• zpracování dílčích úkolů
• kontrolní test
Penalizováno zápornými body je:
• pozdní zadání individuálního semestrálního projektu (tj v 6. až maximálně v 10. týdnu semestru)
• pozdní zadání týmového projektu - po 5. týdnu semestru
• pozdní odevzdání individuálního případně týmového projektu (po 10. týdnu semestru)
• pozdní odevzdání opravného - doplňkového individuálního projektu - termín stanoví vedoucí cvičení
V případě, že student nezíská dostatečný počet bodů jsou stanoveny až tři následující doplňkové - opravné prostředky pro získání zápočtu:
• až tři doplňkové - opravné testy
• doplňkový - opravný individuální projekt
• doplňkový - opravný týmový projekt
pozn. tyto opravné prostředky může student využít pouze v případě, že se již pokusil získat body alespoň v individuálním semestrálním projektu!

Požadavky ke zkoušce: znalost probrané látky a její praktické aplikace.
Forma zkoušky ústní , presentace dosažených poznání a vlastních názorů ze seminární práce, znalost přednášené problematiky, znalost studijních textů a doporučené literatury. Účastní se současně tři posluchači. Podmínkou pro přijetí ke zkoušce je udělení zápočtu
Absolvování testu 20 bodů
Zpracování semestrální práce 20 bodů
Obhajoba semestrální práce 10 bodů
Absolvování závěrečné zkoušky 50 bodů
Celkem – maximum 100 bodů
Klasifikační stupnice:
Stupeň Bodové ohodnocení
A 100 – 90
B 89 - 80
C 79 – 70
D 69 – 60
E 59 – 50
F 49 - 0

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod k managementu
2. Vlastnosti podnikatele
3. Klasické školy managementu (Taylor,Ford,Fayol)
4. Klasické školy managementu, vývoj u nás, Masarykova akademie práce, Pražský kongres
5. Baťův systém řízení
6. Baťův systém řízení. Uspěšnost Fr.Janečka
7. Současný managament, cíle, podstata, funkce,prvky
8. Konkurenceschopnost firmy
9. Management dle cílů
10.Strategie,plánování
11.Organizování
12.Organizování subjekty podnikání - státní podniky,obchod.společnosti
13.Organizování subjekty podnikání - veřejná obchodní společnost, komanditní společnost
14.Organizování subjekty podnikání - společnost s ručením omezeným, akciová společnost

Cíl

Seznámit posluchače se základy managementu, základními pojmy, obsahem, strukturalizací a praktickým uplatňováním. Doporučit potřebné přístupy k řešení úloh managementu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Aktivní vystupování na seminářích k jednotlivým presentovaným tématům,účast v odborné diskusi, kvalitní vlastní presentace seminární práce zpracované na přijaté téma v souladu s programem, znalostní test
Účast na přednáškách a cvičeních 13 x 4hodiny 52 hodin
Průběžná příprava na cvičení (samostatné studium z literatury)
Řešení případové studie
Zpracování semestrální práce
Příprava na závěrečnou zkoušku
Zkouška a diskuse k semestrální práci

V případě omluvené neúčasti na cvičení může učitel v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku, zpravidla vypracování dílčího písemného úkolu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-STM , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod k managementu
2. Vlastnosti podnikatele
3. Klasické školy managementu (Taylor,Ford,Fayol)
4. Klasické školy managementu, vývoj u nás, Masarykova akademie práce,
Pražský kongres
5. Baťův systém řízení
6. Baťův systém řízení. Uspěšnost Fr.Janečka
7. Současný managament, cíle, podstata, funkce,prvky
8. Management dle cílů
9. Hospodářská soutěž
10. Strategie,plánování
11. Organizování
12. Organizování subjekty podnikání - státní podniky,obchod.společnosti
13. Organizování subjekty podnikání

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zadání seminárních prací 2. Role manažera 3. Ocenění vlastních limitů pro podnikání 4. Přednosti Taylorova přínosu, Fayolův přínos pro management 5. Řešení případové studie 6. Baťův systém řízení-strategie firmy 7. Baťův systém řízení - obchodní činnosti, sociální a vzdělávací činnosti 8. Coates Ch.:Efektivní řízení 9. Bay R.H.: Úspěšný cílový management 10.Řešení případové studie 11.Obchodní rejstřík -návrh na zápis společnosti 12.Efektivní delegování pravomoci 13.Týmová práce : Popis úspěšné firmy ,Zápočet.